ČLENSTVÍ AMU V MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍCH

Akademie múzických umění v Praze (AMU) je členem celé řady prestižních mezinárodních organizací, které jsou zaměřeny na vzdělávací, umělecké a kulturní aktivity. AMU prostřednictvím svého členství v mezinárodních organizacích přispívá nejen k evropské integraci v umělecké oblasti a k dalšímu rozvoji uměleckých oborů, ale rovněž ke spolupráci umělců a uměleckých institucí v celosvětovém měřítku.

Evropská asociace univerzit (EUA)
Organizace European University Association (EUA) zastupuje více než 800 univerzit a národních rektorských konferencí v 48 evropských zemích. EUA hraje klíčovou roli v boloňském procesu a při ovlivňování politik EU v oblasti vysokoškolského vzdělávání, výzkumu a inovací. Díky nepřetržité spolupráci s řadou dalších evropských a mezinárodních organizací komunikuje EUA aktuální témata důležitá pro evropské univerzity. EUA spolupracuje se členy a partnery na široké škále průřezových otázek, které jsou spojené s vysokoškolským a výzkumným sektorem.

Evropský svaz uměleckých institutů (ELIA)
ELIA je globálně propojená evropská síť, která poskytuje dynamickou platformu pro profesionální výměnu a rozvoj uměleckého vysokoškolského vzdělávání. S více než 250 členy ve 47 zemích zastupuje zájmy přibližně 300 000 studentů ve všech uměleckých oborech. Díky své mezioborovosti je ELIA v evropském prostoru jedinečnou organizací. ELIA prosazuje zájmy vysokoškolského sektoru posílením a vytvořením nových příležitostí pro své členy. Jejím cílem je podněcovat výměnu zkušeností, reflexi a kritické myšlení. Jako znalostní platforma ELIA organizuje akce a iniciuje a podporuje projekty, které jsou v souladu s jejím strategickým zaměřením.

Evropská síť pro kulturní management a politiku (ENCATC)
ENCATC zastupuje, prosazuje a podporuje kulturní management a vzdělávání v oblasti kulturní politiky, profesionalizuje kulturní sektor tak, aby byl udržitelný, a vytváří platformu pro diskusi a výměnu na evropské a mezinárodní úrovni. ENCATC zastupuje všechny obory v umění a kultuře. Je to nevládní organizace, která má status oficiálního partnera UNESCO a pozorovatele Řídícího výboru pro kulturu Rady Evropy. Síla ENCATC vychází z jejích členů a z jejich chápání důležitosti mnoha aspektů a dopadů vzdělávání a odborné přípravy na udržitelnost a konkurenceschopnost kulturního sektoru.

Evropská aliance akademií
Evropská aliance akademií si klade za cíl vytvořit alianci uměleckých akademií a kulturních institucí v celé Evropě - nadnárodní síť prosazující svobodu umění. Prostřednictvím nových forem spolupráce se zúčastněné instituce navzájem podporují, a v případě potřeby si navzájem projevují solidaritu. Instituce, které se k této myšlence přihlásily, pocházejí téměř ze všech zemí Evropské unie, což je silný signál, že potřeba této aliance založené na solidaritě je vysoká, zejména s ohledem na pandemii Covid-19 a její politické důsledky. Mezi partnerské instituce patří renomované umělecké akademie, národní aktéři v kulturní politice, ale také menší kulturní instituce.

Universities for Enlightenment
Organizace Universities for Enlightement sdružuje zástupce rektorských konferencí z Rakouska, Chorvatska, České republiky, Německa, Itálie, Polska, Srbska, Slovenska, Slovinska a Švýcarska. Síť se skládá z rektorských konferencí, které zastupují 625 vysokých škol. Členové apelují na své vlády, aby podporovaly vysokoškolské instituce při plnění svých základních rolí a základních hodnot tím, že jim poskytnou odpovídající zdroje a právní rámec. Členské organizace spolupracují na podpoře základních hodnot vysokoškolského vzdělávání. Klíčovými prvky nezbytnými pro jeho fungování a rozvoj jsou: akademická svoboda a integrita výzkumu a výuky, institucionální autonomie, smysluplná účast studentů a fakulty na řízení vysokého školství, a odpovědnost veřejnosti za vysoké školství.

Evropská asociace konzervatoří, hudebních akademií a hudebních vysokých škol (AEC)
AEC je evropská kulturní a vzdělávací síť s přibližně 300 členskými institucemi z oblasti profesionálního hudebního vzdělávání, které pocházejí z 57 zemí. AEC je jednou z nejvýznamnějších organizací vysokoškolského hudebního vzdělávání v Evropě, a je silným obhájcem svých členských institucí. AEC se zaměřuje na kultivaci tří oblastí: umělecké praxe; učení a výuky; výzkumu a inovace. Snaží se rozvíjet tyto oblasti a podněcovat rozmanitost a dynamiku. AEC chápe a podporuje hudební a umělecké vzdělávání jako významného přispěvatele ke kvalitě lidského života a inkluzivní společnosti založené na demokratických hodnotách.

Mezinárodní asociace dramatického a divadelního vzdělávání (IDEA)
Mezinárodní asociace dramatického a divadelního vzdělávání (IDEA) zastupuje členy z více než 90 zemí z celého světa. Je registrována jako nezisková organizace v Portugalsku. IDEA je sdružení jednotlivců a profesních sdružení podporujících a propagujících drama/divadlo a vzdělávání. IDEA je otevřená regionálním a mezinárodním sdružením a dalším institutům, orgánům, sítím, organizacím, školám, univerzitám a jednotlivcům pracujícím v dramatu/divadle a ve vzdělávání. IDEA spolupracuje s dalšími národními a mezinárodními organizacemi působícími ve všech oblastech souvisejících se vzděláváním, zejména vzděláváním prostřednictvím umění.

Mezinárodní divadelní ústav (ITI)
ITI je mezinárodní nevládní divadelní organizace registrovaná v UNESCO, jejímž cílem je podporovat mezinárodní výměnu v oblasti teoretických znalostí i praktických zkušeností v divadelním umění a kulturní advokacie. ITI byl založen v roce 1948 v Praze. Členství v ITI je organizováno formou národních středisek, v současné době fungují národní střediska v téměř 100 zemích světa. Účelem ITI je umožňovat mezinárodní výměnu poznatků a praktických zkušeností v oblasti tohoto umění (divadlo, drama, taneční divadlo a hudební divadlo ve všech jejich podobách) pro upevnění míru a přátelství mezi národy, pro prohloubení vzájemného porozumění, pro zvýšení tvůrčí spolupráce mezi všemi lidmi v oblasti scénických umění.

Mezinárodní asociace filmových a televizních škol (CILECT)
Mezinárodní asociace filmových a televizních škol (CILECT) je sdružení předních světových filmových a televizních škol. Byla založena v Cannes v roce 1955. Jejím cílem je poskytnout příležitosti pro sdílení zkušeností mezi členskými školami a pomoci jim porozumět budoucnosti vzdělávání tvůrčích pracovníků ve filmu, televizi a souvisejících médiích. Zaměřuje se na vytváření, rozvoj a udržování regionální a mezinárodní spolupráce mezi členskými školami a na podporu filmového a televizního vzdělávání v rozvojovém světě.