Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUZápisy správní radyrok 2012 › 06.06.2012

06.06.2012

Zápis ze zasedání Správní rady AMU dne 06.06.2012

Přítomni: PhDr. Josef Havel, CSc., Ing. Petr Hejma, Ing. arch. Jan Kasl,
PhDr. Leo Pavlát, Ing. Pavel Racocha, Ing. arch. Václav Šebek,
JUDr. Miroslav Šipovič, JUDr. Samuel Šmálik, Ing. Anna Tesařová,
doc. Ing. Jiří Volf, CSc., prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., PhDr. Eva Zaoralová-Hepnerová, PaedDr. František Zborník

Za AMU:
doc. Ivo Mathé, Ing. Ladislav Paluska

Omluveni: Mgr. Dagmar Havlová, prof. Alena Štěpánková-Veselá

Program:
1)              Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011
2)              Rozpočet na rok 2012
3)              Různé

Zasedání zahájil předseda SR AMU Ing. Petr Hejma. Uvítal všechny přítomné, tlumočil omluvu a pozdrav prof. Štěpánkové-Veselé a ujistil se, že všichni členové SR AMU obdrželi Výroční zprávu o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 a Rozpočet na rok 2012 v elektronické podobě. Na zasedání dostali všichni přítomní výroční zprávu i rozpočet v tištěné podobě. Ing. Petr Hejma konstatoval, že SR AMU je usnášeníschopná, k programu zasedání nikdo nemá žádné připomínky a schválili ho všichni přítomní.

Ad 1

Ing. Petr Hejma sdělil, že podle zákona o vysokých školách §15 odst. 2c se správní rada veřejné vysoké školy vyjadřuje k výroční zprávě o činnosti a hospodaření vysoké školy. Stručně seznámil přítomné s obsahem a požádal pana rektora o komentář k výroční zprávě.

Doc. Ivo Mathé sdělil, že výroční zpráva má odlišnou osnovu od předchozích let, odevzdána bude na MŠMT do 30.06.2012. Tabulky nejsou integrální součástí textu, ale je na ně z textu odkazováno. Výroční zpráva o činnosti a výroční zpráva o hospodaření AMU jsou obsaženy v jedné publikaci. Výroční zpráva byla projednána a schválena Akademickým senátem AMU dne 04.06.2012. Umělecká rada  AMU projedná výroční zprávu 14. června, stále je možnost pro doplňky a připomínky, je třeba provést úpravu interpunkce, na str. 13 bude doplněno členství AMU v EUA, na str. 42 bude provedena stylistická úprava odstavce. Pan kvestor upozornil na str. 79 na celkový kladný hospodářský výsledek a poukázal na kladný hospodářský výsledek koleje díky kvalitnímu obsazování v letních měsících, upozornil na str. 112 – Pohledávky, závazky, úvěry – a konstatoval, že AMU kryje účetní stavy fondů zůstatky na bankovních účtech a nemá žádné úvěry. Dále sdělil, že účetnictví si AMU nechává ověřovat nezávislým auditorem a jeho vyjádření je na str. 82–84.

V rámci obsáhlé diskuse všichni členové SR AMU přijali výroční zprávu s uspokojením. Předseda Ing. Petr Hejma poděkoval za přehledné a pečlivé vypracování výroční zprávy.

SR AMU projednala a vzala předložený návrh Výroční zprávy o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 na vědomí.

Ad 2

Rektor informoval přítomné, že rozpočet na rok 2012 byl již projednán na všech příslušných úrovních a dne 26.03.2012 byl schválen Akademickým senátem AMU. Poukázal na řádek 9 Rozpočtu pro rok 2012, který obsahuje příspěvek z MŠMT jako oficiální příjem ze státního rozpočtu, který činí asi 60 % z celého příjmu AMU.

Kvestor Ing. Ladislav Paluska podal výklad k rozpočtu na rok 2012. Upozornil, že do rozpočtu jsou zahrnuty i fondy, viz řádky 12 – 14 Rozpočtu na rok 2012, naopak fond reprodukce investičního majetku součástí rozpočtu není. Ve své prezentaci (viz Příloha) poukázal kvestor na vývoj rozpočtu VŠ, provozních výdajů na jednoho studenta a dalších ukazatelů v období let 2009 – 2013.

V obsáhlé diskusi především prof. Ing. Ivan Wilhelm objasnil změnu ve financování uměleckých škol od roku 2013. Pan rektor dodal, že neklesne-li počet přijatých studentů o 10%, nebude uměleckým vysokým školám snižován příspěvek MŠMT. Plánovaná změna ve financování umožní udržet uměleckým vysokým školám  kvalitu.

SR AMU v souladu se zákonem o vysokých školách projednala rozpočet AMU na rok 2012, vyjádřila se k němu a bere ho na vědomí.

Ad 3

Pan rektor poděkoval všem přítomným za účast, příští zasedání SR AMU se předpokládá v průběhu září - října.

Předseda Ing. Petr Hejma ukončil zasedání a poděkoval členům SR AMU za účast na jednání.

Ing. Petr Hejma, v. r.
předseda Správní rady AMU

Zapsala RNDr. Alena Kolafová
V Praze dne 7. června 2012

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze