Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUZápisy správní radyrok 2016 › 07.06.2016

07.06.2016

Zápis ze zasedání Správní rady AMU dne 07.06.2016

Přítomni: Ing. Václav Dejčmar, Ing. Petr Hejma, Ing. arch. Jan Kasl,
PhDr. Petr Kolář, Mgr. Jan Maxa,  Ing. Pavel Racocha, Mgr. Jiří Šesták, Ph.D.,
JUDr. Miroslav Šipovič, JUDr. Milada Šípková, prof. Alena Štěpánková Veselá,
doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc., prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.
Za AMU: Doc. Jan Hančil, Ing. Ladislav Paluska
Omluveni: PhDr. Josef Havel, CSc., doc. Ing. Jiří Volf, CSc.,
PhDr. Eva Zaoralová-Hepnerová

Program:
1) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2015
2) Vyhodnocení Institucionálního plánu AMU za rok 2015
3) Rozpočet na rok 2016
4) Různé

Zasedání zahájil předseda SR AMU prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. Uvítal všechny přítomné a požádal pana rektora o představení nového člena SR AMU PhDr. Petra Koláře, bývalého velvyslance ve Švédsku, Irsku, USA a Rusku, nyní předsedu dozorčí rady Iniciativy pro evropské hodnoty, členem SR AMU je s účinností od 25.03.2016.
Všichni členové SR AMU obdrželi Výroční zprávu o činnosti a hospodaření AMU za rok 2015 v elektronické podobě a rozpočet na rok 2016. Na zasedání dostali všichni přítomní výroční zprávu a rozpočet v tištěné podobě. Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. konstatoval, že SR AMU je usnášeníschopná. V programu do bodu 4) Různé budou dva příspěvky, k programu zasedání nikdo nemá žádné další připomínky, schválili ho všichni přítomní.

Ad 1
Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. požádal pana rektora o komentář k výroční zprávě.
Doc. Jan Hančil sdělil, že výroční zpráva prošla další korekturou, ve které byly odstraněny nedůsledně používané tituly, jména ve zkratkách, různé formáty čísel, nesprávně použitá velká písmena, zdvojené texty odstavců.
Struktura výroční zprávy je dána Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, je stejná jako v loňském roce, vyhovuje spíše potřebám větších škol. Některá ustanovení se týkají vědeckých škol, jako příklad uvedl odstavec 11m) Příjmy ze smluvního výzkumu nebo odstavec 11q) Strategie pro komercializaci.
Dále zmínil uspokojivý vývoj nejdůležitějších kvantitativních ukazatelů, počty studentů v prvních ročnících i počty absolventů vykazují mírný nárůst. Zvyšuje se počet studentů v celoživotním a dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, a to hlavně na DAMU a FAMU, roste počet samoplátců studujících v angličtině. AMU si udržuje vysokou výběrovost, ze všech přihlášených zájemců nastupuje ke studiu 13%. Naopak k méně radostným faktům patří, že se snižuje počet přepočtených studentů, což může mít nedobrý dopad na rozpočet v následujících letech. Uvedl, že nízké ohodnocení pedagogů je kromě nedostatku prostředků na infrastrukturu tvůrčí činnosti také způsobeno tím, že AMU má patrně nejnižší poměr student/pedagog – na jednoho pedagoga připadá 5 studentů, což představuje vysokou finanční zátěž.
Kvestor podal výklad k části Výroční zprávy o hospodaření AMU. Rok 2015 byl posledním rokem nového způsobu financování čtyř uměleckých veřejných vysokých škol. Pro období do roku 2020 se vyjednává nový model financování VVŠ, jehož součástí bude specifický způsob financování čtyř uměleckých vysokých škol. Za dlouhodobý klad hospodaření lze považovat krytí účetních stavů všech fondů AMU zůstatky na bankovních účtech, nízký a nevzrůstající objem pohledávek, nulový stav úvěrů a půjček, úhradu všech závazků ve lhůtě splatnosti. Díky průběžně realizovaným úsporným opatřením a omezováním drobných nadbytečných výdajů se i v roce 2015 podařilo dosáhnout kladného hospodářského výsledku, a to jak v hlavní tak i doplňkové činnosti.
Výroční zpráva obsahuje k roční účetní uzávěrce výrok bez výhrad nezávislého auditora Primaska Audit, a.s.

Po výkladu rektora a kvestora se rozvinula živá diskuse.
Na dotaz jaká je motivace mladých pedagogů, rektor sdělil, že v rámci rozpočtu byla určitá částka vyčleněna pro mladé pedagogy pro každou fakukltu. V roce 2017 by v rámci Operačního programu výzkum vývoj vzdělávání měla být vyhlášena výzva pro rozvoj postdoktorandů, osvědčila se spolupráce FAMU s Českou televizí.
Na dotaz, jak AMU hospodaří se ziskem, kvestor sdělil, že zisk je standardně rozdělován do fondu rozvoje investičního majetku, fondu provozních prostředků a fondu odměn dle stanovených pravidel – podílu fakult a součátí na hospodářském výsledku. Jsou rozdíly mezi fakultami, ale fondy se čerpají v následujícím roce, jsou dlouhodobě součástí rozpisu rozpočtu.
Na dotaz, zda má AMU nějaké sponzory, rektor uvedl, že AMU nemá soukromé sponzory, nadační fond HAMU s pomocí Commerzbank podporuje obzvláště nadané studenty, od dalších donátorů a nadací se podařilo získat finance pro romského studenta HAMU Tomáše Kača na studium v USA, FAMU získává podporu pro studio FAMU od RWE.
V roce 2016 je připravováno vydání Kariérního plánu, bude třeba vytvořit přesnější systematizaci (personální plán fakulty i kariérní plán akademického pracovníka) a vyzdvihl důležitost vytvoření systému zajišťování a hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti, který požaduje novela Zákona o vysokých školách. Rektor zmínil také nákladnost systému vnitřního hodnocení  systému pro zajištění Institucionální akreditace.
Registr uměleckých výsledků monitoruje uměleckou činnost, je součástí kvalitativního ukazatele rozpočtu. AMU spolupracuje s MŠMT na institucionálním přechodu projektu RUV z AMU na MŠMT v souladu s novelou Zákona o vysokých školách.
Rektor zmínil umístění AMU na 51-100 místě v žebříčku QS Ranking v oblasti múzických umění. AMU dosahuje dobrých výsledků v RIV a v mezinárodní spolupráci. V letošním roce se konala mezinárodní doktorandská konferecne a mezinárodní konference věnovaná výzkumu. Do budoucna se počítá se zapojením pedagogů do mezinárodních hodnotících komisí.

V rámci obsáhlé diskuse všichni členové SR AMU přijali výroční zprávu s uspokojením a bez připomínek. Předseda prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. poděkoval za přehledné a pečlivé vypracování výroční zprávy.

SR AMU projednala a vzala na vědomí předložený návrh Výroční zprávy o činnosti a hospodaření AMU za rok 2015.

Ad 2
Kvestor předložil členům Správní rady AMU Vyhodnocení Institucionálního plánu AMU za rok 2015.

SR AMU projednala a vzala na vědomí vyhodnocení Institucionálního plánu AMU za rok 2015.

Ad 3
Kvestor podal výklad k rozpočtu na rok 2016. AMU v posledních letech vykazuje kladný hospodářský výsledek a vstupuje s plánovaným kladným hospodářským výsledkem i do roku 2016. Celá prezentace je v příloze „Rozpočet 2016“.

SR AMU v souladu se zákonem o vysokých školách projednala rozpočet AMU na rok 2016, vyjádřila se k němu a bere ho na vědomí.

Ad 4
a) Kvestor informoval o záměru nabytí pozemku o výměře 121 m2 v Berouně, který bezprostředně přiléhá k objektu AMU. Znalecký posudek nechá AMU vypracovat na vlastní náklady.
SR AMU schvaluje nabytí pozemku parcelní číslo 907/131 v katastrálním území Beroun, jehož vlastníkem je město Beroun.

SR souhlasí s vydáním přechozího písemného souhlasu s nabytím pozemku parcelní číslo 907/131 v katastrálním území Beroun do vlastnictví AMU.

b) Novela Zákona o vysokých školách mění pravomoci správní rady vysoké školy, jsou uvedeny v příloze „Správní rada v Novele ZVŠ“. Správní rada bude mimo jiné schvalovat rozpočet navržený rektorem. Přítomní se usnesli na tom, že SR AMU se sejde ke schvalování rozpočtu na rok 2017 koncem března příštího roku. Považuje za žádoucí, aby SR AMU na toto jednání přizvala předsedu Akademického senátu AMU a usnesla se o nutnosti zaslání návrhu rozpočtu všem členům SR AMU co nejdříve.

c) AMU se dále nebude zajímat o objekt v Divadelní ulici. Naopak zájem o prostory na Nákladovém nádraží na Žižkově má.

prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v. r.
předseda Správní rady AMU

Zapsala RNDr. Alena Kolafová
V Praze dne 8. června 2016

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze