Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUZápisy správní radyrok 2013 › 03.04.2013

03.04.2013

Zápis ze zasedání Správní rady AMU dne 03.04.2013

Přítomni: PhDr. Josef Havel, CSc., Mgr. Dagmar Havlová, Ing. Petr Hejma,
Ing. arch. Jan Kasl, PhDr. Leo Pavlát, Ing. Pavel Racocha, Ing. arch. Václav Šebek, JUDr. Miroslav Šipovič, JUDr. Samuel Šmálik, Ing. Anna Tesařová, prof. Alena Štěpánková-Veselá, prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., PhDr. Eva Zaoralová-Hepnerová
Hosté: doc. Jan Hančil, doc. Ivo Mathé, Ing. Ladislav Paluska
Omluveni: doc. Ing. Jiří Volf, CSc., PaedDr. František Zborník

Program:
1) Změna ve vedení AMU
2) Rozpočet na rok 2013
3) Smlouva o bezúplatném převodu a smlouva o zřízení věcného břemene
4) Různé

Zasedání zahájil předseda SR AMU Ing. Petr Hejma. Uvítal všechny přítomné členy SR AMU, emeritního i nového pana rektora a pana kvestora a konstatoval, že správní rada je usnášeníschopná.

Na žádost vedení AMU Ing. Petr Hejma předložil návrh na přidání majetkového bodu do programu. Všichni přítomní schválili rozšířený program a hlasovali všemi hlasy pro zařazení uvedeného bodu do programu.

Ing. Petr Hejma se ujistil, že všichni členové SR AMU obdrželi Rozpočet na rok 2013 v elektronické podobě. Na zasedání dostali všichni přítomní rozpočet i materiály k doplněnému bodu v tištěné podobě.

Ad 1
Ing. Petr Hejma poděkoval emeritnímu rektorovi doc. Ivovi Mathé za spolupráci se SR AMU po dobu jeho vedení Akademie múzických umění a představil členům SR AMU nového pana rektora doc. Jana Hančila, kterého prezident republiky dne 13.2. 2013 jmenoval rektorem Akademie múzických umění v Praze s účinností od 15. února 2013 na čtyřleté funkční období do 14. února 2017.

Ad 2
Rozpočet na rok 2013 byl Akademickým senátem AMU schválen dne 07.02.2013.

Pan kvestor ve své prezentaci upozornil na předložené materiály – sumář rozpočtu na rok 2013 a rozpis příspěvku pro rok 2013. Uvedl, že vysoké školy v rámci kapitoly MŠMT získají na rok 2013 o téměř miliardu Kč více než v předchozím roce 2012 (jedná se o prostředky bez tzv. programového financování, tj. bez prostředků na investice). V roce 2014 se však očekává pokles o 5 % a rok 2015 by měl zůstat na úrovni roku 2014. Pan kvestor poukázal na řádek 9 Rozpočtu pro rok 2013, který obsahuje výši příspěvku z MŠMT, který činí 58 % z objemu ročních příjmů AMU. Dále upozornil na nový způsob financování uměleckých vysokých škol (AMU, JAMU, AVU, VŠUP), jedná se o určitou formu kontraktového financování. Dohodnutý podíl rozpočtu všech UVŠ činí 3,5% z objemu ukazatele A, podíl AMU v rámci těchto 3,5% činí 45,85%. Současně byla učiněna dohoda o garantovaném počtu studentů s „tolerancí“ +/- 10 % bez dopadu do rozpočtu. Pan emeritní rektor a kvestor poděkovali prof. Wilhelmovi za podporu při přípravě tohoto způsobu financování vysokých uměleckých škol.

Příspěvek MŠMT (ukazatel A+K) pro AMU byl ve srovnání s rokem 2012 navýšen o téměř 27 mil. Kč na rok 2013. S ohledem na předpokládaný vývoj v letech 2014 – 2015 nebyl rozepsán příspěvěk celý, ale byla ponechána rezerva cca 7 mil. Kč. Pan kvestor uvedl, že hospodářský výsledek v roce 2012 byl kladný a to 17,3 mil. Kč.

Doc. Hančil doplnil, že doplňková činnost z fakult jde do hospodářského výsledku AMU. Doc. Mathé dodal, že na fakulty jde nyní zhruba stejný podíl rozepsaného příspěvku, což v minulosti nebylo.

V obsáhlé diskusi vysvětlil pan kvestor, že zdrojem téměř 50 % všech výnosů doplňkové činnosti je výuka zahraničních studentů v neakreditovaných studijních oborech a téměř 30% příjmů doplňkové činnosti tvoří příjmy z pronájmu nebytových prostor (Kavárna Slavie, sál Martinů, aj.). Fond reprodukce investičního majetku součástí rozpočtu není. Investiční výhled se připravuje každý rok, je schvalován na úrovni vedení AMU ve vazbě na programové financování z MŠMT. AMU získala z prostředků programového financování v posledních 3 letech investice na rekonstrukci plynových kotelen, sociálního zázemí fakult, opravu fasády objektu Tržiště 20. Aktuální akcí programového financování je rekonstrukce budovy na Tržišti 20, plánuje se rekonstrukce divadla Inspirace, rekonstrukce sociálního zázemí knihovny apod.

SR AMU v souladu se zákonem o vysokých školách projednala rozpočet AMU na rok 2013, vyjádřila se k němu a bere ho na vědomí.

Ad 3
Doc. Ivo Mathé sdělil, že již v roce 2006 vydala SR AMU předchozí souhlas s bezúplatným převodem nemovité věci – objektu Tržiště č. 20/302, Praha 1 do vlastnictví AMU a to na základě Usnesení vlády ČR č. 841 ze dne 3.7.2006.  Ukázalo se, že proces zápisu vlastnického práva předmětné nemovitosti v katastru nemovitostí neproběhl zcela v souladu s podmínkami nutnými pro zápis do katastru nemovitostí. Usnesení vlády ČR č. 868 ze dne 9.7.2008 o bezúplatném převodu pozemku pod objektem Tržiště 20 na AMU nebylo ze strany Ministerstva financí  realizováno dodnes.

Nyní se tedy vedení AMU obrací znovu na členy SR AMU, a to s žádostí o schválení:

1. Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví  (pozemek parc č. 69 v obci Praha, katastrální území Malá Strana a budova čp.302 na pozemku parc. č. 69, vše v obci Praha, katastrální území Malá Strana) z vlastnictví České republiky – Ministerstva financí do vlastnictví Akademie múzických umění v Praze,

2. Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Akademií múzických umění v Praze a Českou republikou – Ministerstvem vnitra, spočívající v právu užívání nebytového prostoru – mistnosti č. 109 – o výměře 10m2.

Po projednání majetkových bodů přijali členové SR AMU toto usnesení:

1. Správní rada AMU všemi hlasy přítomných členů schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví (pozemek parc č. 69 v obci Praha, katastrální území Malá Strana a budova čp.302 na pozemku parc. č. 69, vše v obci Praha, katastrální území Malá Strana) z vlastnictví České republiky – Ministerstva financí do vlastnictví Akademie múzických umění v Praze. Text smlouvy tvoří přílohu tohoto usnesení.

Výsledek hlasování:        pro: 13 členů
                                     proti: 0
                                     zdržel se: 0

2.      Správní rada AMU všemi hlasy přítomných členů schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Akademií múzických umění v Praze a Českou republikou - Ministerstvem vnitra ČR, spočívající v právu užívání nebytového prostoru – místnosti č. 109 – o výměře 10m2. Text smlouvy tvoří přílohu tohoto usnesení.

Výsledek hlasování:        pro: 13 členů
                                     proti: 0
                                     zdržel se: 0

Na základě usnesení SR AMU podepíše předseda SR AMU Ing. P. Hejma souhlas  SR AMU s bezúplatným převodem vlastnictví a se zřízením věcného břemene. Oznámení o souhlasu budou odeslána na MŠMT v souladu s § 15 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění.

Ad 4
a) Ing. Petr Hejma informoval přítomné o setkání předsedů správních rad na MŠMT. Náměstek pro výzkum a vysoké školství Tomáš Hruda podal vysvětlení k novelizaci zákona o vysokých školách. Na dotaz, jaké posílení a kompetence budou mít správní rady, sdělil Ing. P. Hejma, že správní rady by měly získat právo tzv. měkkého veta.

b) Náměstek pro výzkum a vysoké školství Tomáš Hruda se na Ing. P. Hejmu obrátil v záležitosti týkající se rozvojových programů pro veřejné vysoké školy. SR AMU se bude muset vyjádřit k naplnění institucionálního rozvojového plánu AMU za rok 2012. AMU pak zašle vyjádření SR AMU spolu s Výroční zprávou o činnosti a hospodaření AMU za rok 2012 do 30. června na MŠMT.

Ing. Petr Hejma požádal přítomné, aby si vyhradili pro projednání uvedených záležitostí termín úterý, 11.06.2013, 16:00 hod, zasedací místnost na rektorátě AMU.

Předseda Ing. Petr Hejma ukončil zasedání a poděkoval všem přítomným za účast na jednání.

Ing. Petr Hejma, v. r.
předseda Správní rady AMU

Zapsala RNDr. Alena Kolafová
V Praze dne 4. dubna 2013

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze