Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUZápisy správní radyrok 2013 › 11.06.2013

11.06.2013

SPRÁVNÍ RADA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE

Zápis ze zasedání Správní rady AMU dne 11.06.2013

Přítomni: PhDr. Josef Havel, CSc., Ing. Petr Hejma, Mgr. Jan Maxa,
PhDr. Leo Pavlát, JUDr. Milada Šípková, JUDr. Samuel Šmálik,
prof. Alena Štěpánková-Veselá, prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.,
PhDr. Eva Zaoralová-Hepnerová
Za AMU: Doc. Jan Hančil, Ing. Ladislav Paluska
Omluveni: Ing. arch. Jan Kasl, Ing. Pavel Racocha, JUDr. Miroslav Šipovič, doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc., doc. Ing. Jiří Volf, CSc., PaedDr. František Zborník

Program:
1)              Nové složení Správní rady AMU
2)              Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2012
3)              Různé

Zasedání zahájil předseda SR AMU Ing. Petr Hejma. Uvítal všechny přítomné a ujistil se, že všichni členové SR AMU obdrželi Výroční zprávu o činnosti a hospodaření AMU za rok 2012 v elektronické podobě. Na zasedání dostali všichni přítomní výroční zprávu v tištěné podobě. Ing. Petr Hejma konstatoval, že SR AMU je usnášeníschopná, k programu zasedání nikdo nemá žádné připomínky a schválili ho všichni přítomní.

Ad 1
Ing. Petr Hejma sdělil, že pět členů SR AMU dovršilo šestiletý mandát a správní rada se dnes schází v novém složení. Ministr školství vyhověl žádosti pana rektora o znovujmenování dvou členů – Ing. Petra Hejmy a Ing.arch. Jana Kasla, a jmenování třech nových členů. Ing. Hejma tak představil JUDr. Miladu Šípkovou, náměstkyni generálního ředitele pro právní služby a stanoviska, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, a Mgr. Jana Maxu, ředitele vývoje pořadů a programových formátů, Česká televize. Doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc., ředitel KPMG ČR se z dnešního zasedání SR AMU omluvil.

Ad 2
Ing. Petr Hejma sdělil, že podle zákona o vysokých školách §15 odst. 2c se správní rada veřejné vysoké školy vyjadřuje k výroční zprávě o činnosti a hospodaření vysoké školy. Stručně seznámil přítomné s obsahem a požádal pana rektora o komentář k výroční zprávě.
Doc. Jan Hančil sdělil, že schéma výroční zprávy je dáno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Výroční zpráva o činnosti a výroční zpráva o hospodaření AMU jsou obsaženy v jedné publikaci, tabulky jsou tentokráte integrální součástí textu. Výroční zpráva je před poslední korekturou, budou provedeny drobné opravy (stylistické, interpunkce apod.).
Pan kvestor doplnil, že výroční zprávu již schválill 04.06.2013 Akademický senát AMU, ve čtvrtek 13.06.2013 bude projednávat Umělecká rada AMU. Do do 30.06.2013 pak bude odevzdána na MŠMT písemně i v elektronické podobě včetně vyjádření Správní rady AMU k naplnění Institucionálního rozvojového plánu AMU za rok 2012. Pan kvestor sdělil, že se podařilo dosáhnout kladného hospodářského výsledku, a to jak v hlavní tak v doplňkové činnosti (přes 17 mil. Kč). Za dlouhodobý klad hospodaření lze též považovat krytí účetních stavů všech fondů AMU zůstatky na bankovních účtech, nevzrůstající objem pohledávek a závazků, nulový stav úvěrů a půjček.
V rámci obsáhlé diskuse všichni členové SR AMU přijali výroční zprávu s uspokojením. Předseda Ing. Petr Hejma poděkoval za přehledné a pečlivé vypracování výroční zprávy.
Pan kvestor podal vysvětlení k vyhodnocení Institucionálního rozvojového plánu za rok 2012, což je od tohoto roku novinka. Zmínil zejména přehled dosažených cílů/stanovených indikátorů. Z „Vyhlášení rozvojových programů na rok 2012“ vyplývá, že pokud vysoká škola nenaplní alespoň 75 % zvolených ukazatelů výkonu, bude jí v následujícím roce krácena ze strany MŠMT finanční alokace na institucionální rozvojový plán až o 5%. Dílčí projekty obsahují indikátory, které si stanovila AMU sama, Institucionální rozvojový plán byl v souladu s podmínkami Vyhlášení RP na rok 2012 projednán a schválen ze strany MŠMT.
Tabulka 15.2 Institucionální rozvojový plán VŠ za rok 2012 je součástí výroční zprávy. Z tabulky vyplývá, že AMU splnila stanovené indikátory u jednotlivých dílčích projektů ve většině případů na 100 %, ani u jednoho dílčího projektu nedošlo k plnění pod hranici 75 %.
Ing. Petr Hejma přečetl vyhodnocení Institucionálního rozvojového plánu AMU na rok 2012 (viz příloha zápisu zasedání) a konstatoval, že AMU Institucionální rozvojový plán naplnila.

SR AMU projednala a vzala na vědomí
a) předložený návrh Výroční zprávy o činnosti a hospodaření AMU za rok 2012
b) vyhodnocení Institucionálního rozvojového plánu AMU na rok 2012.

Ad 3
Předseda Ing. Petr Hejma ukončil zasedání a poděkoval členům SR AMU za účast na jednání, příští zasedání SR AMU se předpokládá v průběhu září - října.

Ing. Petr Hejma, v. r.
předseda Správní rady AMU

Zapsala RNDr. Alena Kolafová
V Praze dne 12. června 2013

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze