Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUZápisy správní radyrok 2011 › 04.05.2011

04.05.2011

Zápis ze zasedání Spravní rady AMU dne 04.05.2011

Přítomni: PhDr. Josef Havel, CSc., Ing. Petr Hejma, Ing. arch. Jan Kasl,
PhDr. Leo Pavlát, Ing. Pavel Racocha, Ing. arch. Václav Šebek,
JUDr. Miroslav Šipovič, JUDr. Samuel Šmálik, prof. Alena Štěpánková-Veselá,
doc. Ing. Jiří Volf, CSc., prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., PaedDr. František Zborník

Za AMU: doc. Ivo Mathé, Ing. Ladislav Paluska

Omluveni: Mgr. Dagmar Havlová, Ing. Anna Tesařová, PhDr. Eva Zaoralová-Hepnerová

Program:

1)              Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2010
2)              Rozpočet na rok 2011
3)              Různé

Zasedání zahájil předseda SR AMU Ing. Petr Hejma. Uvítal všechny přítomné a ujistil se, že všichni členové SR AMU obdrželi Výroční zprávu o činnosti a hospodaření AMU za rok 2010 a Rozpočet na rok 2011 v elektronické podobě. Na zasedání dostali všichni přítomní výroční zprávu i rozpočet v tištěné podobě. Ing. Petr Hejma konstatoval, ze SR AMU je usnášeníschopná a že program zasedání schválili všichni přítomní.

Ad 1

Ing. Petr Hejma sdělil, že podle zákona o vysokých školách §15 odst. 2c se správní rada veřejné vysoké školy vyjadřuje k výroční zprávě o činnosti a hospodaření vysoké školy. Stručně seznámil přítomné s obsahem a požádal pana rektora o komentář k výroční zprávě.

Doc. Ivo Mathé sdělil, že výroční zpráva byla projednána a schválena Akademickým senátem AMU dne 02.05.2011. Umělecká rada  AMU projedná výroční zprávu 12. května, stále je možnost pro doplňky a připomínky. Do 31. května bude výroční zpráva odevzdána na MŠMT. Pan rektor upozornil na str. 26, kap. 2.14, str. 33, kap. 2.18.3, str. 34, kap. 2.18.7, str. 48 kap. 5.3 a str. 89, kap. 7.4. Na uvedených stranách byly provedeny úpravy v textech, které byly přítomným předloženy na volných listech. Dále rektor poukázal na str. 68, kap. 1.4 – kladný hospodářský výsledek a kap. 1.4.1, která dokládá uhrazení ztráty z minulých let a udržení na nule od roku 2007. Dále sdělil, že účetnictví se potvrzuje nezávislým auditorem a jeho vyjádření je na str. 69.

V rámci obsáhlé diskuse všichni členové SR AMU přijali výroční zprávu s uspokojením. Předseda Ing. Petr Hejma poděkoval za přehledné a pečlivé vypracování výroční zprávy.

SR AMU projednala a vzala předložený návrh Výroční zprávy o činnosti a hospodaření AMU za rok 2010 na vědomí.

SR AMU vyjádřila uspokojení nad pozitivními výsledky hospodaření AMU, prezentovanými panem rektorem, a pozitivními trendy v ostatních oblastech činnosti AMU.

Ad 2

Rektor informoval přítomné, že rozpočet na rok 2010 byl již projednán na všech příslušných úrovních a dne 28.03.2011 byl schválen Akademickým senátem AMU. Dlouho se čekalo na rozhodnutí o zásadním příspěvku MŠMT dle § 18 odst. 2 písm. a) zákona o vysokých školách ze státního rozpočtu, který byl nakonec snížen proti roku 2010 o 2,3%, tj. o 9,8 mil. Kč.

Kvestor Ing. Ladislav Paluska podal zevrubný výklad k rozpočtu na rok 2011. Při sestavování rozpočtu se dbalo na to, aby dopad snížení příspěvku byl zejména na fakulty co nejmenší. Pozastavení příspěvku na stravování zaměstanců v loňském roce bylo prodlouženo dodatkem ke Kolektivní smlouvě do prosince 2011. Náklady na všechny druhy energií a vodné jsou od roku 2009 součástí rozpočtů fakult a útvarů, fondy AMU (fond provozních prostředků a fond odměn) byly zapojeny do rozpočtu AMU. Pan kvestor sdělil, že příspěvek (viz výše) tvoří 61 % celkových příjmů školy, přičemž osobní náklady dosahují 88,2% příspěvku. Pan kvestor zdůraznil, že tento stav je dlouhodobě neudržitelný.

V obsáhlé diskusi byla vyslovena možnost úspor v oblasti energie, bankovních a telefonních poplatků, kurzových ztrát i osobních nákladů zaměstnanců. Pan rektor sdělil, že došlo k úsporám u administativních pracovníků krácením úvazků, pedagogové běžně své úvazky překračují bez nároku na odměnu. Hranice odchodu do důchodu není stanovena. Pan kvestor ujistil přítomné, že jednání o zlevnění energií a bankovních poplatků úspěšně proběhla, optimalizují se Kč a EUR platby, k minimalizaci telefonních poplatků došlo již před třemi roky díky přechodu na internetové telefonování.

SR AMU v souladu se zákonem o vysokých školách projednala rozpočet AMU na rok 2011, vyjádřila se k němu a bere ho na vědomí.

Ad 3

1. Ing. Petr Hejma poděkoval vedení AMU za podporu souboru Dětská opera Praha a předal přítomným CD Karel Hašler: Plují mraky do daleka, které vzniklo ve spolupráci se Zvukovým studiem HAMU.

2. Na dotaz, zda existuje na AMU nějaký občasník, pan rektor odpověděl, že dle jeho názoru informace na internetu jsou zásadní, aktualizované dle potřeby a dostačující.

3. Pan rektor informoval přítomné o mimořádném úspěchu studentů FAMU v tomto roce. Mezi pěti nominovnými filmy na Oscara v sekci zahraničních studentských filmů je GraffiTiger studenta katedry animace na FAMU Libora Pixy. Krátký film s názvem Cagey Tigers režiséra Aramisova (vlastním jménem Vladimír Mičúch), studenta katedry režie FAMU, získal nominaci v sekci studentských filmů Cinéfondation na festivalu v Cannes.

Předseda Ing. Petr Hejma ukončil zasedání a poděkoval členům SR AMU za účast na jednání.

Ing. Petr Hejma, v. r.
předseda Správní rady AMU

Zapsala RNDr. Alena Kolafová
V Praze dne 5. května 2011

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze