Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUZápisy správní radyrok 2017 › 28.03.2017

28.03.2017

Zápis ze zasedání Správní rady AMU dne 28.03.2017

Přítomni:
Ing. Petr Hejma, Ing. arch. Jan Kasl, PhDr. Petr Kolář,
Ing. Pavel Racocha, Mgr. Jiří Šesták, Ph.D., JUDr. Miroslav Šipovič,
JUDr. Milada Šípková, prof. Alena Štěpánková Veselá, doc. Ing. Jiří Volf, CSc.,
prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.
Za AMU: Doc. Jan Hančil, Ing. Ladislav Paluska, prof. MgA. Karel Makonj
Omluveni: Ing. Václav Dejčmar, PhDr. Josef Havel, CSc., Mgr. Jan Maxa,
doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc., PhDr. Eva Zaoralová-Hepnerová

Program:
1)      Rozpočet AMU na rok 2017
2)      Různé

Zasedání zahájil předseda SR AMU prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. a uvítal všechny přítomné.
Všichni členové SR AMU obdrželi emailem Rozpočet AMU na rok 2017 v elektronické podobě a na zasedání dostali všichni přítomní Rozpočet AMU na rok 2017 v tištěné podobě. Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. konstatoval, že SR AMU je usnášeníschopná. K programu zasedání nikdo nemá žádné další připomínky, schválili ho všichni přítomní.

Na úvod seznámil rektor přítomné s několika aktualitami.
1. Akademie múzických umění v Praze mění svůj vizuální styl po více než deseti letech. Dlouho používané logo v podobě rovnice a nejednotná loga fakult nahradí dobře aplikovatelný vizuální styl od grafického studia Heyduk, Musil & Strnad. Jednotný vizuální styl AMU je založen na grafické podobě značky, písmu, barvách a doplňkových prvcích. Společně tvoří nezaměnitelnou podobu charakterizující kvalitu školy a tvůrčí prostředí.

2. Po náročné rekonstrukci měšťanského domu U Bílého jelena byly prostory zpřístupněny pro výuku a tvůrčí činnost na AMU.

3. Proslulá polská režisérka a scenáristka Agnieszka Holland převzala v sále Martinů na Hudební a taneční fakultě AMU ve čtvrtek 23. března čestný titul doctor honoris causa Akademie múzických umění v Praze.

Ad 1
Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. požádal pana rektora o komentář k rozpočtu AMU na rok 2017.
Doc. Jan Hančil sdělil, že rozpočet AMU na rok 2017 byl schválen minulý týden dne 20.03.2017 Akademickým senátem AMU a následně rozeslán členům Správní rady AMU. Podle Novely VŠ zákona prvně schvaluje rozpočet VŠ též správní rada. Rektor sdělil, že rozpočet je optimistický. Navýšení příspěvku o 22,68 mil. Kč oproti r. 2015 přispěje k řešení nízké platové úrovně pedagogických pracovníků AMU. Čtyři umělecké vysoké školy podepsaly kontrakt o financování s MŠMT na čtyřleté období 2017 - 2020.

Dále podal výklad k rozpočtu kvestor. Poukázal na výdajovou a příjmovou část v předložené tabulce. Poukázal na nárůst institucionální části rozpočtu o 0,46 % ve srovnání s rokem 2015 a zásadní změnu od r. 2017 v procentním poměru příspěvku A+K (fixní a výkonová část). Navýšení příspěvku o téměř 23 mil. Kč umožnilo plošné navýšení příspěvku fakult s doporučením alespoň 80% navýšení použít do mzdových prostředků. Kvestor dále uvedl další zdroje rozpočtu AMU pro rok 2017 a upozornil ve velké většině na navýšení objemu finančních prostředků. Rozpočet je sestaven s plánovaným kladným hospodářským výsledkem, umožňuje výplatu 13. platu a kofinancování dalších projektů. Kvestor zmínil i výhled rozpočtové situace na období 2018 – 2019. Další podrobnosti jsou v přiložené prezentaci kvestora.
Po výkladu rektora a kvestora se rozvinula živá diskuse.

SR AMU v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 15, bodem 2 písm. b), schválila všemi hlasy přítomných členů SR AMU Rozpočet AMU na rok 2017.

Ad 2
a) Rektor seznámil přítomné se změnami ve vedení AMU od 15. února 2017. Prorektorka pro studijní záležitosti prof. Mgr. Noemi Zárubová-Pfeffermannová se rozhodla nepokračovat ve funkci prorektorky. Prorektorkou pro studijní záležitosti a zajišťování kvality byla jmenována doc. Mgr. Daniela Jobertová Ph.D., prorektorkou pro mezinárodní vztahy a uměleckou činnost PhDr. Ingeborg Radok Žádná a prorektorem pro vědu, výzkum, PR a rozvoj zůstává doc. PhDr. Filip Suchomel, Ph.D.

b) Byla opět otevřena otázka k vývoji situace při rekonstrukci Nákladového nádraží a získání prostor pro AMU tamtéž. Ing. Petr Hejma nabídl pomoc při dalších jednáních.

c) JUDr. Milada Šípková poděkovala přítomným za spolupráci ve Správní radě AMU, kterou k 31.03.2017 opouští z důvodu nového pracovního poměru na Hudební a taneční fakultě od 01.04.2017.

PhDr. Eva Zaoralová-Hepnerová požádala o uvolnění z funkce členky SR AMU ze zdravotních důvodů.

d) Byl stanoven termín příštího zasedání SR AMU: úterý 6. června 2017, 16:00 hodin.

prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v. r.
předseda Správní rady AMU

Zapsala RNDr. Alena Kolafová
V Praze dne 29. března 2017

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze