Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUZápisy správní radyrok 2017 › 06.06.2017

06.06.2017

SPRÁVNÍ RADA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE

Zápis ze zasedání Správní rady AMU dne 06.06.2017

Přítomni:
Ing. Marie Bílková, Ing. Václav Dejčmar, PhDr. Josef Havel, CSc.,
Ing. Petr Hejma, PhDr. Petr Kolář, Mgr. Jan Maxa, Ing. Pavel Racocha,
JUDr. Miroslav Šipovič, prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.
Za AMU: Doc. Jan Hančil, Ing. Ladislav Paluska 
Omluveni: Jiří Bartoška, Ing. arch. Jan Kasl, Mgr. Jiří Šesták, Ph.D., prof. Alena
Štěpánková Veselá, doc. Ing. Jiří Volf, CSc., doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc.

Program:
1) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2016
2) Vyhodnocení Institucionálního plánu AMU za rok 2016
3) Různé

Zasedání zahájil předseda SR AMU prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. a uvítal všechny přítomné.
Sdělil, že na březnovém zasedání SR AMU JUDr. Milada Šípková poděkovala přítomným za spolupráci ve Správní radě AMU, kterou k 31.03.2017 opustila z důvodu nového pracovního poměru na Hudební a taneční fakultě od 01.04.2017.
PhDr. Eva Zaoralová-Hepnerová požádala o uvolnění z funkce členky SR AMU ze zdravotních důvodů.
Na žádost rektora ministryně školství jmenovala novými členy SR AMU Ing. Marii Bílkovou, ředitelku odboru Financování kapitol státního rozpočtu I. na Ministerstvu financí a pana Jiřího Bartošku, prezidenta Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, s účinností od 29. května 2017.
S účinností od 10. června 2017 opětovně jmenovala ministryně školství do funkce člena Správní rady AMU PhDr. Josefa Havla, CSc. a prof. Alenu Štěpánkovou-Veselou.

Všichni členové SR AMU obdrželi emailem Výroční zprávu o činnosti a hospodaření AMU za rok 2016 a Vyhodnocení Institucionálního plánu AMU za rok 2016 v elektronické podobě a na zasedání dostali všichni přítomní projednávané materiály v tištěné podobě. Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. konstatoval, že SR AMU je usnášeníschopná. K programu zasedání nikdo neměl žádné další připomínky, schválili ho všichni přítomní.

Ad 1, Ad 2
Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. požádal pana rektora o komentář k Výroční zprávě o činnosti a hospodaření AMU na rok 2016.
Doc. Jan Hančil sdělil, že výroční zpráva prodělala změnu, je sepsána podle  nových pravidel MŠMT, vše je obsaženo v jednom svazku. Textová část je vypracována podle zestručněné osnovy výroční zprávy z minulých let, má dvě hlavní části – Naplňování strategických priorit AMU a Naplňování sledovaných kritérií. Následuje Tabulková část, která byla dříve součástí textové části výroční zprávy, a Výroční zpráva o hospodaření. Rektor pripomněl, že AMU je úzce výběrovou školou, i zde se však projevuje demografická křivka, z původních 13% výběrovosti AMU přešla na 15%, v těchto počtech nejsou zahrnuti doktorandi ani studenti navazujícího studia. AMU stále posiluje svůj mezinárodní charakter, studuje zde 20% zahraničních studentů. Rektor dále poukázal na kapitolu o úspěších studentů a pedagogů, kde je zmínka o zisku řady ocenění doma i v zahraničí za tvůrčí činnost nebo celoživotní přínos v dané umělecké oblasti.

Rektor dále seznámil přítomné s dalším typem bilanční zprávy, s Vyhodnocením Institucionálního plánu AMU za rok 2016.

Kvestor podal výklad k Výroční zprávě o hospodaření AMU. Uvedl, že vše podstatné je v závěrečné kapitole 6. Rok 2016 byl z pohledu financování zcela nestandardní. Vzhledem k nepříliš dobré výchozí rozpočtové situaci na začátku roku došlo k trojímu navýšení příspěvku ze strany MŠMT. Kvestor sdělil, že AMU obdržela v létě 2016 certifikát „Osvědčení o systému managementu hospodaření s energiemi“. I díky průběžně realizovaným úsporným opatřením se podařilo dosáhnout za rok 2016 kladného hospodářského výsledku v hlavní i doplňkové činnosti.
Výrok nezávislého auditora Primaska Audit, a.s. k roční účetní uzávěrce zní bez výhrad a byl dodán až po výtisku Výroční zprávy. Výrok auditora bude obsažen v konečné verzi Výroční zprávy, která bude na MŠMT odevzdána do 30.06.2017.

Po výkladu rektora a kvestora se rozvinula živá diskuse.
Rektor se zmínil o plánovaném mezinárodním hodnocení AMU jako celku agenturou EQ-Arts na konci roku 2018.
Dále vysvětlil vývoj kolem institucionální akreditace. Pro podání žádosti o institucionální akreditaci je třeba vytvořit pracovní skupinu, která bude řešit tento strategický cíl. Celoškolní diskuse určila základní parametry vnitřních předpisů definujících složení, působnost a pravomoci Rady pro vnitřní hodnocení a Pravidel vnitřního hodnocení.
Správní rada pochválila trend vývoje AMU v oblasti internacionalizace.

SR AMU projednala a vzala na vědomí předložený návrh Výroční zprávy o činnosti a hospodaření AMU za rok 2016.

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. předložil členům Správní rady AMU Vyhodnocení Institucionálního plánu AMU za rok 2016.

SR AMU projednala a vzala na vědomí vyhodnocení Institucionálního plánu AMU za rok 2016.

Ad 3
a) Změny vyplývající z novely vysokoškolského zákona byly začleněny do návrhu Statutu SR AMU, který byl projednán na zasedání SR AMU v říjnu 2016. Po zapracování připomínek členů SR AMU byl návrh Statutu rozeslán všem členům SR AMU ke schválení. Návrh Statutu SR AMU byl všemi členy SR AMU schválen per rollam 10. ledna 2017. Následně byl odeslán na legislativní odbor MŠMT ke schválení. Bylo doporučeno několik úprav formálního charakteru, které byly přijaty a schváleny per rollam všemi členy SR AMU dne 27.04.2017. Dne 5. května 2017 ministryně školství Statut SR AMU schválila.

Správní rada bere Statut Správní rady Akademie múzických umění v Praze na vědomí a potvrzuje řízení per rollam.

b) Kvestor sdělil, že novela zákona o auditorech stanoví, že auditorskou společnost určí její nejvyšší orgán, resp. její kontrolní orgán, kterým se rozumí dozorčí rada, resp. správní rada (§17, §2b zákona č. 93/2009 Sb.).

Správní rada AMU souhlasí s tím, aby společnost PRIMASKA AUDIT, a.s. působila jako nezávislý auditor účetní jednotky Akademie múzických umění v Praze a to pro provedení auditu účetní závěrky, případně pro provedení auditu grantů a projektů (včetně operačních programů), pokud z jejich podmínek vyplývá povinnost ověření auditorem.

c) Rektor sdělil, že AMU získá grant z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání na 64 měsíců. Jde o neinvestiční prostředky, projekt bude zahájen 1. září 2017.

d) Přítomní se domluvili na termínu příštího zasedání SR AMU:
čtvrtek 12. října 2017, 16:00 hodin.

prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v. r.
předseda Správní rady AMU
Zapsala RNDr. Alena Kolafová
V Praze dne 7. června 2017

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze