Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUZápisy správní radyrok 2014 › 08.10.2014

08.10.2014

Zápis ze zasedání Správní rady AMU dne 08.10.2014

Přítomni:
PhDr. Josef Havel, CSc., Ing. Petr Hejma, Mgr. Jan Maxa,
Ing. Pavel Racocha, Mgr. Jiří Šesták, Ph.D., JUDr. Milada Šípková,
JUDr. Samuel Šmálik, prof. Alena Štěpánková Veselá, doc. Ing. Jiří Volf, CSc.,
PhDr. Eva Zaoralová-Hepnerová
Za AMU:
Doc. Jan Hančil, Ing. Ladislav Paluska
Omluveni: Ing. arch. Jan Kasl, PhDr. Leo Pavlát, JUDr. Miroslav Šipovič,
doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc., prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.

Program:
1) Projednání Aktualizace Dlouhodobého záměru AMU na rok 2015
2) Projednání Institucionálního programu AMU na rok 2015
3) Různé

Zasedání zahájil místopředseda SR AMU Ing. Petr Hejma. Uvítal všechny přítomné a ujistil se, že všichni členové SR AMU obdrželi Aktualizaci Dlouhodobého záměru AMU na rok 2015 a Institucionální program AMU na rok 2015 v elektronické podobě. Na místě obdrželi všichni přítomní členové tištěnou verzi obou dokumentů. SR AMU je usnášeníschopná pro jejich projednání.
K programu zasedání nikdo neměl žádné připomínky a schválili ho všichni přítomní.

Ing. Petr Hejma sdělil přítomným, že JUDr. Miroslavu Šipovičovi byl 01.08.2014 prodloužen mandát na další šestileté období a představil nového člena SR AMU, pana senátora Mgr. Jiřího Šestáka, Ph.D., který byl jmenován členem SR AMU s účinností od 01.08.2014.

Ad 1, Ad 2
Ing. Petr Hejma sdělil, že podle zákona o vysokých školách §15 odst. 2a se správní rada veřejné vysoké školy vyjadřuje k dlouhodobému záměru veřejné vysoké školy. Navrhnul spojit oba projednávané body v jeden a požádal pana rektora o komentář k dlouhodobému záměru a institucionálnímu programu.

Doc. Jan Hančil poděkoval všem přítomným za účast. Dokumenty spolu sice úzce souvisejí, ale pro přehlednost jsou vypracovány odděleně. Termín pro odevzdání obou materiálů na MŠMT je konec října.
Rektor připomenul, že Aktualizace Dlouhodobého záměru AMU na rok 2015 vychází z Dlouhodobého záměru AMU na období 2011–2015, je to poslední aktualizace tohoto Dlouhodobého záměru. Strukturu Aktualizace udává MŠMT. Institucionální program konkretizuje jednotlivé oblasti činnosti, které vycházejí z Aktualizace Dlouhodobého záměru AMU na příslušný rok. Hlavní dlouhodobé plány AMU jsou úzce provázané s dílčími podprogramy. Rektor zmínil práci na strategických prioritách AMU na další období v rámci IPn KREDO. Jednotlivé priority se vyvíjejí a zároveň se zpracovávají dílčí analýzy na období 2016–2020 s výhledem do roku 2030. Do projektu KREDO jsou zapojeny všechny veřejné vysoké školy. AMU využila možnost zapojit do projektu mladé perspektivní lidi z fakult, se kterými lze počítat do budoucna.
V Institucionálním programu na rok 2015 dále nefiguruje podprojekt ECTS Label vzhledem k tomu, že v 1. pololetí roku 2014 Evropská komise od tohoto celoevropského projektu ustoupila. AMU byla již k podání žádosti připravena, ale veškeré úsilí spojené s přípravami k podání žádosti se na AMU zúročí. Novými dílčími projekty jsou Rozvoj počítačové sítě AMU a Rozvoj studijních opor.
AMU jako jedna z mála vysokých kol zahájila procesy externích evaluací. V souvislosti s novelou vysokoškolského zákona se AMU připravuje i na zavedení náročného systému vnitřního hodnocení a zajišťování kvality.
Novela VŠ zákona přinese změnu do systému akreditací. Pokud instituce uspěje a získá institucionální akreditaci, bude si již akreditovat své obory sama. V případě, že neuspěje, bude se postupovat jako dosud procesem vnější akreditace.
Kvestor připomněl, že finanční objem v Institucionálním plánu vychází z předběžného příslibu MŠMT a tyto prostředky budou fakulty získávat na základě vnitřní soutěže AMU, jejíž pravidla určuje výnos rektora č. 4/2013.
V Aktualizaci dlouhodobého záměru kvestor upozornil na kapitolu 3. AMU vstoupí pouze do jednoho operačního programu. Program adaptabilita přejde v program Praha pól růstu a pražské vysoké školy zde nebudou způsobilými žadateli. Po dlouhém vyjednávání s Ministerstvem financí se podařilo dosáhnout toho, že vysoké školy nebudou zapojeny do konsolidační vyhlášky, v opačném případě by to znamenalo pro vysoké školy vysokou administrativní i rozpočtovou zátěž.
Ing. Petr Hejma poděkoval za výklad a otevřel rozpravu.
V rámci obsáhlé diskuse rektor uvedl, že zákon o pedagogických pracovnících skutečně omezuje absolventy AMU při získávání uplatnění, protože zákon vyžaduje vzdělání v oblasti pedagogických věd, je to velmi složitá problematika.
Dále potvrdil, že do budoucna bude třeba slučovat doktorské obory nikoliv rozšiřovat jejich počet. Rektor dále podal vysvětlení k praxi studentského hodnocení kvality výuky.
Mgr. Jan Maxa se dotázal na zaměstnanost studentů. Česká televize má totiž zájem o absolventy FAMU. Pan rektor plánuje na rok 2015 setkání se zaměstnavateli a byl by rád, kdyby se takových setkání Mgr. Maxa zúčastnil.
Mgr. Jiří Šesták, Ph.D. zmínil nedostatek kvalitních managerů uměleckých  institucí a navrhuje vytvoření programů pro dovzdělávání na AMU. Rektor odpověděl, že FAMU je zapojena v projektu MIDPOINT, který umožňuje studentům i čerstvým absolventům prezentaci před mezinárodní porotou, získávají tak zpětnou vazbu od zahraničních odborníků. Rektor by rád podpořil vznik  dalšího obdobného projektu, který by mohl být dotován vícezdrojově – například z programu Creative Europe.
Na téma nadace pan rektor sdělil, že HAMU z nadace Commerzbank přispívá nadaným studentům na soutěže, výjezdy do zahraničí apod. V této souvislosti připomněl úspěch studenta Tomáše Kača, kterého přijali v ostré konkurenci na Berklee College of Music v Bostonu v USA. Poděkoval prof. Zárubové, prorektorce AMU, které se podařilo získat pro studenta sponzorské dary, které umožní p. Kačovi studium na této prestižní umělecké škole.
Ing. Petr Hejma poděkoval za výklad pana rektora a kvestora, za všechny dotazy i podněty a nechal hlasovat o následujícím usnesení:

SR AMU v souladu se zákonem o vysokých školách č. 111/1998 Sb., § 15, bodem 2 písm. a) projednala Aktualizaci dlouhodobého záměru AMU na rok 2015 a Institucionální program AMU na rok 2015, vyjádřila se k uvedeným dokumentům a bere je na vědomí.

Ad 3
Nebyly žádné připomínky.

Místopředseda Ing. Petr Hejma ukončil zasedání a poděkoval členům SR AMU za účast na jednání.

Ing. Petr Hejma, v. r.
místopředseda Správní rady AMU

Zapsala RNDr. Alena Kolafová
V Praze dne 9. října 2014

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze