GRANTOVÁ SOUTĚŽ EXCELLENT PODPOŘILA 8 DOKTORANDSKÝCH PROJEKTŮ EXCELENTNÍHO VÝZKUMU

Od října 2020 do června 2023 byl na Akademii múzických umění v Praze úspěšně realizován projekt Zvyšování kvality grantových schémat na AMU spolufinancovaný Evropskou unií v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání v gesci MŠMT. Díky tomuto projektu mohla být vyhlášena nová celoškolní grantová soutěž Excellent určená doktorandům a doktorandkám AMU. Výnosem rektorky č. 5/2021 byla pro tuto soutěž stanovena nová, specifická pravidla: zájemci předkládali své projekty v angličtině, žádosti byly hodnoceny dvoukolově, nejdříve dvěma externími hodnotiteli a posléze vlastní sedmičlennou Hodnoticí komisí, před níž museli žadatelé svůj záměr osobně představit v angličtině a obhájit.

Během tří vypsaných výzev podalo projektovou žádost celkem 28 doktorandů a doktorandek ze všech tří fakult, přičemž Hodnoticí komise vybrala a k podpoře schválila 8 z nich. Projekty trvaly v rozmezí od 6 do 12 měsíců, celkově byla na jejich realizaci vyčleněna finanční částka 3 178 861 Kč.

Zaměření projektů bylo velmi různorodé, prokazující jak šíři tradičních odborných zájmů doktorandů AMU, tak stále častější posun směrem k obsahové i metodologické interdisciplinaritě a zejména k aktuálním a společensky relevantním tématům. Věnovaly se vývoji nové metodiky výuky divadla objektů, rozpracovávání relaxačních technik pro hudební interprety, časosběrným dokumentům a tzv. infraobyčejným příběhům, využití virtuální reality v současné scénografii, srovnávání a propojování tělesných technik J. Lecoqua a V. Mejercholda, specifické performativitě občanských shromáždění, estetickému a etickému potenciálu tzv. divadla starosti (performing care) nebo problematice odhalování gesta filmování v rámci experimentálního filmu. Studující při řešení spolupracovali s mentorem či mentorkou dle vlastního výběru.

Povinným aspektem realizace projektu bylo absolvování zahraniční stáže, jejíž doporučená délka se odvíjela od délky realizace projektu. Studenti a studentky tak strávili na svých zahraničních výzkumných pobytech od 14 do 52 dnů (celkem 304 dnů) a navštívili tyto země: Francie, Srbsko, Polsko, Slovensko, Německo, Slovinsko, Itálie, Finsko, Švýcarsko, Belgie a Švédsko.
Velmi přínosnou součástí projektu bylo vytvoření nových oborově nespecifických kurzů. Kurzy byly určeny nejen podpořeným doktorandům a doktorandkám, ale i ostatním zájemcům a zájemkyním z řad studentů bakalářských, magisterských i doktorských programů; některých se zúčastnili i zaměstnanci a zaměstnankyně AMU. Před podáním své projektové žádosti se studující mohli zúčastnit kurzu Příprava grantové žádosti, dalšími kurzy byly Realizace grantového projektu, Strategie uměleckého výzkumu, Metody uměleckého výzkumu a kurz Kdopak by se RIVu bál?.

Na konci realizace svých projektů řešitelé výsledky opět osobně prezentovali Hodnoticí komisi, a mnozí využili dalších možností, jak s nimi seznámit akademickou obec, např. v rámci Doktorandského klubu Centra pro doktorská studia AMU nebo na vědecké konferenci doktorandů Teritoria umění.

Tři aspekty projektu považuji za zcela zásadní: jednak fakt, že projektové žádosti ani závěrečné zprávy o realizaci se neřešily pouze takzvaně na papíře, ale v obou případech nad nimi probíhala odborná diskuse studentky či studenta s hodnoticí komisí; dále pak celoškolní rozměr soutěže, kdy i složením komise z odborníků napříč disciplínami bylo jasně deklarováno, že umělecké obory se setkávají, dotýkají a proplétají, a jejich oddělování někdy mívá jiné než věcné nebo metodologické důvody; a do třetice režim podpory, kdy studentům a studentkám bylo stipendium poskytováno s nízkou mírou administrativní zátěže a vykazování, přičemž jediné, co bylo zapotřebí dokládat, byly zodpovědně a věrohodně formulované průběžné zprávy o procesu realizace. A samozřejmě pak přislíbené výstupy. Myslím, že to byl projekt postavený na důvěře, svobodě a odpovědnosti”, uvedla odborná garantka projektu Daniela Jobertová.

Projekt ,,Zvyšování kvality grantových schémat na AMU“ byl spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pod reg. číslem CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016938.

3. října 2023