OPATŘENÍ REKTORKY K PROVOZU A FUNGOVÁNÍ AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE OD 19. ÚNORA 2022

V návaznosti na platná opatření ministerstva zdravotnictví s platností od 19. 2. 2022 bude provoz Akademie múzických umění v Praze následující:

I. Ochrana dýchacích cest
V prostorách AMU mají zaměstnanci, studenti/ky, zaměstnanci třetích stran a všechny návštěvy povinnost nosit respirátor či obdobný prostředek s výjimkou situace, kdy jsou v místnosti sami. Toto ustanovení se nevztahuje na studenty/ky při veškeré kontaktní výuce, je-li jich současně přítomno méně než 50, a pedagogy/žky při výuce, která svým charakterem neumožňuje nosit respirátor (předměty na rozvoj psychosomatické kondice, herectví, zpěvu, hry na dechové nástroje, tělocviku) pokud tito udržují od ostatních vzdálenost alespoň 1,5 metru. Toto opatření se dále nevztahuje na zkoušené a zkoušející při zkoušce, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru.

V ostatních předmětech smí pedagog/žka učit bez respirátoru pouze v případě, že má ukončené očkování a od aplikace poslední dávky dle očkovacího schématu uplynulo alespoň 14 dní; neočkování pedagogové/žky mají v takových předmětech povinnost nosit respirátor třídy FFP2.

Studenti/ky, kteří konají praxi, praktické vyučování nebo praktickou přípravu na pracovišti právnických či fyzických osob, se řídí pravidly uplatňovanými pro zaměstnance na tomto pracovišti.

II. Testování a ubytování na koleji
Opatření týkající se testování zaměstnanců a dalších osob i opatření týkající se ubytování na koleji, jež byla přijata v návaznosti na platná opatření ministerstva zdravotnictví se po změnách učiněných v průběhu února ministerstvem zdravotnictví, k 19. 2. 2022 ruší.

PhDr. Ingeborg Radok Žádná, v.r.
rektorka

 

17. února 2022