AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE VYDÁVÁ PRVNÍ ČÍSLO NOVÉHO ODBORNÉHO ČASOPISU ARTEACTA

V těchto dnech vychází první číslo nového recenzovaného periodika ArteActa. Časopis, který vydává Akademie múzických umění v Praze, se zaměřuje na umělecký výzkum a soudobé performativní umění, zejména divadlo, audiovizi, hudbu a tanec, s přesahy do výtvarného umění. Časopis bude na veřejnosti poprvé představen 13. října 2018 v rámci odborného workshopu na festivalu 4+4 dny v pohybu.

Projekt vydávání časopisu ArteActa vychází z iniciativy rektora AMU Jana Hančila, který dodává: „Časopis ArteActa se snaží zaplnit jisté vakuum. V oblasti performativního umění doposud chybělo odborné periodikum, které by soustavně zdůrazňovalo interdisciplinární přesahy a kromě uměnovědné perspektivy nabídlo také platformu pro zveřejňování informací o uměleckém výzkumu. Věřím, že energie do tohoto projektu vložená se časem zúročí v podobě obohacení odborného diskursu v oblasti audiovizuálního, divadelního, hudebního a tanečního umění.“

Časopis ArteActa vznikl z potřeby specializovaného periodika, v němž se bude setkávat a zároveň vzájemně inspirovat hned několik vědeckých disciplín. Z jedné strany se jedná o současné performativní umění s důrazem na audiovizi, divadlo, hudbu, tanec a jejich interdisciplinární přesahy. Druhou oblast zájmu periodika představuje umělecký výzkum. „Netváříme se a ani se tvářit nechceme, že známe přesnou a jedinou správnou podobu uměleckého výzkumu, jeho hranic a metod. Chápeme ArteActa jako prostor, který bychom chtěli k diskusi o této disciplíně nabídnout. Chceme hledat její konkrétní podoby, přinášet dílčí studie vzešlé z uměleckého výzkumu, ale i podněcovat k reflexi jeho možných podob a metodologických postupů,“ doplňuje výkonný redaktor časopisu Jan Jiřík.

Vedle recenzované části naleznou čtenáři v ArteActech také eseje, překlady významných statí či recenze knižních titulů nebo výstav
Jádro každého čísla budou tvořit recenzované studie. Vedle uměleckého výzkumu je časopis zaměřen především na příspěvky o performativním umění minulého a současného století, jež v ideálním případě zároveň překračují hranice svých tradičních oborů. Na rozdíl od čistě oborových periodik nabízí nový časopis prostor autorkám a autorům, kteří pro své přemýšlení a vize přestávají v tradičních uměnovědách o audiovizi, divadle, hudbě či tanci nacházet místo. Vedle recenzované části se budou v časopise objevovat také eseje reflektující aktuální témata výše zmíněných oblastí i překlady významných statí zahraničních autorů. Podstatný prostor je věnován obsáhlejším recenzím či přímo recenzním studiím knižních titulů, výstav a dalších typů relevantních výstupů či událostí. ArteActa budou vycházet dvakrát ročně. Studie budou publikovány v českém, slovenském a anglickém jazyce.  

Prezentace časopisu ArteActa a panel o uměleckém výzkumu
První veřejná prezentace časopisu se uskuteční v sobotu 13. října 2018 od 18 hodin v Desfourském paláci (Na Florenci 21a, Praha 1) v  rámci festivalu 4+4 dny v pohybu. Vedle samotné prezentace časopisu proběhne na této akci také odborný workshop o uměleckém výzkumu, jehož se vedle zástupců redakce časopisu zúčastní také Andrea Průchová (Fakulta sociálních věd UK), Sodja Zupanc Lotker (Katedra alternativního a loutkového divadla DAMU) či česká výtvarnice Kateřina Šedá. Všichni zájemci nejen z řad akademické a umělecké veřejnosti jsou srdečně zváni!

Z editoriálu prvního čísla
Obsahový záměr časopisu ArteActa se začíná pozvolna naplňovat již prvním číslem. Jitka Pavlišová ve studii „Tanec-koncept“, „ne-tanec“ nebo „nová choreografie“? s podtitulem Aktuální německojazyčný teoretický diskurs v oblasti taneční performance sleduje fenomén konceptuálního tance, který se začal rozvíjet v poslední dekádě 20. století a který vyvolává značnou teoretickou pozornost. Volný cyklus věnovaný uměleckému výzkumu, jemuž se v rubrice esejů a překladů bude redakce věnovat dlouhodoběji, otevírá polemická esej Jana Motala s názvem Od uměleckého výzkumu k radikálnímu bádání, od vědy k diplomacii. Recenzní část tvoří dva texty. V prvním se František A. Podhajský zamýšlí nad originální webovou platformou, na níž výrazní současní performeři, ale také teoretici performance soustřeďují své názory na soudobé performativní umění. V závěrečném textu tohoto čísla Barbora Kašparová recenzuje český výběr Dity Dvořákové z aktuálních tendencí německojazyčné taneční vědy.

Jednotlivá čísla časopisu ArteACta je možné zakoupit v e-shopu NAMU (www.namu.cz) a budou k dostání také u vybraných českých a slovenských knihkupců. Předplatné je možné objednat na e-mailu predplatne@arteacta.cz.

10. října 2018