Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUZápisy správní radyrok 2017 › 12.10.2017

12.10.2017

SPRÁVNÍ RADA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE

Zápis ze zasedání Správní rady AMU dne 12.10.2017

Přítomni: Jiří Bartoška, Ing. Marie Bílková, PhDr. Josef Havel, CSc.,
Ing. Petr Hejma, prof. Ing. Machková, CSc., Mgr. Jan Maxa, Ing. Pavel Racocha,
JUDr. Miroslav Šipovič, prof. Alena Štěpánková Veselá,
doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc., prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.
Za AMU: Doc. Jan Hančil, Ing. Ladislav Paluska
Omluveni: Ing. Václav Dejčmar, Ing. arch. Jan Kasl, PhDr. Petr Kolář,
Mgr. Jiří Šesták, Ph.D.

Program:
1)      Plán realizace strategického záměru AMU na rok 2018
2)      Volba předsedy a místopředsedů
3)      Různé

Zasedání zahájil předseda SR AMU prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. a uvítal všechny přítomné, zejména prof. Ing. Machkovou, CSc., rektorku VŠE, kterou jmenoval členkou SR AMU ministr školství Stanislav Štech v červenci 2017 a pana Jiřího Bartošku, jmenovaného ministryní školství Kateřinou Valachovou v květnu 2017.
Všichni členové SR AMU obdrželi emailem Plán realizace strategického záměru AMU na rok 2018 v elektronické podobě a na zasedání dostali všichni přítomní Plán realizace strategického záměru AMU na rok 2018 v tištěné podobě. Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. konstatoval, že SR AMU je usnášeníschopná. K programu zasedání nikdo nemá žádné další připomínky, schválili ho všichni přítomní.


Ad 1
Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. požádal pana rektora o komentář k Plánu realizace strategického záměru AMU na rok 2018.
Doc. Jan Hančil sdělil, že podle Novely VŠ zákona Aktualizace dlouhodobého záměru byla přejmenována na Plán realizace strategického záměru, obsah ani osnova se nemění. Plán realizace strategického záměru AMU na rok 2018 (dále PRSZ 2018) navazuje tedy na strategii definovanou v Dlouhodobém záměru AMU pro léta 2016 – 2020, vychází z priorit MŠMT definovaných na toto období, reflektuje jejich aktualizaci pro rok 2018, respektuje vnitřní strategické dokumenty AMU a analýzy potřeb podrobně zpracovávané v rámci projektu KREDO a rozpracovanost úkolů v rámci Aktualizace dlouhodobého záměru na rok 2017. Jednotlivé prioritní úkoly jsou doplněny o strategie vedoucí k jejich naplnění a cíle pro sledování vývoje a realizace. Z jednotlivých kapitol se rektor a kvestor dotkli následujících bodů.
Prioritní cíl 1: Rektor sdělil, že jednou z hlavních priorit školy je zajišťování a hodnocení kvality vzdělávání a tvůrčí činnosti. Na AMU proběhne v roce 2018 externí evaluace, což je předstupeň k podání žádosti o institucionální akreditaci.
Prioritní cíl 2: AMU obdržela prostředky z Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání (OP VVV), které se budou investovat do inovace studijních programů – 17 programů se bude reakreditovat, 3 programy se budou akreditovat nově.
Prioritní cíl 3: AMU se zaměří na větší využití aktivit MIDPOINTu, zapojí absolventy a pedagogy do aktivit MIDPOINTu.
Prioritní cíl 4: AMU působí jako kulturní instituce a pořadatel mnoha kulturních akcí v Praze. Rektor uvedl, že jedním z cílů této oblasti je průběžná revize stávajících smluv a příprava smluv s novými partnery.
Prioritní cíl 5: Rektor se zmínil o přípravě nového recenzovaného periodika pro výzkum v umění, které by mělo vycházet 2x ročně. První vydání se připravuje na březen 2018.
Prioritní cíl 6: Kvestor sdělil, že AMU klade dlouhodobě důraz na rozvoj informačních systémů, a to jak v oblasti studijní, finanční, tak i mzdové, úprava systémů vychází z implementace evropské legislativy. AMU se aktivně zapojí do řešení problematiky ochrany osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU (General Data Protection Regulation).
Prioritní cíl 7: AMU bude pokračovat v aktivním zapojení do implementace nového modelu financování veřejných vysokých škol se zaměřením na institucionální financování. Neméně důležitou úlohou je posílení mzdové úrovně pedagogických pracovníků. Dále kvestor poukázal na plánovanou změnu vytápění Lichtenštejnského paláce z elektřiny na plyn a využití půdních prostor tamtéž.
Po výkladu rektora a kvestora se rozvinula živá diskuse.
Rektor objasnil problematiku oborových standardů. Bylo třeba stanovit určité parametry i ve spolupráci s ostatními uměleckými školami. Pro hudební, divadelní a taneční umění jsou oborové standardy hotové, pro filmové umění je třeba tento úkol dokončit. AMU se zasadí o jejich zavedení do praxe akreditací studijních programů v oblasti umění.
Rektor vysvětlil, jak probíhá na fakultách i jednotlivých katedrách evaluace, pohovořil o studentských evaluačních dotaznících. Provádí se analýza hodnocení a je třeba je dále zkvalitňovat. Rektor dále uvedl, že pravidla pro vnitřní hodnocení jsou složitá, ale měla by tvořit jeden předpis. Rada pro vnitřní hodnocení se sejde přístí týden a jmenuje fakultní komise pro vnitřní hodnocení. V letošním roce pak proběhne 1. vnitřní hodnocení.
Byl objasněn dotaz ohledně spolupráce se školami Visegradu. Je třeba spolupracovat se školami podobné struktury.
Rektor poděkoval za připomínky a doporučení k plánovanému recenzovanému periodiku.
Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. poděkoval za výklad pana rektora i kvestora, za všechny dotazy i podněty, ocenil konkretizaci kroků AMU pro rok 2018 a konstatoval, že koncepčně je PRSZ 2018 v souladu s minulými lety.

SR AMU v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 15, bodem 2 písm. c), schválila všemi hlasy přítomných členů SR AMU Plán realizace strategického záměru AMU na rok 2018.

Ad 2
Podle článku 3 odst. 1. Statutu SR AMU je třeba provést volbu předsedy a dvou místopředsedů, 18.11.2017 skončí dvouleté funkční období stávajícího předsedy a místopředsedů. Prof. Wilhelm konstatoval, že 2/3 většina členů, potřebná k uskutečnění volby, je přítomna.
Prof. Alena Štěpánková Veselá vyjmula z osudí jména 3 přítomných členů SR AMU, čímž byla ustanovena volební komise ve složení: Ing. Petr Hejma, prof. Ing. Hana Machková, CSc., JUDr. Miroslav Šipovič.

Volba předsedy SR AMU

Navrženým kandidátem na předsedu je Ing. Petr Hejma. Kandidát vyjádřil souhlas s kandidaturou. Proběhla volba.
Výsledky volby:
Bylo odevzdáno 11 lístků: 11 platných. Kandidát získal 11 hlasů.

Předsedou SR AMU byl pro dvouleté funkční období zvolen Ing. Petr Hejma.

Volba místopředsedů SR AMU
Navrženými kandidáty na místopředsedy jsou Ing. Marie Bílková a prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. Kandidáti vyjádřili souhlas s kandidaturou. Proběhla volba.
Výsledky volby:
Bylo odevzdáno 11 platných lístků. Pro kandidáty se vyjádřilo všech 11 přítomných členů SR AMU.

Místopředsedy SR AMU byli pro dvouleté funkční období zvoleni
Ing. Marie Bílková a prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. sdělil, že usnesení pro volbu předsedy a místopředsedů je schváleno všemi hlasy přítomných členů SR AMU. Předseda i místopředsedové poděkovali přítomným za důvěru.

Ad 3
Doc. Jan Hančil poděkoval všem přítomným za účast na zasedání a připomněl příští setkání, které se bude konat v březnu 2018.

prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v. r.
předseda Správní rady AMU
Zapsala RNDr. Alena Kolafová
V Praze dne 13. října 2017

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze