Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUZápisy správní radyrok 2015 › 15.10.2015

15.10.2015

Zápis ze zasedání Správní rady AMU dne 15.10.2015

Přítomni: Ing. Petr Hejma, JUDr. Miroslav Šipovič, JUDr. Milada Šípková,
prof. Alena Štěpánková Veselá, doc. Ing. Jiří Volf, CSc.,
prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., PhDr. Eva Zaoralová-Hepnerová,
Za AMU: Doc. Jan Hančil, Ing. Ladislav Paluska
Omluveni: Ing. Václav Dejčmar, PhDr. Josef Havel, CSc., Ing. arch. Jan Kasl,
Mgr. Jan Maxa, Ing. Pavel Racocha, Mgr. Jiří Šesták, Ph.D.,
doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc.

Program:
1)Projednání Aktualizace Dlouhodobého záměru AMU na rok 2016
2)Projednání Dlouhodobého záměru AMU pro léta 2016 – 2020
3)Projednání Institucionálního plánu AMU na období 2016 – 2018
4)Různé

Zasedání zahájil předseda SR AMU prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. Uvítal všechny přítomné a ujistil se, že všichni členové SR AMU obdrželi Aktualizaci Dlouhodobého záměru AMU na rok 2016, Dlouhodobý záměr AMU pro léta 2016 - 2020 a Institucionální plán AMU na období 2016 – 2018 v elektronické podobě. Na místě obdrželi všichni přítomní členové tištěnou verzi všech dokumentů.
K programu zasedání nikdo neměl žádné připomínky a schválili ho všichni přítomní.

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. sdělil přítomným, že ministryně školství, mládeže a tělovýchovy jmenovala na žádost rektora AMU Ing. Václava Dejčmara, akcionáře společnosti a člena dozorčí rady RSJ a.s., členem SR AMU s účinností od 01.10.2015.

Ad 1, Ad 2, Ad 3
Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. sdělil, že podle zákona o vysokých školách §15 odst. 2a se správní rada veřejné vysoké školy vyjadřuje k Dlouhodobému záměru a Institucionálnímu plánu veřejné vysoké školy. Navrhnul spojit všechny projednávané body v jeden a požádal pana rektora o komentář k Aktualizaci dlouhodobého záměru, k Dlouhodobému záměru i Institucionálnímu plánu.

Doc. Jan Hančil poděkoval všem přítomným za účast a pozornost, kterou věnují třem strategickým materiálům Akademie múzických umění v Praze. Dokumenty spolu úzce souvisejí, vyjadřují různou míru konkretizace strategických záměrů AMU. Termín pro odevzdání Dlouhodobého záměru a Aktualizace DZ na MŠMT je konec října, termín pro odevzdání Institucionálního plánu je konec listopadu.
Rektor sdělil, že Dlouhodobý záměr AMU (dále DZ AMU) na léta 2016 – 2020 navazuje na předchozí dlouhodobé záměry AMU a na analýzy a interní strategické plány AMU, zpracovávané v rámci projektu KREDO. Členění DZ AMU respektuje strukturu DZ MŠMT a doplňuje ji o vlastní prioritní cíle, ve kterých je naformulováno, co a jakým způsobem chce AMU dělat, jaká je strategie, jaké jsou nástroje, indikátory a orientační časový výhled. Tento DZ AMU se od předchozích dlouhodobých záměrů liší tím, že je vypracován podle metodiky SMART, tzn., že cíle jsou formulovány velice konkrétně, včetně nástrojů a většinou i s časovým předpokladem jejich realizace. Některé z nich jsou realizovatelné za předpokladu, že AMU získá dodatečné finanční prostředky prostřednictvím OP VVV.
Aktualizace dlouhodobého záměru AMU (ADZ AMU) vychází z vnitřních strategických dokumentů AMU, jednotlivé prioritní cíle jsou doplněny o strategie vedoucí k jejich naplnění a o indikátory pro sledování vývoje. Pan rektor poukázal na prioritní cíl 1, který se zabývá institucionální akreditací. Tu by AMU ráda získala do roku 2020. Předpokladem k tomu je vytvoření systému vnitřního hodnocení a důslednějšího přechodu na metodiku výsledků učení.
Rektor připomněl, že SR AMU projednává a vyhodnocuje Institucionální plán (IP) veřejné vysoké školy, vyjadřuje se a schvaluje jeho realizaci přílohou k Výroční zprávě o činnosti a hospodaření za příslušný rok. Tentokrát se poprvé připravuje IP na tři roky, obsahuje plány, cíle a výstupy, které jsou splnitelné. Všechny projekty budou tříleté, finanční částka je stanovena na celé tříleté období, bude přidělována po jednotlivých letech. Budou se podávat průběžné zprávy za každý uplynulý kalendářní rok, na závěr tříletého období pak celková závěrečná zpráva.
Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. poděkoval za výklad a otevřel rozpravu.
V rámci obsáhlé diskuse rektor uvedl k problematice institucionální akreditace, že bude třeba stanovit Radu pro vnitřní hodnocení, jejíž složení stanoví novela VŠ zákona. Předsedou bude rektor, dalším členem  předseda AS AMU, přičemž třetinu členů nominuje akademický senát a třetinu členů umělecká rada. Přítomnost externích členů a jejich počet není zatím v návrhu Novely Zákona o VŠ stanoven.
Dále přítomní diskutovali o  problematice akreditací a potřebě větší autonomie školy v těchto záležitostech.
Přítomní se též zajímali o proces internacionalizace na AMU, diskutovalo se o strategických partnerstvích, otevřenosti a zlepšení komunikace se zahraničními partnery na všech úrovních.
Byla opět otevřena obsáhlá diskuse o získání nových vhodných prostor k výuce. Naděje na získání budovy v Divadelní ulici je zřejmě mizivá.
Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. poděkoval za výklad pana rektora a kvestora, za všechny dotazy i podněty a konstatoval, že Správní rada AMU s pochopením podporuje snahy a aktivity AMU a nechal hlasovat o následujícím usnesení:

SR AMU v souladu se zákonem o vysokých školách č. 111/1998 Sb., § 15, bodem 2 písm. a) projednala Dlouhodobý záměru AMU pro léta 2016 – 2020 a Aktualizaci dlouhodobého záměru AMU na rok 2016, na výzvu MŠMT projednala Institucionální plán AMU na období 2016 - 2018, vyjádřila se k uvedeným dokumentům a bere je na vědomí.

Ad 4
Vzhledem k tomu, že předsedovi SR AMU prof. Ing. I. Wilhelmovi, CSc. a oběma místopředsedům Ing. P. Hejmovi a JUDr. M. Šípkové vyprší v listopadu dvouleté funkční období, je třeba provést novou volbu. Přítomní navrhli termín pro volbu předsedy a místopředsedů čtvrtek 12.11.2015 v 18:00 v zasedací místnosti HAMU v 1. patře, Malostranské náměstí 12, Praha 1.

K této volbě je třeba podle Statutu Správní rady, aby se sešla dvoutřetinová většina všech členů SR AMU.

Předseda prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. ukončil zasedání a poděkoval členům SR AMU za účast na jednání.

prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v. r.
předseda Správní rady AMU

Zapsala RNDr. Alena Kolafová
V Praze dne 19. října 2015

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze