Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUZápisy správní radyrok 2015 › 03.06.2015

03.06.2015

Zápis ze zasedání Správní rady AMU dne 03.06.2015

Přítomni:
Ing. Petr Hejma, Ing. arch. Jan Kasl, Mgr. Jan Maxa, Ing. Pavel Racocha,
JUDr. Milada Šípková, JUDr. Miroslav Šipovič, JUDr. Samuel Šmálik,
prof. Alena Štěpánková-Veselá, doc. Ing. Jiří Volf, CSc.,
prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.
Za AMU: Doc. Jan Hančil, Ing. Ladislav Paluska, PhDr. Filip Suchomel, Ph.D.
Omluveni: PhDr. Leo Pavlát, doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc.,
PhDr. Eva Zaoralová-Hepnerová
Nepřítomni: PhDr. Josef Havel, CSc., Mgr. Jiří Šesták, Ph.D.

Program:
1)
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2014
2) Vyhodnocení Institucionálního programu pro veřejné vysoké školy za
rok 2014
3) Rozpočet na rok 2015
4) Různé

Zasedání zahájil předseda SR AMU prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. Uvítal všechny přítomné a ujistil se, že všichni členové SR AMU obdrželi Výroční zprávu o činnosti a hospodaření AMU za rok 2014 v elektronické podobě a rozpočet na rok 2015. Na zasedání dostali všichni přítomní výroční zprávu a rozpočet v tištěné podobě. Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. konstatoval, že SR AMU je usnášeníschopná, k programu zasedání nikdo nemá žádné připomínky a schválili ho všichni přítomní.
Rektor představil hosta dnešního zasedání, prorektora pro vědu, výzkum a rozvoj, PhDr. Filipa Suchomela, Ph.D.

Ad 1, Ad 2
Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. navrhnul spojit body 1) a 2) a požádal pana rektora o komentář k výroční zprávě.
Doc. Jan Hančil řekl, že struktura výroční zprávy je dána Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, je stejná jako v loňském roce. Rektor sdělil, že navzdory slabším populačním ročníkům nemá AMU úbytek zájemců o studium a udržuje si vysokou výběrovost, která se pohybuje průměrně kolem 11 %. Mírný pokles počtu studentů je způsoben tím, že jsou studenti motivováni k ukončení studia ve standardní době a tím, že některé obory magisterského studia byly zkráceny ze 3 na 2 roky.
V oblasti personální politiky se podařilo díky podpoře startovních míst pro postdoktorandy zvýšit podíl mladých pedagogů, přesto ale věkový průměr akademických pracovníků vzrostl.
Díky projektu IPn KREDO vyhodnotila AMU hlavní strategické priority a zpracovala strategické plány AMU i fakult.
Studenti i zaměstnanci se úspěšně zapojují do grantových systémů a aplikovaného výzkumu.
Do poslední fáze před svou institucionalizací vstoupil projekt Registru uměleckých výsledků (RUV). Jeho role ve financování uměleckých škol se zvýšila, ale je třeba zdůraznit, ze RUV je pouze jedním z ukazatelů hodnotící výkon vysoké školy nikoliv nástroj k jejímu hodnocení.
V rámci IP se daří dotovat jednotlivé strategické priority až na ohodnocení akademických pracovníků. Úroveň mzdového ohodnocení může částečně zvýšit zapojení pedagogů do vědeckých grantů a výuky zahraničních studentů.
Kvestor podal výklad k Výroční zprávě o hospodaření AMU. V roce 2014 se druhým rokem pokračovalo v realizaci nového způsobu financování čtyř uměleckých veřejných vysokých škol. Za dlouhodobý klad hospodaření lze považovat krytí účetních stavů všech fondů AMU zůstatky na bankovních účtech, nízký a nevzrůstající objem pohledávek, nulový stav úvěrů a půjček, úhradu všech závazků ve lhůtě splatnosti. Rok 2014 potvrdil, že nelze spoléhat pouze na příspěvek MŠMT, ale je třeba využívat široké spektrum ostatních zdrojů (projekty a granty ministerstva kultury, kulturní granty Magistrátu hl. m. Prahy, projekty GA ČR, projekty EU).
Díky průběžně realizovaným úsporným opatřením se i v roce 2014 podařilo dosáhnout kladného hospodářského výsledku, a to jak v hlavní tak i doplňkové činnosti.
Výroční zpráva obsahuje k roční účetní uzávěrce výrok bez výhrad nezávislého auditora Primaska Audit.

Po výkladu rektora a kvestora se rozvinula živá diskuse o problému vysokého věkového průměru pedagogů, nedostatku akademických pracovníků ve střední věkové kategorii, potřebě internacionalizace školy včetně zapojení zahraničních pedagogů, byl zmíněn nárůst administrace související s připravovanými změnami v systému akreditací a se zaváděním systému hodnocení kvality, o spolupráci se základními a středními školami, o spolupráci se zaměstnavateli. Byla zmíněna problematika SWOT analýzy (bod 8) Institucionálního plánu. Kvestor upřesnil, že se od příštího roku přejde na tříleté institucionální plány (2016 – 2018), financování však bude nadále roční. Kvestor dále předložil členům Správní rady AMU Vyhodnocení Institucionálního plánu AMU za rok 2014.

V rámci obsáhlé diskuse všichni členové SR AMU přijali výroční zprávu s uspokojením a bez připomínek. Předseda prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. poděkoval za přehledné a pečlivé vypracování výroční zprávy.

SR AMU projednala a vzala na vědomí předložený návrh Výroční zprávy o činnosti a hospodaření AMU za rok 2014.

SR AMU projednala a vzala na vědomí vyhodnocení Institucionálního plánu AMU za rok 2014.

Ad 3
Kvestor podal výklad k rozpočtu na rok 2015. V předložené tabulce Rozpočet pro rok 2015 je sumarizace všech vnějších zdrojů, tabulka neobsahuje programové financování, které má svůj vlastní režim. Zůstatky fondů činí 40% vlastních příjmů, výnosy z doplňkové činnosti 45%. Konstatoval, že na provoz školy nestačí příspěvek MŠMT z ukazatele A+K, ale využívají se právě prostředky z doplňkové činnosti. Kvestor připomněl, že pro AMU byl rok 2014 druhým rokem „kontraktového financování“ čtyř uměleckých veřejných vysokých škol. Upozornil, že největší položku rozpočtu tvoří osobní náklady, a to 63,6%. Rozpočet na rok 2015 je vyrovnaný. AMU v posledních letech vykazuje kladný hospodářský výsledek a vstupuje s kladným hospodářským výsledkem i do roku 2015, vytváří si tak podmínky pro tvorbu rezerv/příděly do fondů do budoucích let.

SR AMU v souladu se zákonem o vysokých školách projednala rozpočet AMU na rok 2015, vyjádřila se k němu a bere ho na vědomí.

Ad 4
a) Rektor informoval přítomné o obnovení snahy získat dům po výbuchu na Smetanově nábřeží resp. jeho zadní část v Divadelní ulici.

Všichni přítomní členové SR AMU vyslechli předběžnou informaci o aktivitě ve věci získání objektu v Divadelní ulici, podporují jedinečnou možnost získání dalšího objektu pro výuku studentů AMU a podporují záměr AMU vstoupit do jednání o akvizici objektu v Divadelní ulici.

b) Předseda SR AMU prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. informoval přítomné, že obdržel rezignační dopis od PhDr. Leo Pavláta. Uvádí, že pracovní povinnosti mu nedovolují účastnit se pravidelně zasedání SR AMU. Předseda SR AMU prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. poděkoval PhDr. L. Pavlátovi za účast v SR AMU a vše, co přinesl na jednání SR AMU. SR AMU vyjádří svoje poděkování dopisem a vedení AMU v souladu se zákonem o vysokých školách navrhne ministrovi/ministryni nového člena ke jmenování na zbytek funkčního období.

Předseda SR AMU prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. ukončil zasedání a poděkoval členům SR AMU za účast na jednání.

prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v. r.
předseda Správní rady AMU

Zapsala RNDr. Alena Kolafová
V Praze dne 5. června 2015

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze