Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUZápisy umělecké radyrok 2017 › Zápis 17-01 ze zasedání Umělecké rady AMU dne 24. 5. 2017

Zápis 17-01 ze zasedání Umělecké rady AMU dne 24. 5. 2017

Tento dokument ve formátu pdf

Přítomni: prof. V. Cejpek, prof. J. Etlík, prof. PhDr. P. Janoušek, Mgr. J. Kallista,

prof. I. Klánský, P. Kofroň, prof. V. Mareš, prof. M. Petříček, Dr., prof. P. Rut,
prof. O. Šulaj, prof. J. Vedral, prof. N. Zárubová-Pfeffermannová, doc. J. Hančil

 

Omluveni: prof. L. Dohnal, J. Klusák, doc. O. Sommerová, prof. PhDr. I. Vyskočil

Program:

1.      Projednání návrhu Výroční zprávy o činnosti a hospodaření AMU za rok 2016

2.      Projednání podnětu členů Akademické obce AMU

3.      Jmenovací profesorské řízení doc. MgA Vladimíra Smutného v oboru Filmové, televizní a fotografické umění a nová média (na návrh děkana FAMU)

4.      Jmenovací profesorské řízení doc. PhDr. Jiřího Štilce, CSc. v oboru Hudební umění se zaměřením Hudební produkce (na návrh děkana HAMU)

5.      Jmenovací profesorské řízení doc. MgA. Zbyňka Srby, Ph.D. v oboru Dramatická umění (na návrh děkanky DAMU)

6.      Jmenovací profesorské řízení doc. MgA. Heleny Třeštíkové v oboru Filmové, televizní a fotografické umění a nová média (na návrh děkana FAMU)

7.      Jmenovací profesorské řízení doc. Mgr. Jaroslava Provazníka v oboru Dramatická umění (na návrh děkanky DAMU)

8.      Různé

 

Rektor uvítal členy UR AMU, představil nového člena UR AMU P. Kofroně. Představil program a členové schválili.

 

Ad 1.

Projednání návrhu Výroční zprávy o činnosti a hospodaření AMU za rok 2016

Rektor představil novou strukturu VZ (příloha č. 1) a objasnil, že obsahem první textové části je souhrn naplňování strategických priorit AMU, ve druhé části je popsáno naplňování sledovaných kritérií ve struktuře zadané MŠMT. Na tuto část navazuje Tabulková část výroční zprávy o činnosti AMU, která byla dříve integrována do textu. Na závěr je zařazena výroční zpráva o hospodaření AMU.

Rektor dále přiblížil proces zpracování VZ AMU 2016. Harmonogram zpracování byl napjatý, další práce na podkladech z fakult si vyžádaly poměrně náročné revize. Texty byly koncipovány tak, aby každé z fakult byl dán stejný prostor.

Rektor upozornil, že předložená verze VZ zatím neobsahuje výrok auditora.  Vzhledem k novele zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech je zpracování výroku auditora časově náročnější, takže do předkládané tištěné verze VZ nebylo reálné její dodání.

Rektor požádal o připomínky k VZ a otevřel diskusi.

P. Kofroň postrádá kompletní publikační činnost NAMU. Rektor objasnil, že většina výstupů z grantů vzniká v jiných nakladatelských domech. NAMU by všechny publikační výstupy AMU nemohla z kapacitních důvodů obsáhnout. Rektor poděkoval za podnět a přislíbil kompletnější výstup z NAMU pro příští VZ.

 

UR AMU kladně projednala návrh výroční zprávy o činnosti AMU za rok 2016.

 

Ad 2.

Projednání podnětu členů Akademické obce AMU

Rektor seznámil členy UR AMU s vývojem situace, která vznikla v souvislosti s darem sochy F. Schuberta od Anny Chromy, která je nyní provizorně umístěna v meditační zahradě HAMU (dar nadace Stiftung NÜRNBERGER Versicherungsgruppe, provizorní umístění sochy). Tento dar vyvolal odezvu některých členů akademické obce. Vstoupili jsme do jednání NPÚ, architektka Lierová bude dozorovat definitivní umístění tohoto daru. Bylo předneseno rovněž AS AMU, který dopopručil usnesení (viz Zápis ze zasedání AS AMU č. 4/2017 ze dne 22. 5. 2017).

Prof. Mareš přiblížil historii tohoto daru. Prof. Vedral konstatoval, že tato kauza nepřísluší posuzovat UR AMU, neboť je zcela v kompetenci fakulty. Ustavování komise podle jeho názoru není nutné, ani nezbytné.

V 16.05 přišel prof. Janoušek.

USNESENÍ:

UR AMU necítí potřebu vyjadřovat se k uměleckým kvalitám tohoto díla a respektuje, že umístění bude řešit ve spolupráci s NPÚ, který je posoudí. UR AMU také navrhuje jmenovat architekta, který bude řešit osazení veřejných prostor školy uměleckými díly.

Ad 3.

Rektor pozval zástupce FAMU, aby představil kandidáty pokračování profesorského jmenovacího řízení doc. MgA Vladimíra Smutného a doc. MgA. Helenu Třeštíkovou.

Řízení ke jmenování profesorem doc. MgA Vladimíra Smutného

Proděkan Vajchr omluvil nepřítomnost děkana Holého, který reprezentuje FAMU na festivalu v Cannes. Poté seznámil členy UR AMU s osobností doc. Smutného, který je jedním z nejvýznačnějších současných tvůrců české kinematografie v oboru kamery. Natočil velké množství vysoce kvalitních hraných filmů, mezi které bezesporu patří tituly jako Zánik samoty Berhof a Jan Hus režiséra Jiřího Svobody, Něžný barbar režiséra Petra Kolihy, Kolja, Tmavomodrý svět a Kuky se vrací režiséra Jana Svěráka, Lea a Král zlodějů režiséra Ivana Fíly, Mazaný Filip a Tobruk režiséra Václava Marhoula nebo Poupata režiséra Zdeňka Jiráského. Za tyto filmy a za svoji kameramanskou práci dostal velké množství ocenění doma i v zahraničí - opakovaně ceny Český lev, Ceny Asociace českých kameramanů a Ceny české filmové kritiky a mnoho nominací. Film Kolja byl oceněný Oskarem za zahraniční film. Od 90. let spolupracoval na řadě zahraničních projektů, např. seriál Barun Gold (1991, Nizozemsko), film Love Lies Bleeding (1999), Triceratops/River Adventure Quere Line Videos (1999, oba USA), The Vij (2009, Rusko) nebo seriálová řada Případy komisaře Maigreta (1998-1999, Francie). Pedagogická práce doc. Mgr. Vladimíra Smutného je rovněž rozsáhlá. Působí na katedře kamery a je vyhledávaným vedoucím pedagogem společných praktických cvičení. V osobě doc. Mgr. Vladimíra Smutného má katedra kamery FAMU jednoho z nejkvalitnějších pedagogů a osobnost s vysokou prestiží, která dodává výuce oboru kamera potřebnou odbornost. Je u studentů velmi oblíben jako odborník na teorii i praxi v oboru osvětlování.

 

Rektor přivítal doc. Smutného, stručně přiblížil průběh prof. řízení a vyzval jej, aby představil obsah své profesorské přednášky.

Doc. Smutný představil krátce téma proměny technologií zachycení obrazu v souvislosti s přechodem na digitální promítání v kinech. Proměna technologie promítání z celuloidového filmového pásu na digitální promítání proběhla velmi rychle v průběhu pouhých tří let - od 2011 digitální promítání ve většině kin. V minulosti byl na celuloidovém filmovém pásu zachycen obraz fixovaný negativem a kopií, což neumožňovalo velké úpravy. Dnes jde o soubor dat na datové kartě, která jsou do jisté míry znovu interpretována v postprodukci. Filmový obraz vzniká v hlavě, fantazii kameramana, odráží se výchově kameramanů, pro budoucnost kameramanů je nezbytné partnerství s dramaturgy ve vyprávění filmů v obraze.

Rektor poděkoval a otevřel rozpravu. Prof. Kallista upozornil na fakt, že film natočený na negativ je trvalý. Digitálně nasnímaný na magnetickém obrazu vyvolává otázku životnosti dat. Doc Smutný souhlasí s problematickou archivací digitálně nasnímaných filmů. Občas je tento handicap řešen tak, že je digitální film převeden na celuloidový a takto archivován.

Doc Smutný upozornil rovněž na další negativum digitálního snímání, které spatřuje v takřka neomezených možnostech opakování záběrů. V minulosti se točilo tzv. „na střih“, což mělo zpětnou vazbu na připravenost režisérů, kteří museli být velmi přesně připraveni. Dnešní možnost opakování do nekonečna není dobrá pro připravenost mladších režisérů. Jde také o herecké obsazení a existuje problém času, každé opakovaní stojí čas.

V rozpravě dále vystoupili prof. Šulaj, prof. Janoušek a další.

Kandidát poté opustil jednání, proběhlo tajné hlasování, skrutátorkami byly prof. Noemi Zárubová-Pfeffermannová  a Mgr. Magdalena Turková.

Hlasování:
Počet členů Umělecké rady AMU: 16

Nadpoloviční většina všech členů UR AMU: 9
Počet přítomných: 13

Pro: 12
Proti: 0

Zdržel se: 1

Rektor přizval doc. MgA Vladimíra Smutného zpět na zasedání, seznámil jej s výsledkem hlasování a kandidátovi společně se všemi členy UR AMU blahopřál.

Umělecká rada AMU navrhuje doc. MgA Vladimíra Smutného ke jmenování profesorem v oboru Filmové, televizní a fotografické umění a nová média.

Ad 4.

Řízení ke jmenování profesorem doc. PhDr. Jiřího Štilce, CSc.

Děkan Mareš představil doc. Štilce, který je renomovanou osobností v oblasti hudebně producentských aktivit, důvěrně obeznámenou se všemi součástmi moderního hudebního
a v širším slova smyslu kulturního managementu. Jako absolvent klasické univerzitní muzikologie zůstává ve své manažerské činnosti stále v pravém slova smyslu hudebníkem, osobností důvěrně obeznámenou s historickým i soudobým hudebním repertoárem
a schopnou tento repertoár s profesionálním nadhledem kriticky reflektovat a tyto reflexe zhodnocovat jak ve své praxi manažerské, tak i publicistické.

Doc. PhDr. Jiří Štilec, CSc. má na svém kontě řadu hudebně historických spisů různých žánrů od monografie (Václav Dobiáš, 1985) přes řadu odborných studií až po velmi početný soubor prací typu hudebně publicistického. V průběhu své odborné kariéry se postupně orientoval zejména na oblast hudební produkce a organizace hudebního života. V této oblasti dosáhl pozoruhodných výsledků.

 

Rektor přivítal kandidáta, obeznámil jej s průběhem řízení a vyzval jej ke krátkému shrnutí hlavních bodů profesorské přednášky.

 

Doc. Štilec nastínil téma proměny hudebního záznamu v souvislosti s dobou digitálních médií. První proměna nastala z důvodu automatizace a nyní nastupuje kybernetizaci. Vynález nototisku souvisí s širokou distribucí. Vznik komplexu hudebního průmyslu souvisí s masivním šířením O 70. let 20. Stol. Dochází k rozšíření CD nosiče, což přináší rozvoj celé oblasti fonografického průmyslu. Digitální distribuce je velmi příjemná pro uživatele. Problém je to však pro producenty v souvislosti se streamováním. Na druhou stranu přináší širokou možnost konfrontace špičkových výkonů s lokálními výkony, můžeme sledovat špičkové výkony a vyrovnání místních lokálních souborů s touto konkurencí.

Rektor poděkoval za otevření zajímavé problematiky a zahájil diskusi otázkou, zda existuje jednotná politika, jak přistoupit k placenému streamování. Existují silné organizace, silný tlak na streamování, na zvýšení poplatků a výnosů z reklam. Řešení musí vycházet z profesních organizací skladatelů. Prof. Mareš se otázal na fakt zpětného přechodu z nosičů CD na LP. Doc. Štilec vidí důvody v měkčím zvuku zaznamenaném na LP a do jisté míry jde také o módní záležitost.

Kandidát poté opustil jednání, proběhlo tajné hlasování, skrutátorkami byly prof. Noemi Zárubová-Pfeffermannová  a Mgr. Magdalena Turková.

 

Hlasování:
Počet členů Umělecké rady AMU: 16

Nadpoloviční většina všech členů UR AMU: 9
Počet přítomných: 13

Pro: 13
Proti: 0

Zdržel se: 0

Rektor přizval doc. PhDr. Jiřího Štilce, CSc. zpět na zasedání, seznámil jej s výsledkem hlasování a kandidátovi společně se všemi členy UR AMU blahopřál.

Umělecká rada AMU navrhuje doc. PhDr. Jiřího Štilce, CSc. ke jmenování profesorem v oboru Hudební umění se zaměřením Hudební produkce.

Ad 5.

Řízení ke jmenování profesorem doc. MgA. Zbyňka Srby, Ph.D.

Děkanka Svobodová představila doc. Srbu, který je jedním z předních českých divadelních režisérů a divadelních pedagogů. Je autorem více než sedmdesáti režií v řadě divadel
v širokém druhovém a žánrovém rozpětí. Působil jako režisér a později umělecký šéf Městského divadla v Mostě, dále v Národním divadle Brno, kde rovněž zastával funkci uměleckého šéfa. Kromě toho pracoval v řadě dalších divadel jako host a také v České televizi a Českém rozhlase. Od roku 1994 je hlavním pedagogem režisérů na Divadelní fakultě JAMU. Jeho pedagogická práce je založena na otvírání tvůrčího prostoru a uplatnění individuálního talentu studenta. Doc. Srba osvědčil také svou schopnost manažerskou, a to jak ve funkcích uměleckých šéfů divadel, tak ve funkci děkana Divadelní fakulty JAMU.

 

 

Doc. Srba poté představil základní úvahy profesorské přednášky – hledání možností práce režiséra s širším tvůrčím týmem na jevišti a její přesah do pedagogické práce. Každé inscenační dílo představuje složitou skladebnou kompozici, která je vytvářena různými složkami ve vzájemném uspořádání. Všechny činnosti spojuje do jednotného díla ústřední subjekt, a tím je zpravidla režisér. Doc. Z. Srba mimo jiné zdůraznil význam neoddělitelnosti režie, dramaturgie a scénografie v tvůrčím týmu. Doc. Srba představil příklady možné práce s prostorem. Otázka prostorového řešení daného projektu/úkolu je pro studenty režie klíčová, dramaturgie je od tohoto neoddělitelná a podstatná je také práce scénografů. Doc. Zbyněk Srba zmínil jako mimořádný divadelní fenomén 70. a 80. let divadlo Husa na provázku, kde šla zcela netradiční a dynamická práce s prostorem ruku v ruce s „nepravidelnou dramaturgií“. Každé prostorové a scénografické pojetí v Divadle na provázku vždy vhodně podporovalo téma inscenace, byť to znamenalo každodenní přestavování scény a prostoru.

Vedle Divadla na provázku doc. Srba zmínil také Mahenovo divadlo v Brně (velká hloubka prostoru, velký prázdný prostor). Jako další zdařilé příklady práce s prostorem uvedl některé inscenace v Národním divadle v Brně, na Hudební scéně Městského divadla v Brně, za neobvyklý označil půdorys Městského divadla v Mostě (největší jeviště ze stálých scén). Doc. Srba zdůraznil, že scénografie zásadně spoluurčuje inscenační klíč a vlastně i práci/cestu režiséra. Závěrem doc. Z. Srba zdůraznil, že svoje studenty se důsledně snaží vést k tomu, aby citlivě vnímali každý prostor, hledali jeho kouzlo, charakter a duši. A také aby si byli vědomi důležité skutečnosti: divadlo se vždy odehrává v konkrétním městě, v konkrétním místě a má konkrétní souvislosti, které nejsou náhodné.

Rektor vyzval k rozpravě a zeptal se kandidáta, jak se práce ve velkých divadlech (např. Most) přenáší do výuky, jak se studenti učí přemýšlet o velkém prostoru. Klíčové jsou akademické úkoly od prvního ročníku, konzultace inscenací, možná konfrontace, probíhají návštěvy divadel. Souhrn všech aspektů velkého divadla nutí režiséra a herce pojmout všechna pořadí.

Do diskuze se zapojil také prof. Etlík.

Kandidát poté opustil jednání, proběhlo tajné hlasování, skrutátorkami byly prof. Noemi Zárubová-Pfeffermannová  a Mgr. Magdalena Turková.

Hlasování:
Počet členů Umělecké rady AMU: 16

Nadpoloviční většina všech členů UR AMU: 9
Počet přítomných: 13

Pro: 11
Proti: 1

Zdržel se: 1

Rektor přizval doc. MgA. Zbyňka Srbu, Ph.D. zpět na zasedání, seznámil jej s výsledkem hlasování a kandidátovi společně se všemi členy UR AMU blahopřál.

Umělecká rada AMU navrhuje doc. MgA. Zbyňka Srbu, Ph.D. ke jmenování profesorem v oboru Dramatická umění.

Ad 6.

Řízení ke jmenování profesorem doc. MgA. Heleny Třeštíkové

Doc. MgA. Helena Třeštíková se věnuje dokumentární tvorbě převážně zaměřené na téma rodičovství a výchovy dětí. Film Zázrak (1975) metodou sledování ženy v těhotenství, při porodu a výchově dítěte předznamenal používání časosběrného natáčení, typického pro její nejvýznamnější dokumentární série, zejména Manželské etudy (1987), Manželské etudy po dvaceti letech (2006) a z nich vzniklé samostatné dokumenty. Dalšími významnými sériemi dokumentů byly ty, které vznikly v rámci nadace Film a sociologie, jejíž byla spoluzakladatelkou. Doc. Třeštíková točila také o Romech, lesbičkách, o obětech komunistických represí a několik portrétů věnovala předním osobnostem českého kulturního života. Zatím posledními z nich byly Život s Kašparem (2013 - o J. Špalkovi) a Zkáza krásou (2016 - o L. Baarové). Humanistický, soucitný ale zároveň i kritický pohled na osudy jejích hrdinů, které se mnohdy prolnuly s osudy jejími, vedl k ocenění celé řady jejích děl doma i v zahraničí. Třeštíková byla členkou presidia České filmové a televizní akademie a také spolupracovala s Českou televizí jako externí členka jejího etického panelu.

Na FAMU začala pedagogicky působit od roku 2002 a od té doby zde vede realizační dílnu na katedře dokumentární tvorby, pedagogicky působí při vývoji a realizaci filmů studentů bakalářského a magisterského stupně. Své zkušenosti tvůrčí i pedagogické zachytila v knize Časosběrný dokumentární film (NAMU Praha 2015), kterou napsala společně s Michaelem Třeštíkem.

Rektor přizval kandidátku a vyzval ji, aby představila obsah své profesorské přednášky „Časosběrný film jako příběh“. Doc. Třeštíková uvedla, že v publicistické praxi se ustálil pojem časosběrný dokument, znamená to tedy, že filmy takto označované jsou vnímány jako svébytná filmová forma a z označení zároveň vyplývá, že pro tuto formu distinktivní vlastností je „sbírání času“, tedy čas, respektive délka natáčení. Ve všech aspektech, ve všech úhlech pohledu na časosběrný dokument čas hraje dominantní rolí. Ovlivňuje nejenom natáčení samotné, ale i produkci, producentské úvahy, střih, uvedení i samotnou recepci filmu diváky. V přednášce se nejdříve věnovala příběhu jako takovému, žitému příběhu a příběhu fabulovanému, uvedla rozdílnosti povahy a vzniku příběhu v časosběrném dokumentu a poté shrnula prostředky, pomocí kterých je příběh v časosběrném filmu vytvářen.

Rektor poté otevřel rozpravu s dotazem na spolupráci s protagonisty časosběrných dokumentů. Doc. Třeštíková vysvětlila, že přestože ve smlouvách s protagonisty jejich výslovný souhlas s hotovým filmem není a nemůže být zakotven, musí s nimi režisér udržovat takový vztah, aby jim film před dokončení mohl promítnout. Jestliže se o korektní vyznění snažil nejenom při natáčení, ale i při střihu, nejsou většinou se souhlasem žádné problémy. I citlivé scény, jsou-li zapojeny ve správném a logickém kontextu, protagonisté přijímají. Eventuální nesouhlas se většinou týká nepodstatných detailů, jejichž odstranění
v této fázi ještě nedělá žádné problémy ani nemá žádný negativní vliv na vyznění filmu.

V době filmového materiálu bylo nutné více dbát na čas a v době digitálního záznamu je více prostoru a díky tomu časem také mizí sebestylizace protagonistů.

Prof. Petříček se dotázal na míru a způsob práce při selekci natočeného materiálu. Doc. Třeštíková objasnila, že při natáčení není známa v jednotlivých etapách hodnota natočeného materiálu, ta se projeví až při finálním střihu. Je nutné se řídit realitou, ne vlastním přáním. Prof. Šulaj poté zmínil metodu slovenského dokumentaristy P. Kerekese, který pracuje s tzv. stylizací reality a otázal se, zda lze tuto formu považovat za dokument. Doc. Třeštíková vnímá dokument jako širokou oblast, i když se inscenuje a je to poněkud jiná práce, stále jde o dokument.

 

Kandidátka poté opustila jednání, proběhlo tajné hlasování, skrutátorkami byly prof. Noemi Zárubová-Pfeffermannová  a Mgr. Magdalena Turková.

 

Hlasování:
Počet členů Umělecké rady AMU: 16

Nadpoloviční většina všech členů UR AMU: 9
Počet přítomných: 13

Pro: 12
Proti: 0

Zdržel se: 1

Rektor přizval doc. MgA. Helenu Třeštíkovou zpět na zasedání, seznámil ji s výsledkem hlasování a kandidátce společně se všemi členy UR AMU blahopřál.

Umělecká rada AMU navrhuje doc. MgA. Helenu Třeštíkovou ke jmenování profesorem v oboru Filmové, televizní a fotografické umění a nová média.

 

V 17:40 opustil jednání prof. Klánský.

 

Ad 7.

Řízení ke jmenování profesorem doc. Mgr. Jaroslava Provazníka

 

Doc. Mgr. Jaroslav Provazník patří k předním autoritám v oblasti naší dramatické výchovy
a v oblasti divadla hraného dětmi a mládeží. Dramatické výchově se prakticky i teoreticky věnuje desítky let. V roce 1990 založil odborný časopis Tvořivá dramatika a dodnes je jeho šéfredaktorem. Od počátku 90. let je pedagogem katedry výchovné dramatiky DAMU, v letech 1998-2011 byl jejím vedoucím. Od poloviny 90. let působí také jako externí pedagog dramatické výchovy na katedře primární pedagogiky Pedagogické fakulty UK. Podílel se na osnovách dramatické výchovy pro projekt Obecná škola a Občanská škola a kapitoly o dramatické výchově v rámcových vzdělávacích programech pro základní vzdělávání a gymnázia. Koncipoval a vedl vzdělávací kurzy dramatické výchovy, pracuje v porotách a lektorských sborech celostátních a dalších přehlídek. Na katedře výchovné dramatiky DAMU se kromě přednášek a seminářů historických a teoretických zabývá nejnovější problematikou dramatické výchovy u nás i ve světě a dětského divadla, jeho recepcí a kritikou a je hlavním pedagogem předmětu praxe. Doc. Mgr. Jaroslav Provazník svou odbornou a vzdělávací činností přispěl zásadním způsobem k rozvoji a růstu dramatické výchovy. Své organizační a koncepční kvality a odbornou zdatnost potvrdil také jako dlouholetý vedoucí katedry výchovné dramatiky a proděkan Divadelní fakulty AMU.

Rektor vyzval doc. Provazníka, aby představil obsah své profesorské přednášky. Doc. Provazník si v úvodu položil otázku, co se děti mohou dozvědět o divadle v dnešních českých školách a objasnil, proč považuje mimetickou hru za dobrý způsob při poznávání divadelního umění. Umění je stejně důležitou cestou k poznání světa jako věda, zvláště u dětí. Doc. Provazník považuje mimetickou (dramatickou) hru za nejefektivnější cestu k učení o divadle. Představivost vložená do předmětu, který mění v něco jiného, ne již reálného, spojuje těsně hru s estetickým prožíváním. V mimetické hře se hráč učí prvkům reality přiřazovat jiné, nové nebo posunuté významy a toto přiřazování je dané aktivitou hráče. Současně mimetická hra aktivizuje i toho, kdo akci pozoruje, vyžaduje aktivitu od diváka. V závěru doc. Provazník objasnil, v jaké podobě, v jakém kontextu a s jakým záměrem lze využívat mimetickou hru při poznávání divadla. Klasickým typem je inscenační práce, díky níž se děti osobnostně a umělecky rozvíjejí, důkladně se seznamují s různými složkami divadelní práce a poznávají prakticky všechny typy komunikace. Jiným typem jsou edukační, výukové programy (dílny, workshopy) ke konkrétní inscenaci nebo programy zaměřené na různé aspekty divadelní tvorby připravované divadelním odborníkem, pedagogem Mimetická hra může být také efektivním nástrojem k poznávání divadelních osobností nebo i učiva z dějin divadla. Mimetická hra rozvíjí u dětí důležitou schopnost vnímat a rozlišovat fikci a realitu jako dva světy.

Rektor poděkoval doc. Provazníkovi za úvodní vstup a otevřel rozpravu. Prof. Etlík akcentoval význam osobnosti doc. Provazníka v divadle pro děti. Ze zkušeností z festivalů je evidentní, že divadlo hrané dětmi cíleně pracuje s kvalitní literaturou, pořádají se dramaturgicko autorské semináře, otázkou je, jakým způsobem hledat a zpracovávat texty pro děti. Do širší debaty se zapojili také prof. Rut a rektor.

Kandidát poté opustil jednání, proběhlo tajné hlasování, skrutátorkami byly prof. Noemi Zárubová-Pfeffermannová  a Mgr. Magdalena Turková.

Hlasování:
Počet členů Umělecké rady AMU: 16

Nadpoloviční většina všech členů UR AMU: 9
Počet přítomných: 12

Pro: 12
Proti: 0

Zdržel se: 0

Rektor přizval doc. Mgr. Jaroslava Provazníka zpět na zasedání, seznámil jej s výsledkem hlasování a kandidátovi společně se všemi členy UR AMU blahopřál.

Umělecká rada AMU navrhuje doc. Mgr. Jaroslava Provazníka ke jmenování profesorem v oboru Dramatická umění.

Ad 8.

Rektor představil návrh složení Rady pro vnitřní hodnocení AMU a objasnil princip jejího složení. Dva členy RVH jmenuje rektor na návrh UR AMU (projednáno na posledním zasedání UR AMU). Poté požádal členy UR AMU o vyjádření ke složení RVH.

 

UR AMU schválila nominaci dvou členů RVH za UR AMU prof. O. Šulaje a doc. A. Halaše.

 

Rektor poděkoval prof. Šulajovi za ochotu podílet se na práci RVH.

 

Zapsala: Magdalena Turková

Za správnost: doc. Jan Hančil

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze