Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUZápisy umělecké radyrok 2016 › Zápis 16-02 ze zasedání Umělecké rady AMU dne 13. 10. 2016

Zápis 16-02 ze zasedání Umělecké rady AMU dne 13. 10. 2016

Přítomni: prof. L. Dohnal, prof. J. Etlík, Mgr. J. Kallista, prof. V. Mareš,

prof. M. Petříček, Dr., prof. O. Šulaj, prof. J. Vedral,
prof. N. Zárubová-Pfeffermannová, doc. J. Hančil

 

Omluveni: prof. V. Cejpek, prof. PhDr. P. Janoušek, prof. I. Klánský, D. Radok,
doc. O. Sommerová, prof. PhDr. I. Vyskočil

Program:

  1. Jmenovací profesorské řízení doc. PhDr. Davida Ebena v oboru Hudební umění
    – hudební teorie (na návrh děkana HAMU)
  2. Jmenovací profesorské řízení doc. MgA. Františka Malého v oboru Hudební umění – klavír (na návrh děkana HAMU)
  3. Jmenovací profesorské řízení doc. Juraje Jakubiska v oboru Filmové, televizní
    a fotografické umění a nová média - režie (na návrh děkana FAMU)
  4. Aktualizace dlouhodobého záměru AMU na rok 2017
  5. Různé

 

Rektor přivítal přítomné a poděkoval za účast vzhledem k probíhajícím profesorským řízením a projednání Aktualizace dlouhodobého záměru AMU na rok 2017.
Rektor informoval, že prof. J. Zbořilová podala dne 13. 10. 2016 před zasedáním UR AMU rezignaci na členství v UR AMU. Rektor také upřesnil, že nynější celkový počet členů
UR AMU je 15. UR AMU je tedy usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina,
tj. 8 členů.

Projednávané materiály k bodům 1. - 4. obdrželi členové UR AMU v předstihu. Nikdo z přítomných neměl připomínky či rozšíření programu jednání.

 

 

Ad 1.

Řízení ke jmenování profesorem doc. PhDr. Davida Ebena

Rektor požádal děkana Mareše o představení kandidáta na jmenování profesorem. Děkan Mareš představil doc. PhDr. Davida Ebena jako renomovanou osobnost hudební teorie
a historie středověké hudby, mezinárodně uznávaného odborníka v oblasti výzkumu
i interpretace gregoriánského chorálu.

Již za studií na FFUK v Praze, se zaměřil na středověkou hudbu, především
na gregoriánský chorál. Svou kvalifikaci poté rozšířil na pařížské konzervatoři (Conservatoire Nationale Supérieur de Musique de Paris) studiem dirigování gregoriánského chorálu. Navštěvoval klášter Solesmes se světově proslulým centrem výzkumu gregoriánského chorálu.

Doc. Eben je příkladem moderního seriózního vědce, který své badatelské aktivity rozvíjí důsledně na podkladě důkladného pramenného průzkumu. Díky jeho vědeckým aktivitám se znalost středověké hudby zvláště v českém prostředí neobyčejně rozšířila a zpřesnila. Zároveň povědomí o její specifické podobě, vlastnostech i zvláštnostech proniklo významně i do zahraničí prostřednictvím řady Ebenových odborných studií a referátu na mezinárodních muzikologických konferencích. Moderní typ vědecké osobnosti
se v doc. Ebenovi manifestuje rovněž těsným propojením činnosti badatelské - teoretické s činností praktickou - uměleckou. Jako umělecký vedoucí souboru Schola Gregoriana Pragensis uspořádal velký počet veřejných koncertů a realizoval řadu nahrávek především hudby, která je hlavní sférou jeho badatelského zájmu - tedy středověkého liturgického i mimoliturgického jednohlasu včetně raně renesanční hudby české provenience a hudby v Čechách provozované. Doc. Eben je rovněž úspěšným pedagogem: od roku 1993 přednáší a vede semináře v Ústavu hudební vědy FFUK
v Praze, v letech 2008-2012 přednášel na Universitě v Lucernu v rámci oboru církevní hudba na teologické fakultě (Assistenzprofesur für Gregorianik) a pravidelně řídil gregoriánskou scholu v universitním jezuitském kostele.

Doc. Eben je členem odborných grémií GAČR, členem Oborové rady doktorského studia na FFUK v Praze, garantem studijního oboru Hudební věda na FFUK v Praze. Je rovněž školitelem doktorandů.

Kladná doporučení k profesorskému řízení doc. Ebena podali prof. PhDr. J. Havlík, CSc.
a prof. PhDr. J. Gabrielová, CSc.. Děkan Mareš ve shodě s doporučením UR HAMU
a s jednomyslným stanoviskem Hodnoticí komise konstatoval, že doc. D. Eben představuje odborně i lidsky vyzrálou osobnost umělce i pedagoga, plně kvalifikovanou
k získání hodnosti vysokoškolského profesora.

Kandidát byl poté přizván na zasedání a rektor jej vyzval ke stručnému představení přednášky Současné směry interpretace gregoriánského chorálu. Doc. Eben ve stručnosti nastínil historii gregoriánského chorálu, jeho vývoj a vývoj jeho poznání a problematiku interpretačních směrů. Zároveň upozornil, že chorál není uceleným monolitem, ale jde
o historicky a geograficky diferencovaný repertoár, který ovlivňují hranice poznání notovaných pramenů i teoretických spisů. V závěru doc. Eben připomněl, že není možné se dopracovat jediné možné a úplné pravdy o tom, jak má chorál znít a vyzdvihl cennou pluralitu interpretačních přístupů jako prostředek k posunutí interpretace chorálu kupředu.

Rektor vyzval členy UR AMU k rozpravě, ve které vystoupili prof. Zárubová, prof. Mareš
a rektor.

 

Kandidát poté opustil jednání, proběhlo tajné hlasování, skrutátorkami byly
prof. Noemi Zárubová-Pfeffermannová  a Mgr. Magdalena Turková

 

Hlasování:
Počet členů Umělecké rady AMU: 15

Nadpoloviční většina všech členů UR AMU: 8
Počet přítomných: 9

Pro: 9
Proti: 0

Zdržel se: 0

Rektor přizval doc. PhDr. Davida Ebena zpět na zasedání, seznámil jej s výsledkem hlasování a kandidátovi společně se všemi členy UR AMU blahopřál.

 

Umělecká rada AMU navrhuje doc. PhDr. Davida Ebena ke jmenování profesorem v oboru Hudební umění – hudební teorie.

 

 

Ad 2.

Řízení ke jmenování profesorem doc. MgA. Františka Malého

Rektor opět vyzval děkana Mareše, aby představil doc. MgA. Františka Malého, kandidáta na jmenování profesorem. Prof. Mareš představil doc. Malého jako mezinárodně uznávaného klavíristu s rozsáhlým, žánrově i stylově všestranným koncertním repertoárem. Od počátku samostatné umělecké dráhy rozvíjí doc. Malý rozsáhlou koncertní činnost na domácích i zahraničních pódiích jako sólista i jako komorní hráč. Stál u zrodu Klavírního tria Antonína Dvořáka, které po dlouhá léta koncertovalo doma
i v zahraničí. Z významnějších koncertních vystoupení doc. Františka Malého z poslední doby: 2000 Čs rozhlas Praha - přímý přenos, 2001 - Praha, Tokio, 2004 - Kassel, 2005 - Pražské jaro, 2008 - Moravský podzim Brno, 2010 - Malaisie, Japonsko, 2011 - Japonsko, 2014 - Německo. Doc Malý vystoupil jako sólista s řadou renomovaných domácích
i zahraničních orchestrů.

Z uskutečněných nahrávek doc. Malého stojí za zvláštní připomenutí CD nahrávka kompletních klavírních trií A. Dvořáka (s Triem A. Dvořáka), Sonáty pro klavír B. Martinů, Chopinovský recitál (Sonáta b-moll, Polonaise-Fantasie„ Barcarolle, Nocturno c-moll op, 48, Recitál z díla B. Martinu (Etudy a polky, Fantasie a Toccata) a další.

Doc. František Malý je rovněž úspěšným pedagogem: na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze pedagogicky působí nepřetržitě od roku 1993, od roku 2003 jako docent. Během svého dlouhodobého pedagogického působení vychoval řadu znamenitých klavíristů, kteří se úspěšně účastnili domácích i zahraničních mezinárodních soutěží. Mnozí z jeho odchovanců patří dnes už k renomované pianistické špičce i v mezinárodním měřítku.

Doc. František Malý je členem odborných grémií, členem Oborové rady doktorského studia Interpretace-teorie interpretace na HAMU v Praze, dlouhodobě je pravidelným členem porot řady interpretačních soutěží, je rovněž školitelem doktorandů.

Během svého uměleckého a pedagogického působení na HAMU osvědčil doc. Malý
i znamenité schopnosti organizační, což nachází odezvu i v řadě jeho akademických funkcí: v současné době je vedoucím Katedry klávesových nástrojů HAMU, opakovaně členem Akademického senátu HAMU, členem Správní rady Nadace HAMU a členem grantových komisí HAMU.

Kladnými doporučeními k profesorskému řízení doc. Malého podpořili
prof. MgA. I. Klánský a prof. MgA. Giedré Lukšaité-Mrázková.

Kandidát poté stručně představil základní myšlenky přednášky Manuální systém, hudební představivost, souvislosti a označil je za dva základní předpoklady interpretačního umění.

Zdůraznil, že tyto dvě složky jsou od sebe neoddělitelné a tvoří jeden celek. Manuální systém by měli mít studenti nastupující na HAMU již poměrně dobře zvládnutý, avšak je v návaznosti na to potřeba rovněž rozvíjet hudební představivost neboť souvislost mezi těmito dvěma předpoklady se neustále vyvíjí s rozšiřováním repertoáru a s rozvojem hudebně interpretačního rozhledu. Tento proces, jak uvedl doc. Malý, není u interpreta nikdy zcela definitivně ukončen.

Rektor otevřel rozpravu, ve které společně s ním vystoupili prof. Zárubová a prof. Mareš.

 

Kandidát poté opustil jednání, proběhlo tajné hlasování, skrutátorkami byly
prof. Noemi Zárubová-Pfeffermannová  a Mgr. Magdalena Turková

 

Hlasování:
Počet členů Umělecké rady AMU: 15

Nadpoloviční většina všech členů UR AMU: 8
Počet přítomných: 9

Pro: 9
Proti: 0

Zdržel se: 0

Rektor přizval doc. MgA. Františka Malého zpět na zasedání, seznámil jej s výsledkem hlasování a kandidátovi společně se všemi členy UR AMU blahopřál.

 

Umělecká rada AMU navrhuje doc. MgA. Františka Malého ke jmenování profesorem v oboru Hudební umění – klavír.

Ad 3.

Řízení ke jmenování profesorem doc. Juraje Jakubiska

Doc. Hančil představil členům UR AMU proděkana Mgr. M. Vajchra, který byl pověřen děkanem FAMU Mgr. Z. Holým, aby je jeho jménem seznámil s kandidátem na jmenování profesorem, doc. Jurajem Jakubiskem. Doc. Jakubisko je světoznámým filmovým režisérem, jehož díla byla od poloviny šedesátých let oceňována na nejvýznamnějších evropských festivalech, i na některých v Americe (Oberhausen, Bergamo, Benátky, Sorrento, Mannheim, Los Angeles, Denver, Houston, Montreal). Je jedním
z nejpřednějších reprezentantů československé nové vlny a významným slovenským režisérem. Od roku 2000 je členem prestižní Evropské filmové akademie. Jeho celoživotní zásluhy v oblasti filmové režie byly oceněny státními vyznamenáními Zasloužilý umělec (ČSSR) a Pribinov kríž  (Slovensko), udělením Křišťálového globu MFF Karlovy Vary a Prix Elsa Morante (Itálie).

Významné bylo i jeho pedagogické působení na katedře režie FAMU v letech 1997 - 2002. Přednášel zde pro studenty katedry režie a katedry multimediální tvorby o výtvarné koncepci moderního filmu a obrazovém řešení filmů žánrových. Kromě této pravidelné pedagogické činnosti přednášel externě či pohostinsky na FFUK v Praze, na FTF VŠMU
v Bratislavě, na filmové škole ve Zlíně či v Santa Fé (USA). Doc. Jakubisko se věnoval také divadelní režii (Divadlo bez zábradlí, Laterna Magica, SND) a na řadě výstav po roce 2000 prezentoval rovněž své práce výtvarné.

Stanovisko hodnotící komise bylo podpořeno rovněž kladnými doporučeními
prof. L. Dohnala a prof. PhDr. J. Bernarda CSc. Komise konstatovala, že jmenování
doc. Jakubiska profesorem by bylo jak oceněním celé jeho dosavadní tvůrčí
a pedagogické práce, tak i krokem k možnosti jeho případné další pedagogické práce.

Kandidát poté představil základní myšlenky své profesorské přednášky Žánry filmu
a jejich režijně – obrazová koncepce
. Nastínil historickou proměnu výrazových prostředků ovlivňujících obrazovou koncepci, kterou podpořil četnými příklady ze své režisérské praxe. Obrazovou stránku označil za důležitý projev stylu jednotlivých období, směrů, škol i konkrétních tvůrců. Vyzdvihl rovněž její vztah k určující myšlence a kontextu.

V následující rozpravě se diskuze zúčastnili Mgr. Kallista, prof. Dohnal, prof. Vedral.

 

Kandidát poté opustil jednání, proběhlo tajné hlasování, skrutátorkami byly
prof. Noemi Zárubová-Pfeffermannová a Mgr. Magdalena Turková.

Hlasování:
Počet členů Umělecké rady AMU: 15

Nadpoloviční většina všech členů UR AMU: 8
Počet přítomných: 9
Pro: 8
Proti: 1

Zdržel se: 0

Rektor přizval doc. Juraje Jakubiska zpět na zasedání, seznámil jej s výsledkem hlasování a společně se všemi členy UR AMU kandidátovi blahopřál.

 

Umělecká rada AMU navrhuje doc. Juraje Jakubiska ke jmenování profesorem v oboru Filmové, televizní a fotografické umění a nová média - režie.

Ad 4.

Projednání Aktualizace dlouhodobého záměru AMU na rok 2017

Rektor seznámil členy Umělecké rady AMU s obsahem Aktualizace dlouhodobého záměru AMU na rok 2017 a krátce popsal vznik tohoto dokumentu, který vychází z priorit stanovených pro toto období MŠMT. Prioritní cíle jsou doplněny o strategie vedoucí k jejich naplnění a indikátory pro sledování jejich vývoje.

Na otázku prof. Petříčka k žádosti o grant z prostředků OPVVV rektor sdělil, že žádost byla podána na konci srpna 2016, nyní dochází k vyhodnocení všech podaných žádostí. Vzhledem k nevelkému převisu rektor vyjádřil naději, že vyhodnocení žádostí se bude ubírat cestou krácení grantů. Rektor však upozornil, že je potřeba vyčkat na konečné vyhodnocení, které bude známo na jaře 2017.

Prof. Vedral se zajímal o aktivity Centra pro doktorandská studia. Rektor vysvětlil, že toto centrum je koncipováno zejména jako podpora doktorského studia poskytující obecné metodické vedení a možnost účasti na konferencích doktorandů.

V reakci na dotaz směřující k výši platů akademických pracovníků AMU rektor informoval o vývoji jednání k návrhu rozpočtu pro rok 2017 a upozornil na skutečnost, že při růstu rozpočtů velké většiny resortů je kapitola vysokých škol jedinou, která nemá pro rok 2017 navržen žádný reálný nárůst (ve srovnání s rokem 2016). Ministryně Valachová zamýšlí dosáhnout podílu 18 % z celkového objemu prostředků MŠMT pro kapitolu vysokých škol v roce 2018. Pro rok 2017 platí plánované rozdělení institucionálního financování na fixní „stabilizační“ část a výkonovou část v poměru 90%:10%. Rektor také sdělil, že na všech jednáních spojených se Slavnostním zahájením akademického roku 2016/2017, které proběhlo na konci září t.r. na AMU, opakovaně upozorňoval představitele vlády i ostatních VŠ na nepoměr platů akademických pracovníků AMU
(a UVŠ) vzhledem k platům na jiných VŠ.

Závěrem rektor uvedl, že předložený dokument ADZ AMU na rok 2017 bude dne 17. 10. 2016 projednán a projde schvalovacím procesem na jednání AS AMU. Poté projde schvalovacím procesem na jednání SR AMU dne 19. 10. 2016.

Poté rektor otevřel rozpravu, nikdo z přítomných neměl připomínky nebo doplnění k předloženému materiálu.

UR AMU kladně projednala Aktualizaci dlouhodobého záměru AMU na rok 2017.

Ad 5.

Různé

Rektor poděkoval přítomným za účast a informoval, že další jednání UR AMU se uskuteční na počátku června 2017.

 

Zapsala: Magdalena Turková

Za správnost: doc. Jan Hančil

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze