MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ K OSOBNÍ PŘITOMNOSTI STUDENTŮ NA AMU (S ÚČINNOSTÍ OD 11.5.2020)

Vážené kolegyně a kolegové, milé studentky a studenti,

rád bych Vás informoval o posledním rozhodnutí vlády České republiky o dalším zmírnění restriktivních opatření v oblasti vysokého školství, které navazuje na předcházející mimořádná opatření ze dne 16. 4. a 23. 4 2020.

Prostřednictvím usnesení vlády České republiky ze dne 30. dubna 2020 č. 491 byly stanoveny další výjimky ze zákazu osobní přítomnosti studentů na vysokých školách.

Vláda České republiky ukládá, aby při studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách byla osobní přítomnost studentů umožněna pouze za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 studentů ve skupině. Toto omezení se netýká praktické výuky a praxe.

Student se smí účastnit činnosti na vysoké škole pouze při splnění následujících podmínek:

-    je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),

-    u vstupu do zkušební či vyučovací místnosti provede dezinfekci rukou,

-    nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,

-    poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů. Text tohoto čestného prohlášení je v příloze a současně bude k dispozici při vstupu do vysoké školy.

Studenti se mohou pohybovat a pobývat v rámci výuky, zkoušky nebo jiné činnosti na vysoké škole pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Ode dne 1. května 2020 může být výjimkou provádění autorského díla (včetně tvorby a výroby audiovizuálního díla) či uměleckého výkonu (např. divadelní, taneční nebo hudební představení), jsou-li splněny níže uvedené podmínky, jejíž dodržování zajistí fakulty:

-    v případě osob provádějících autorské dílo nebo umělecký výkon (dále jen „Umělci“) byl proveden test RT-PCR na přítomnost SARS CoV-2 s negativním výsledkem, který není starší než 4 dny před zahájením provádění autorského díla či uměleckého výkonu, a následně vždy alespoň jednou za 14 dnů, pokud provádění díla či výkonu trvá,

-    mezi účinkujícími Umělci a dalšími osobami konajícími v místě provádění autorského díla činnosti související s prováděním autorského díla či uměleckého výkonu (dále jen „Spolupracovník“), či diváky apod. je při provádění autorského díla nebo uměleckého výkonu dodržen odstup alespoň 2 metry; tento odstup nemusí být dodržen mezi účinkujícími Umělci,

-    místo provádění je pravidelně dezinfikováno a v případě, jedná-li se o uzavřené prostory, jsou pravidelně větrány,

-    je zajištěna dezinfekce rukou pro Umělce i jejich Spolupracovníky,

-    v případě, že některý z Umělců nebo jejich Spolupracovníků má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky virovému infekčnímu onemocnění, je zamezeno jeho přístupu do místa provádění.

Výše uvedená opatření nabývají účinnosti ode dne 11. května 2020.

Současně upozorňuji na aktuální výnos rektora č. 4/2020, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro studium a činnost akademických orgánů na Akademii múzických umění v Praze v kalendářním roce 2020.

doc. Jan Hančil
rektor

6. května 2020