Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUZápisy správní radyrok 2013 › 08.10.2013

08.10.2013

Zápis ze zasedání Správní rady AMU dne 08.10.2013

Přítomni:
PhDr. Josef Havel, CSc., Ing. Petr Hejma, Ing. arch. Jan Kasl,
Mgr. Jan Maxa, PhDr. Leo Pavlát, Ing. Pavel Racocha, JUDr. Miroslav Šipovič,
JUDr. Milada Šípková, JUDr. Samuel Šmálik, prof. Alena Štěpánková Veselá,
prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., PhDr. Eva Zaoralová-Hepnerová,
PaedDr. František Zborník
Za AMU: Doc. Jan Hančil, Ing. Ladislav Paluska
Omluveni: doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc., doc. Ing. Jiří Volf, CSc.

Program:
Projednání Aktualizace dlouhodobého záměru AMU na rok 2014
1) Projednání Institucionálního programu AMU na rok 2014
2) Volba předsedy a místopředsedů SR AMU
3) Různé

Zasedání zahájil předseda SR AMU Ing. Petr Hejma. Uvítal všechny přítomné a ujistil se, že všichni členové SR AMU obdrželi Aktualizaci dlouhodobého záměru AMU na rok 2014 a Institucionální program AMU na rok 2014 v elektronické podobě. Na místě obdrželi všichni přítomní členové tištěnou verzi obou dokumentů. SR AMU je usnášeníschopná pro jejich projednání.
K programu zasedání nikdo neměl žádné připomínky a schválili ho všichni přítomní.

Ad 1, Ad 2
Ing. Petr Hejma sdělil, že podle zákona o vysokých školách §15 odst. 2a se správní rada veřejné vysoké školy vyjadřuje k dlouhodobému záměru veřejné vysoké školy a požádal pana rektora o komentář k dlouhodobému záměru.

Doc. Jan Hančil poděkoval všem přítomným za účast a požádal přítomné o spojení obou projednávaných bodů. Dokumenty spolu sice úzce souvisejí, ale pro přehlednost jsou vypracovány odděleně. Rektor sdělil, že Akademický senát již oba dokumenty projednal a schválil s připomínkou k jedné formulaci a několika překlepům, Umělecká rada je projedná na svém zasedání 10.10.2013. Termín pro odevzdání obou materiálů na MŠMT je konec října.
Rektor připomenul, že Aktualizace dlouhodobého záměru AMU na rok 2014 vychází z Dlouhodobého záměru AMU na období 2011–2015. Strukturu Aktualizace udává MŠMT. AMU se v ní vyjadřuje k jednotlivým bodům, které zároveň slouží jako vodítko k vypracování Centralizovaných projektů.
Institucionální program konkretizuje jednotlivé oblasti činnosti, které vycházejí z Aktualizace Dlouhodobého záměru AMU na příslušný rok. Hlavní dlouhodobé plány AMU jsou úzce provázané s dílčími podprogramy. Rozpočet je rozdělen na investice a neinvestice, kontrolovatelné výstupy se již nebudou sledovat v % naplnění jako v minulém roce.
Rektor vítá převedení prostředků FRVŠ do institucionálních plánů vysokých škol (bod 1. na str. 4). Tyto prostředky budou fakulty získávat na základě vnitřní soutěže AMU, jejíž pravidla určuje výnos rektora č. 4/2013. Soutěž je vyhlášena ve třech oblastech. Tento způsob financování umožňuje fakultám pokrýt skutečné potřeby.
Rektor dále informoval o doplnění konkrétního příkladu na str. 11 Aktualizace dlouhodobého záměru o studijní specializaci na divadelní práci ve specifických skupinách lidí s různým znevýhodněním.
Kvestor dodal, že kromě již standardních oblastí jako ECTS Label, mobility a evaluace, klade AMU v roce 2014 důraz též na PR AMU i fakult, rozvoj nakladatelství NAMU, galerie GAMU a knihoven, rozvoj PC sítě a strategické priority fakult.
Ing. Petr Hejma poděkoval za výklad a otevřel rozpravu.
V rámci obsáhlé diskuse rektor uvedl, že zákon o pedagogických pracovnících skutečně diskriminuje absolventy AMU při uplatnění, protože zákon vyžaduje vzdělání v oblasti pedagogických věd.
Projekt Registr uměleckých výsledků (RUV) pokračuje, je hrazen z ukazatele F MŠMT a v roce 2014 bude stále pokračovat jako pilotní projekt. Vedení AMU spolu s dalšími uměleckými školami však usiluje o institucionalizaci projektu a relevantních orgánů.
Mgr. Jan Maxa navrhl rozšíření textu Aktualizace dlouhodobého záměru týkajícího se spolupráce s Českou televizí o žánrová cvičení a zapojení studentů přímo do tvorby pořadů.
Ing. Petr Hejma poděkoval za výklad pana rektora a kvestora, za všechny dotazy i podněty a nechal hlasovat o následujícím usnesení:

1) SR AMU v souladu se zákonem o vysokých školách č. 111/1998 Sb., § 15, bodem 2 písm. a) projednala Aktualizaci dlouhodobého záměru AMU na rok 2014 a Institucionální program AMU na rok 2014.

2) SR AMU podporuje rektora AMU v jeho úsilí o novelizaci Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících za účelem odstranění diskriminace absolventů AMU.

2) Správní rada vyzdvihuje význam projektu Registr uměleckých výstupů a podporuje vytvoření platformy pro jeho nezávislou existenci. Zároveň podporuje vytvoření funkčních orgánů Registru uměleckých výstupů v rámci přípravy jeho budoucí institucionalizace.

Všichni přítomní členové SR AMU hlasovali pro schválení uvedených usnesení.

Usnesení bylo schváleno hlasy všech 13 přítomných členů SR AMU.

Ad 3
Ing. Petr Hejma sdělil, že podle Článku 3 odst. 1. Statutu SR AMU je třeba provést volbu předsedy a dvou místopředsedů, 18.11.2013 skončí dvouleté funkční období předsedy a místopředsedů. Pro jejich volbu je nutná přítomnost 2/3 členů SR. K platnosti volby je tedy přítomnost 13 členů SR AMU postačující.

Prof. Alena Štěpánková Veselá vyjmula z osudí jména 3 přítomných členů SR, čímž byla ustanovena volební komise ve složení: JUDr. Milada Šípková, PhDr. Josef Havel, CSc., JUDr. Samuel Šmálik.

Volba předsedy SR AMU
Navrženým kandidátem na předsedu je prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. Kandidát vyjádřil souhlas s kandidaturou. Proběhla volba.
Výsledky volby:
Bylo odevzdáno 13 lístků: 12 platných + 1 neplatný. Pro kandidáta se vyjádřilo 12 ze 13 přítomných členů SR AMU.

Předsedou SR AMU byl pro dvouleté funkční období zvolen
prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.


Volba místopředsedů SR AMU
Navrženými kandidáty na místopředsedy jsou Ing. Petr Hejma a JUDr. Milada Šípková. Kandidáti vyjádřili souhlas s kandidaturou. Proběhla volba.
Výsledky volby:
Bylo odevzdáno 13 platných lístků. Pro kandidáty se vyjádřilo všech 13 přítomných členů SR AMU.

Místopředsedy SR AMU byli pro dvouleté funkční období zvoleni
Ing. Petr Hejma a JUDr. Milada Šípková.

Ing. Petr Hejma sdělil, že usnesení pro volbu předsedy a místopředsedů je schváleno všemi hlasy přítomných členů SR AMU.

Poděkoval přítomným za důvěru v době svého působení ve funkci předsedy SR AMU a popřál vše nejlepší novému předsedovi a místopředsedům SR AMU.

Ad 4
Nebyly žádné připomínky.

Předseda Ing. Petr Hejma ukončil zasedání a poděkoval členům SR AMU za účast na jednání.

Ing. Petr Hejma, v. r.
předseda Správní rady AMU

Zapsala RNDr. Alena Kolafová
V Praze dne 9. října 2013

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze