Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUZápisy správní radyrok 2016 › 19.10.2016

19.10.2016

Zápis ze zasedání Správní rady AMU dne 19.10.2016

Přítomni:
Ing. Václav Dejčmar, Ing. Petr Hejma, PhDr. Petr Kolář,
Ing. Pavel Racocha, Mgr. Jiří Šesták, Ph.D., JUDr. Miroslav Šipovič,
prof. Alena Štěpánková Veselá, doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc.,
prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.
Za AMU: Doc. Jan Hančil, Ing. Ladislav Paluska, prof. MgA. Karel Makonj
Omluveni: PhDr. Josef Havel, CSc., Ing. arch. Jan Kasl, Mgr. Jan Maxa,
JUDr. Milada Šípková, doc. Ing. Jiří Volf, CSc., PhDr. Eva Zaoralová-Hepnerová

Program:
1)      Projednání Aktualizace dlouhodobého záměru AMU na rok 2017
2)      Projednání návrhu změny Statutu SR AMU
3)      Různé

Zasedání zahájil předseda SR AMU prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. a uvítal všechny přítomné.
Všichni členové SR AMU obdrželi emailem Aktualizaci dlouhodobého záměru AMU na rok 2017 v elektronické podobě a na zasedání dostali všichni přítomní Aktualizaci dlouhodobého záměru AMU na rok 2017 v tištěné podobě. Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. konstatoval, že SR AMU je usnášeníschopná. Do programu do bodu 3) Různé se přihlásil o příspěvek pan kvestor, k programu zasedání nikdo nemá žádné další připomínky, schválili ho všichni přítomní.

Ad 1
Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. požádal pana rektora o komentář k Dlouhodobému záměru AMU.
Doc. Jan Hančil sdělil, že Aktualizace dlouhodobého záměru (dále ADZ) AMU na rok 2017 navazuje na strategii definovanou v Dlouhodobém záměru AMU pro léta 2016 – 2020, vychází z vnitřních strategických dokumentů AMU a analýzy potřeb podrobně zpracovávané v rámci projektu KREDO a Aktualizace dlouhodobého záměru na rok 2016, vychází z priorit stanovených pro toto období MŠMT. Jednotlivé prioritní cíle jsou doplněny o strategie vedoucí k jejich naplnění a indikátory pro sledování vývoje. Jednotlivé cíle nebudou financovány pouze z prostředků MŠMT, ale doufáme i z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání (OPVVV). Projekt byl podán v září 2016, žádosti se vyhodnocují, výsledek bude znám na jaře 2017.
Po výkladu rektora se rozvinula živá diskuse.
Na dotaz k prioritnímu cíli 4 týkající se i spolupráce s městskou samosprávou, objasnil rektor záměr AMU zapojit se do revitalizace nákladového nádraží Žižkov.
Na dotaz ohledně zvyšování kvality rektor vysvětlil plány AMU k vytvoření systému zajišťování a hodnocení kvality, který položí základy pro získání institucionální akreditace. Pohovořil o studetnských evaluačních dotaznících, o ustanovení Rady pro vnitřní hodnocení, o nutnosti externí evaluace a spolupráci s EUA.
Na dotaz ohledně podpory doktorandů pan rektor sdělil, že v rámci rozpočtu budeme nadále vyčleňovat prostředky na krytí zvýšených nákladů pro získávání a udržení nejlepších postdoktorandů.
Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. poděkoval za výklad pana rektora, ocenil konkretizaci kroků AMU pro rok 2017, snahu AMU o internacionalizaci, iniciativu AMU při vyhledávání partnerů pro využívání veřejných prostorů, úsilí o definování kritérií uměleckého výzkumu a spolupráci uměleckých škol. Poděkoval za všechny dotazy i podněty a konstatoval, že Správní rada AMU s pochopením podporuje a vítá iniciativu AMU k prohloubení spolupráce se širokou škálou partnerů včetně uměleckých škol.

SR AMU v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 15, bodem 2 písm. c), schválila všemi hlasy přítomných členů SR AMU Aktualizaci dlouhodobého záměru AMU na rok 2017.

Ad 2
Rektor seznámil přítomné se změnami v novele vysokoškolského zákona, které se týkají činnosti správní rady. Ta bude nově schvalovat rozpočet a strategický záměr. V minulosti se správní rada k těmto dokumentům pouze vyjadřovala. Přítomní se na návrh rektora dohodli, že návrh rozpočtu a strategického záměru bude po schválení Akademickým senátem AMU postoupen ke schválení SR AMU do pěti pracovních dnů. O návrzích případných úprav zmíněných dokumentů rozhodne AS AMU do dvou týdnů ode dne vrácení SR AMU k opětovnému projednání. Z povinnosti schvalovat návrh rozpočtu správní radou vyplývá jedno zasedání SR AMU v průběhu března -dubna.
Návrh Statutu Správní rady AMU byl projednán na zasedání a bude současně se zápisem rozeslán členům správní rady k připomínkám. Po zapracování připomínek budou členové SR AMU vyzváni k hlasování per rollam o návrhu Statutu SR AMU.

Současně bude se zápisem ze zasedání SR AMU zaslán na přání přítomných členů SR AMU Statut AMU, který byl schválen Akademickým senátem AMU dne 17.10.2016.

Ad 3
a) Kvestor informoval přítomné o stavu nabytí pozemku parcelní číslo 907/131 v katastrálním území Beroun do vlastnictví AMU, o jehož záměru se zmínil na jarním zasedání SR AMU. Znalecký posudek byl vypracován na náklady AMU. Zastupitelstvo města Berouna prodej pozemku schválilo, AMU je před podpisem kupní smlouvy.

b) Rektor sdělil, že průběžná zpráva o plnění stanovených cílů Institucionálního plánu za rok 2016 je vypracována. Závěrečná zpráva za rok 2016 bude součástí výroční zprávy o činnosti za rok 2016, kterou bude SR AMU projednávat na jaře.

c) Na závěr proběhla diskuse o nutnosti systémového řešení nízké platové úrovně pedagogických pracovníků AMU.

prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v. r.
předseda Správní rady AMU

Zapsala RNDr. Alena Kolafová
V Praze dne 20. října 2016

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze