Nacházíte se zde: Úvod Mezinárodní oddělení › Erasmus Policy Statement

Erasmus Policy Statement

Dokument ve formátu PDF ke stažení zde

Erasmus Policy Statement

AMU je výběrová umělecká škola, která dbá na excelenci výuky a individuální přístup ke studentům. Vzhledem k tomu, že všichni její studenti prošli náročným výběrovým řízením, je podobná náročnost uplatňována i při vysílání a přijímání studentů v rámci programu ERASMUS. AMU přijímá zahraniční studenty tak, aby byla schopna zajistit každému z nich co možná nejosobnější přístup a srovnatelné tvůrčí podmínky, jaké mají i studenti řádného studia; snaží se přitom maximálně těžit ze zkušeností pedagogů těch oborů, které jsou na AMU na špičkové úrovni a v rámci evropského uměleckého školství patří k jedinečným. Pro vyjíždějící studenty se snaží vyjednat co nejlepší podmínky přijetí na partnerských institucích (školách či organizacích), přičemž klade důraz na to, aby studijní zkušenost získaná v zahraničí nebyla pouze variantou zkušeností, které sama nabízí, ale aby pobyt studentům sloužil k rozšíření schopností a dovedností těmi směry, které jsou na AMU méně rozvíjené. V tomto smyslu podporuje AMU pestrost uměleckých přístupů, inovaci vzdělávacích postupů a mezikulturní setkávání a spolupráci. Podobné principy aplikuje AMU při organizování mobilit pedagogů i zaměstnanců, které mají sloužit k dalšímu rozvoji studijních programů, jejich zkvalitňování a průběžnému porovnávání v mezinárodním kontextu.

a) AMU monitoruje – a to nejen prostřednictvím mobilit v rámci Erasmu, ale také formou účasti pedagogů i studentů na mezinárodních festivalech, soutěžích, konferencích, odborných setkáních, a konečně i osobními kontakty – vývoj uměleckého školství v příbuzných oborech především v rámci Evropské Unie, ale i v mimoevropském vysokoškolském prostoru, ve snaze průběžně aktualizovat seznam partnerských institucí podle nejzajímavějšího vývoje v uměleckém školství. Bere v potaz rychlý vývoj uměleckých oborů – divadlo, film, hudba, tanec –, aby jak studentům vyjíždějícím, tak přijíždějícím, byla poskytována výuka korespondující s „tepem doby“, v co nejširším záběru a nejvyšším standardu. AMU má v současné době cca 160 bilaterálních smluv pro všechny tři fakulty; smlouvy jsou a i nadále budou uzavírány s institucemi vysokého uměleckého renomé, na základě srovnání oborů a metodik a analýzy silných stránek partnerské instituce.

b) AMU intenzivně spolupracuje s prestižními uměleckými školami i školami univerzitního typu především v rámci Evropy. Tuto spolupráci hodlá rozvíjet i nadále, i vzhledem jak ke společným kulturně-historickým kořenům, které evropský prostor spojují, tak k současnému překračování hranic (geografických i uměleckých) a smyslu pro mobilitu u mladé generace, jak v rámci studia, tak při získávání profesních zkušeností. Jakkoliv AMU doposud nebyla zapojená do programů v rámci programu ERASMUS mimoevropských, předpokládá se (vzhledem ke vzniku programu Erasmus for All) i rozšíření spolupráce mimo Evropu, a to zejména do oblastí, kde již byla jistá forma spolupráce zahájena (USA, Rusko, Asie – Blízký východ, Jižní Korea). Při vybírání lokality bude samozřejmě brána v potaz místní umělecká tradice a potenciál vzájemného obohacování škol, včetně analýzy prostupnosti oborů a možnosti vzájemného uznávání studia.

c) Jedním z hlavních cílů všech typů mobilit je – kromě podpory studentských studijních zkušeností, jejich tvořivosti a samostatnosti – i nadále posilování mezinárodního renomé a povědomí o AMU jako o dynamické moderní škole, která čerpá z dlouholeté umělecké i pedagogické tradice a zároveň se otevírá novým trendům a žánrům, podporuje interdisciplinaritu a setkávání kultur. Prioritou AMU budou i nadále v první řadě výjezdy studentů vyšších ročníků, schopných co nejvíce profitovat ze srovnání škol a ze zkušeností získaných při odborné praxi v cizině, dále též studentů doktorského studia, kteří mohou nabyté zkušenosti uplatňovat i v pedagogické praxi. AMU bude podporovat i výjezdy studentů v nižších ročnících v těch případech, kdy půjde o mimořádně talentované a slibné osobnosti s prokazatelnými studijními výsledky. V souvislosti s omlazováním pedagogického sboru bude AMU intenzivně propagovat pedagogické mobility, které zajistí průběžné srovnávání škol a v důsledku toho zlepšování kvality výuky.

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze