Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUZápisy správní radyrok 2011 › 12.10.2011

12.10.2011

Zápis ze zasedání Správní rady AMU dne 12.10.2011

Přítomni: Ing. Petr Hejma, Ing. arch. Jan Kasl, Ing. Pavel Racocha,
Ing. arch. Václav Šebek, JUDr. Miroslav Šipovič, prof. Alena Štěpánková-Veselá, Ing. Anna Tesařová, doc. Ing. Jiří Volf, CSc., PhDr. Eva Zaoralová-Hepnerová
Za AMU: doc. Ivo Mathé
Omluveni: PhDr. Josef Havel, CSc., Mgr. Dagmar Havlová, PhDr. Leo Pavlát,
JUDr. Samuel Šmálik, prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.,  PaedDr. František Zborník

Program:

1)          Projednání Aktualizace dlouhodobého záměru AMU na rok 2012
2)          Projednání Institucionálního rozvojového programu AMU na 
             rok 2012
3)          Volba předsedy a místopředsedů

Zasedání zahájil předseda SR AMU Ing. Petr Hejma. Uvítal všechny přítomné a ujistil se, že všichni členové SR AMU obdrželi Aktualizaci dlouhodobého záměru AMU na rok 2012 a Institucinální rozvojový program AMU na rok 2012 v elektronické podobě. Na místě obdrželi všichni přítomní členové tištěnou verzi obou dokumentů. SR AMU je usnášeníschopná pro jejich projednání.

V listopadu uplyne dvouleté funkční období předsedy a dvou místopředsedů. Vzhledem k tomu že se nesešla dvoutřetinová většina všech členů SR AMU, pro dnešní zasedání se vypouští bod 3.

Ing. Petr Hejma konstatoval, že upravený program zasedání schválili všichni přítomní.

Ad 1, 2

Ing. Petr Hejma požádal pana rektora o výklad uvedených dokumentů.

Doc. Ivo Mathé požádal přítomné o spojení obou projednávaných bodů. Dokumenty spolu sice úzce souvisejí, ale pro přehlednost jsou vypracovány separátně. Rektor sdělil, že že podle zákona o vysokých školách §15 odst. 2a se správní rada veřejné vysoké školy vyjadřuje k dlouhodobému záměru veřejné vysoké školy. Akademický senát jíž oba dokumenty projednal a schválil.

Rektor připomenul, že Aktualizace dlouhodobého záměru AMU na rok 2012 vychází z Dlouhodobého záměru AMU na období 2011–2015, který se projednával vloni. Součástí dlouhodobého záměru byly v minulých letech Rozvojové programy, které obsahovaly centralizované a decentralizované projekty. Centralizované projekty pokračují ve své původní podobě, decentralizované projekty změnilo MŠMT na Institucionální rozvojový program.

Rektor upozornil zejména na
str. 9 – dole v rozpočtu je v řádku rektorát a sloupci Free Movers chybně uvedeno 450 místo 0,
str. 10 – pravděpodobně dojde ke změnám v realizačním týmu,
str. 13 – v rozpočtu chybně uvedeno 417 místo 400.

Ing. P. Hejma otevřel diskusi.

Rektor se zmínil o aktivitách v Makedonii a Barmě, seznámil přítomné se situací ve věci zřizování čtvrté fakulty a o záměru AMU požádat o ECTS Label. Přítomní poukázali na úspěnost uplatnění absolventů AMU a přivítali by zpoplatnění habilitačních a profesorských řízení.

Ing. P. Hejma poděkoval za všechny dotazy a výklad pana rektora a nechal hlasovat o následujícím usnesení:

SR AMU v souladu se zákonem o vysokých školách č. 111/1998 Sb., § 15, bodem 2 písm. a) projednala Aktualizaci dlouhodobého záměru AMU na rok 2012 a Institucionální rozvojový program na rok 2012, vyjádřila se k uvedeným dokumentům a bere je na vědomí.

Ad 3

Vzhledem k nutnosti upořádání voleb předsedy a dvou místopředsedů se přítomní dohodli na novém datu zasedání  SR AMU pro volbu, a to ve čtvrtek 3. listopadu 2011 v 16:00 hodin.

Předseda Ing. Petr Hejma ukončil zasedání a poděkoval členům SR AMU za účast na jednání.

Ing. Petr Hejma, v. r.
předseda Správní rady AMU

Zapsala RNDr. Alena Kolafová
V Praze dne 13. října 2011

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze