Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUZápisy správní radyrok 2012 › 10.10.2012

10.10.2012

Zápis ze zasedání Správní rady AMU dne 10.10.2012

Přítomni:
Mgr. Dagmar Havlová, Ing. Petr Hejma, Ing. arch. Jan Kasl,
PhDr. Leo Pavlát, Ing. arch. Václav Šebek, JUDr. Miroslav Šipovič, JUDr. Samuel Šmálik, prof. Alena Štěpánková-Veselá, doc. Ing. Jiří Volf, CSc.,
prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., PhDr. Eva Zaoralová-Hepnerová
Za AMU: doc. Ivo Mathé, Ing. Ladislav Paluska
Omluveni: PhDr. Josef Havel, CSc., Ing. Pavel Racocha, Ing. Anna Tesařová, PaedDr. František Zborník

Program:
1)   Projednání Aktualizace dlouhodobého záměru AMU na rok 2013
2)   Projednání Rozvojových programů AMU na rok 2013
3)   Různé

Zasedání zahájil předseda SR AMU Ing. Petr Hejma. Uvítal všechny přítomné a ujistil se, že všichni členové SR AMU obdrželi Aktualizaci dlouhodobého záměru AMU na rok 2013 a Institucionální rozvojový program AMU na rok 2013 v elektronické podobě. Na místě obdrželi všichni přítomní členové tištěnou verzi obou dokumentů. SR AMU je usnášeníschopná pro jejich projednání.

Ing. P. Hejma sdělil, že na žádost pana rektora byl PhDr. Evě Zaoralové – Hepnerové po skončení jejího šestiletého mandátu prodloužen mandát na další šestileté období.
K programu zasedání nikdo neměl žádné připomínky a schválili ho všichni přítomní.

Ad 1, Ad 2

Ing. Petr Hejma sdělil, že podle zákona o vysokých školách §15 odst. 2a se správní rada veřejné vysoké školy vyjadřuje k dlouhodobému záměru veřejné vysoké školy a požádal pana rektora o komentář k dlouhodobému záměru.

Doc. Ivo Mathé požádal přítomné o spojení obou projednávaných bodů. Dokumenty spolu sice úzce souvisejí, ale pro přehlednost jsou vypracovány separátně. Rektor sdělil, že Akademický senát již oba dokumenty projednal a schválil, Umělecká rada projedná.

Rektor připomenul, že Aktualizace dlouhodobého záměru AMU na rok 2013 vychází z Dlouhodobého záměru AMU na období 2011–2015 a zapracovávají se do ní priority vyhlášené Ministerstvem školství na jaře 2012. Termín pro odevzdání obou materiálů je konec října. Součástí dlouhodobého záměru byly v minulých letech Rozvojové programy, které obsahovaly centralizované a decentralizované projekty. Centralizované projekty pokračují ve své původní podobě, lze podat až 5 projektů, decentralizované projekty změnilo MŠMT na Institucionální rozvojový program. Vzhledem k tomu, že Akademický senát AMU dokumenty schválil, budou provedeny pouze jazykové korektury. Na str. 6 ve třetím odstavci budou vyjmenovány 4 umělecké vysoké školy, šestý a sedmý odstavec budou spojeny, v osmém odstavci bude „vizuálních“ nahrazeno „audiovizuálních“. V části Institucionální rozvojový program bude pouze několik oprav v interpunkci.

V rámci obsáhlé diskuse rektor uvedl, že projekt Registr uměleckých výsledků (RUV) bude pokračovat a hrazen bude z fondu F MŠMT.

Na dotaz ohledně čvrté fakulty rektor sdělil, že v případě zřízení 4. fakulty by zřejmě došlo pouze k přerozdělení peněz a jen mírnému nárustu počtu studentů.

Rektor doplnil, že historická monografie bude vydána k 70–ti letému výročí zahájení studií na AMU.

Rektor potvrdil, že je třeba hledat zdroje pro podporu přijíždějících zahraničních pedagogů a studentů. Všechny tři fakulty mají některé obory akreditované v angličtině, největší zájem o ně je na FAMU, roste zájem o scénografii na DAMU.

Ing. P. Hejma poděkoval za všechny dotazy a výklad pana rektora a nechal hlasovat o následujícím usnesení:

SR AMU v souladu se zákonem o vysokých školách č. 111/1998 Sb., § 15, bodem 2 písm. a) projednala Aktualizaci dlouhodobého záměru AMU na rok 2013 a Institucionální rozvojový program na rok 2013, vyjádřila se k uvedeným dokumentům a bere je na vědomí.

Ad 3

Předseda Ing. Petr Hejma ukončil zasedání a poděkoval členům SR AMU za účast na jednání.

Ing. Petr Hejma, v. r.
předseda Správní rady AMU

Zapsala RNDr. Alena Kolafová
V Praze dne 11. října 2012

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze