Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUZápisy správní radyrok 2014 › 04.06.2014

04.06.2014

Zápis ze zasedání Správní rady AMU dne 04.06.2014

Přítomni: Ing. Petr Hejma, Ing. arch. Jan Kasl, Ing. Pavel Racocha, JUDr. Milada Šípková, JUDr. Miroslav Šipovič, JUDr. Samuel Šmálik, prof. Alena Štěpánková-Veselá, doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc., doc. Ing. Jiří Volf, CSc., prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., PhDr. Eva Zaoralová-Hepnerová, PaedDr. František Zborník
Za AMU: Doc. Jan Hančil, Ing. Ladislav Paluska
Omluveni: PhDr. Josef Havel, CSc., Mgr. Jan Maxa, PhDr. Leo Pavlát

Program:
1) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2013
2) Vyhodnocení Institucionálního rozvojového plánu za rok 2013
3) Rozpočet na rok 2014
4) Různé

Zasedání zahájil předseda SR AMU prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. Uvítal všechny přítomné a ujistil se, že všichni členové SR AMU obdrželi Výroční zprávu o činnosti a hospodaření AMU za rok 2013 v elektronické podobě a rozpočet na rok 2014. Na zasedání dostali všichni přítomní výroční zprávu a rozpočet v tištěné podobě. Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. konstatoval, že SR AMU je usnášeníschopná, k programu zasedání nikdo nemá žádné připomínky a schválili ho všichni přítomní.

Ad 1
Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. požádal pana rektora o komentář k výroční zprávě.
Doc. Jan Hančil řekl, že struktura výroční zprávy je dána Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, je stejná jako v loňském roce. Pan rektor sdělil, že zájem zahraničních studentů o studim na AMU stále roste, z kapacitních důvodů jsou však jejich počty stabilní. Dále vyzdvihnul úspěšnost studentů na tuzemských i zahraničních festivalech a soutěžích, obšírně pohovořil o společném úsilí AMU a UK o získání objektu na Smetanově nábřeží ve veřejném zájmu, připomenul pokračující činnost prof. Klímy a doc. Mathé na poli Registru uměleckých výsledků (RUV) a úspěch při podávání centralizovaných projektů. Pan rektor se dále zmínil o úspěšném navyšování prostředků na činnosti studentů díky programu Erasmus, Rozvojovým programům (centralizované rozvojové programy, institucionální program), nadaci Komerzbank při HAMU nebo stipendijnímu fondu.

Přítomní pak diskutovali o potřebě rozšířit prostory AMU, o věku pedagogů a zakotvení pojmu „emeritní profesor“ do Statutu AMU.

Pan kvestor podal výklad k Výroční zprávě o hospodaření AMU. V roce 2013 byl realizován nový způsob financování čtyř uměleckých veřejných vysokých škol. Výše rozepsaného příspěvku kapitoly MŠMT z ukazatele A+K oproti předchozímu roku výrazně vzrostla a dostala se zhruba na úroveň roku 2008. Celkový hospodářský výsledek za rok 2013 byl kladný v hlavní i doplňkové činnosti, zaznamenal oproti roku 2012 nárůst o 47,03%. Díky dosaženému hospodářskému výsledku za rok 2012 bylo možné realizovat příděly do Fondu provozních prostředků, Fondu odměn a Fondu rozvoje investičního majetku. Za dlouhodobý klad hospodaření lze též považovat krytí účetních stavů všech fondů AMU zůstatky na bankovních účtech, nízký a nevzrůstající objem pohledávek, nulový stav úvěrů a půjček, úhradu všech závazků ve lhůtě splatnosti. Výroční zpráva obsahuje výrok bez výhrad nezávislého auditora Primaska Audit k roční účetní uzávěrce.

V rámci obsáhlé diskuse všichni členové SR AMU přijali výroční zprávu s uspokojením. Předseda prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. poděkoval za přehledné a pečlivé vypracování výroční zprávy.

SR AMU projednala a vzala na vědomí předložený návrh Výroční zprávy o činnosti a hospodaření AMU za rok 2013.

Ad 2
Pan rektor podal vysvětlení k vyhodnocení Institucionálního rozvojového plánu za rok 2013. Sdělil, že AMU přešla v letošním roce od kvantitativního hodnocení ke kvalitativnímu. Dílčí projekty Institucionálního rozvojového plánu byly v souladu s podmínkami Vyhlášení RP na rok 2013 projednány a schváleny ze strany MŠMT a jsou uvedeny na str. 70 Výroční zprávy v tabulce 15.2 Institucionální rozvojový plán VŠ za rok 2013 včetně struktury poskytnutých prostředků. Z rozboru jednotlivých projektů na str. 71 - 73 vyplývá, že AMU splnila všechny cíle, projekty byly dobře naplánovány a splněny.
V příloze zápisu zasedání je uvedeno Vyhodnocení Institucionálního rozvojového plánu.
SR AMU projednala a vzala na vědomí vyhodnocení Institucionálního rozvojového plánu AMU za rok 2013.

Ad 3
Pan kvestor podal výklad k rozpočtu na rok 2014. Konstatoval, že na provoz školy nestačí příspěvek MŠMT z ukazatele A+K, ale využívají se i prostředky z doplňkové činnosti. Počet zdrojů rozpočtu sice narůstá, největší podíl však stále činí prostředky z MŠMT, a to 91,9% všech zdrojů rozpočtu. Příspěvek A+K je proti roku 2013 navýšen v ukazateli A o 1,1 mil. Kč, v ukazateli K je o 3 miliony nižší, takže celkový objem příspěvku A+K je ve srovnání s rokem 2013 nižší o 1,9 mil. Kč. AMU plánuje v roce 2014 kladný hospodářský výsledek ve výši až 33 mil. Kč, což je oproti loňskému roku nárůst, a vytváří se tak podmínky pro tvorbu rezerv do budoucích let.

SR AMU v souladu se zákonem o vysokých školách projednala rozpočet AMU na rok 2014, vyjádřila se k němu a bere ho na vědomí.

Ad 4
Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. nechal hlasovat o následujících usneseních:

1)          Správní rada vítá pokrok ve vývoji RUV a podporuje jeho zavedení do systému kvalitativních indikátorů výkonu VŠ. SR AMU upozorňuje na skutečnost, že základním požadavkem konstrukce RUV by měla být závazná definice jeho konečného využití a tomuto účelu by měla odpovídat i požadovaná přesnost zjišťovaných indikátorů.

2)          Správní rada vyslechla zevrubnou zprávu o úsilí AMU a UK k získání do vlastnictví nemovitost na Smetanově nábřeží v posledním roce. SR AMU se znepokojením konstatuje skutečnost, že toto úsilí nevedlo k úspěšnému závěru a doporučuje vedení AMU i nadále se věnovat realizaci dislokačních plánů na zabezpečení rostoucích požadavků na základní činnosti školy a na zabezpečení jejich kvality.

Všichni přítomní členové SR AMU hlasovali pro schválení uvedených usnesení.
Usnesení bylo schváleno hlasy všech 12 přítomných členů SR AMU.

Předseda SR AMU prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. ukončil zasedání a poděkoval členům SR AMU za účast na jednání. Příští zasedání SR AMU se předpokládá ve středu 8. října 2014.


prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v. r.
předseda Správní rady AMU

Zapsala RNDr. Alena Kolafová
V Praze dne 5. června 2014

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze