Studium v zahraničí - ERASMUS+

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie, který podporuje mezinárodní spolupráci a výjezdy do zahraničí, a pro studenty a pedagogy AMU je hlavní příležitostí pro realizaci jejich zahraničních mobilit.

Program Erasmus+ pokračuje v programovém období 2021–2027, které přinese některé nové prvky. Nově budou moci využít programu i studenti prvních ročníků, minimální doba pobytu v zahraničí se snižuje na dva měsíce, jsou umožněny krátkodobé kombinované mobility i kombinované intenzivní programy. Doktorandi mohou nově využít možnosti krátkodobých výjezdů. Navýšený rozpočet umožní zapojení většího množství účastníků i širšího spektra organizací.

V programovém období 2021–2027 bude Erasmus+:

 • Dostupnější: důraz na větší otevřenost programu; větší podpora účastníků s omezenými příležitostmi; zapojení širšího spektra organizací
 • Jednodušší: zjednodušení procesu předkládání žádostí; digitalizace administrace; akreditace; možnost jednoduššího partnerství
 • Zelenější: příspěvky na šetrnější způsob dopravy

Jednou z hlavních aktivit zůstává mobilita jednotlivců (výjezdy jednotlivých osob do zahraničí na předem zvolenou hostitelskou instituci, za konkrétním účelem na předem stanovenou dobu, jež odpovídá pravidlům pro délku pobytu stanovenou programem), a v jejím rámci pak mobilita studentů za účelem studia/praxe a mobilita zaměstnanců za účelem výuky/školení.

Národní agentura obnovila zdroj zkušeností studentů z jejich pobytů na studiu a praktické stáži – databázi závěrečných zpráv studentů Erasmus dostupnou zde.

Více informací o programu na stránkách Erasmus+ zde.

AKTUÁLNĚ

Erasmus Without Paper – elektronické studijní smlouvy

Program ERASMUS+ se digitalizuje, a proto chceme požádat studenty, kteří se připravují na studijní pobyt na zahraniční vysoké škole v rámci programu ERASMUS+, aby své studijní smlouvy (learning agreement – LA) vytvářeli a editovali výhradně elektronicky. Tvorba a úpravy studijní smlouvy (LA) probíhá nově jen přes webovou stránku www.learning-agreement.eu, a i podepisování studijních smluv bude nyní probíhat pouze elektronicky. Vaše dotazy zodpoví fakultní koordinátoři ERASMUS+ a Mezinárodní oddělení rektorátu AMU. Zde najdete návod na vytváření elektronické studijní smlouvy (OLA).

Green Erasmus – podpora ekologického cestování

Studenti, kteří vyjíždějí na Erasmus, mohou získat finanční příspěvek na využití ekologicky šetrného způsobu dopravy. Nové programové období Erasmus+ pro roky 2021-2027 přináší řadu novinek a témat, mimo jiné projekt GREEN ERASMUS+, jehož podstatou je systematické snižování negativního dopadu, který tento program má na životní prostředí.

Garantujeme navýšení finančního příspěvku při zvolení ekologicky šetrného způsobu dopravy (pozemní hromadná doprava – vlak, autobus, …). Zároveň je účastníkům mobilit, kteří si zvolí ekologicky šetrný způsob dopravy, prodloužena uznatelná doba cestování. Vaše dotazy zodpoví fakultní koordinátoři ERASMUS+ a Mezinárodní oddělení rektorátu AMU.

Mobilita studentů
Mobilita zaměstnanců

Program Erasmus nabízí studentům dva typy aktivit:  

Studijní pobyt na zahraniční vysokoškolské instituci v programové nebo partnerské zemi

 • v délce 2-12 měsíců
 • 5 – 30 dní + virtuální složka
 • realizace výhradně na základě platných meziinstitucionálních dohod mezi vysílající a přijímající vysokoškolskou institucí vlastnící ECHE

Kombinovanou studijní mobilitu na zahraniční vysokoškolské instituci v programové nebo partnerské zemi

 • Pokud se student ze závažných důvodů nemůže zúčastnit studijního pobytu/praktické stáže v minimální délce 2 měsíců, může požádat dle Metodického pokynu č.2 prorektora o tzv. kombinovanou mobilitu.
 • Ta se skládá z kratšího zahraničního pobytu v délce 5-30 dnů a virtuální části o libovolné délce.

Praktickou stáž v zahraničním podniku či organizaci v programové nebo partnerské zemi

 • v délce 2-12 měsíců
 • 5–30 dní + virtuální složka
 • o    realizace na základě trojstranné dohody mezi studentem, vysílající vysokoškolskou institucí a přijímající organizací, institucí, podnikem.
 • Existuje také možnost realizace absolventské stáže (pouze v rámci programových zemí). Čerstvé absolventy musí jejich vysokoškolská instituce vybrat v posledním roce studia a svoji zahraniční stáž musí realizovat a dokončit do jednoho roku od ukončení studia. Je důrazně doporučeno podepsat potřebné dokumenty ještě během studia na vysoké škole.
 • Studenty na stáž může přijímat jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží, nezisková organizace, veřejný subjekt na místní, regionální nebo národní úrovni atd., tj. téměř jakýkoliv subjekt, firma, vyjma institucí spravujících EU programy (výčet nezpůsobilých organizací je uveden zde).

Student může absolvovat studijní pobyt či praktickou stáž v zahraničí v součtu v celkové délce maximálně 12 měsíců za studijní cyklus (bakalářský, magisterský, doktorský). Může tedy absolvovat např. 6 měsíců studijního pobytu a 6 měsíců praktické stáže, či např. celých 12 měsíců praktické stáže. Vždy však platí limit 12 měsíců v jednom studijním cyklu. Měsíce absolvované pod hlavičkou předchozího Programu celoživotního učení/Erasmus ve stejném studijním cyklu se do této doby započítávají. Pro víceleté (např. pětileté) magisterské programy je tato maximální dotace na studijní pobyt / praktickou stáž ve výši 24 měsíců. Doba trvání stáže čerstvých absolventů se započítává do maximálních 12 měsíců za cyklus, v němž o stáž požádají.

Program Erasmus+ nabízí různé formy mobility:

Fyzická mobilita

 • BcA, MgA, PhD – minimální povinná délka pobytu 2 měsíce
 • Ph.D. – možnost krátkodobého pobytu 5–30 dní

Kombinovaná mobilita

 • fyzická (2 měsíce nebo ve speciálních případech 5–30 dní) + virtuální
 • v případě kratší fyzické mobility zisk nejméně 3 kreditů ECTS

Kombinovaný intenzivní program (BIP – Blended Intensive Programme)

 • Příprava a realizace – nejméně 3 vysokoškolské instituce (držitelé ECHE) minimálně ze 3 různých programových zemí
 • letní školy, terénní exkurze, terénní výzkumy, projekty umělecké a tvůrčí činnosti, společné projekty či intenzivní kurzy v menším počtu studentů apod.
 • 15–20 účastníků – financovaní studenti
 • účast pedagogů a zaměstnanců
 • povinná kombinace virtuální a fyzické aktivity
 • fyzická aktivita 5–30 dní
 • povinná virtuální aktivita – délka nespecifikována, povinná účast online
 • zisk nejméně 3 kreditů

Virtuální prvek musí být nastaven tak, aby účastníci kurzu, ať už se jedná o studenty nebo zaměstnance, mohli kolektivně a simultánně pracovat na specifických úkolech, které jsou integrovány do intenzivního programu a ústí do celkových výsledků učení kurzu.

Více informací o konkrétních možnostech výjezdu na studijní pobyt či praktickou stáž, stejně jako o termínech a podmínkách výběrového řízení, Vám podá Erasmus koordinátor na Vaší domácí vysoké škole (fakultě).
 
Kdo se může zapojit – podmínky:

 • Student, který vyjíždí na studijní pobyt/praktickou stáž do zahraničí, musí být zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na vysoké škole nebo musí být zapsán ke studiu na vyšší odborné škole, které jsou zapojeny do programu Erasmus+
 • Studovat může prezenční, kombinovanou i distanční formou studia. A musí být ke studiu zapsán během celého studijního pobytu či praktické stáže (neplatí pro absolventské stáže).
 • Student vyjíždějící na studijní pobyt nebo praktickou stáž musí být zapsán minimálně v prvním ročníku bakalářského či pětiletého magisterského studia.
 • Student může být občanem jakékoliv země, ale musí studovat v České republice v akreditovaném studijním programu.
 • Student musí být vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení.
 • Studenti, kteří již v minulosti absolvovali studijní pobyt či praktickou stáž v rámci Programu celoživotního učení (LLP 2007-2013) nebo programového období ERASMUS+ (2014 – 2020) se mohou programu Erasmus+: Erasmus také účastnit, předchozí mobility se však ve stejném stupni studia sčítají.
 • Jak vám bude studium/praktická stáž v zahraničí uznána? Podrobnější informace naleznete ve Výnosu rektorky.

Kam můžete vyjet:

Do programu Erasmus+ jsou v současnosti zapojeny tyto státy:

 • 27 členských států EU: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko
 • Země EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko
 • Kandidátské země: Turecko, Severní Makedonie, Srbsko
 • Velká Británie, Švýcarsko
 • Partnerské země: dle příslušné Výzvy pro předkládání návrhů v rámci mezinárodní kreditové mobility

Jak se do programu přihlásit:

O konkrétních možnostech výjezdu na školy v zemích, se kterými má Vaše škola uzavřeny meziinstitucionální dohody, a o konkrétních podmínkách výběrového řízení do programu Erasmus+: Erasmus se informujte na Mezinárodním oddělení rektorátu či příslušném mezinárodním oddělení fakulty.
 
Finanční podmínky:

EU definuje základní pravidla (kriteria) pro určování výše stipendií. Země jsou rozděleny do dvou skupin v závislosti na výši životních nákladů (vyšší, nižší), výše stipendií je rozdělena rovněž do dvou pásem (vyšší, nižší). Pásmo, v němž se bude pohybovat výše stipendia přidělená pro pobyt v konkrétní zemi, závisí na vztahu mezi vysílající a přijímající zemí (zda se jedná o mobilitu mezi zeměmi se srovnatelnými životními náklady, či nikoli).

Na základě uzavření účastnické smlouvy student obdrží stipendium, které je stejné pro všechny studenty vyjíždějící z České republiky na studijní pobyt či praktickou stáž v rámci programu Erasmus+: Erasmus. Stipendium je chápáno jako příspěvek na zvýšené životní náklady v zahraničí, předpokládá se tedy určitá finanční spoluúčast studenta. Výše stipendia na měsíc je pevně dána.

Jazyková podpora (OLS), www.erasmusplusols.eu

OLS podporuje jazykové vzdělávání účastníků programu Erasmus+. Povinností studenta je zúčastnit se testování jazykových znalostí před a po mobilitě a může se účastnit on-line jazykového kurzu. Více zde.

On-line jazyková podpora (OLS) / DOCX
 


Program Erasmus+ nabízí zaměstnancům dva typy aktivit:

Výukové pobyty

v délce 2 dny až 2 měsíce (výuka v rozsahu min. 8 hodin za týden či kratší dobu pobytu), na partnerské vysokoškolské instituci vlastnící ECHE v programové zemi.

 • v délce 5 – 60 dnů v partnerské zemi.

Tato aktivita umožňuje pedagogickým pracovníkům vysokoškolských institucí nebo pracovníkům z podnikové sféry vyučovat na zahraniční partnerské vysokoškolské instituci. Mobilita zaměstnanců se může uskutečnit v jakémkoliv oboru/akademické disciplíně.

Školení
v délce 2 dny až 2 měsíce, na partnerské vysokoškolské instituci vlastnící ECHE či jakékoliv veřejné nebo soukromé organizaci působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží v programové zemi.

 • v délce 5 – 60 dnů v partnerské zemi.

Tato aktivita podporuje profesní rozvoj pedagogických a nepedagogických pracovníků vysokých škol formou školení v zahraničí (s výjimkou konferencí), stínování zaměstnance na příslušném pracovišti/náslechů přednášek/odborného kurzu na partnerské vysokoškolské instituci nebo v jiné příslušné organizaci v zahraničí.

Více informací o konkrétních možnostech výjezdu na výukový pobyt či školení, stejně jako o termínech a podmínkách výběrového řízení, Vám podá Erasmus koordinátor na Vaší domácí vysoké škole (fakultě).

Kdo se může zapojit:

Výukový pobyt

 • pedagogický zaměstnanec vysoké školy (včetně doktorandů, jež jsou zaměstnanci),
 • pedagogický zaměstnanec může být občanem jakékoliv země, ale musí být v pracovněprávním vztahu s vysílající vysokoškolskou institucí v České republice,
 • zahraniční odborník z podniku, pracovník jakékoliv veřejné instituce nebo soukromé organizace působící na trhu práce v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, který přijíždí na českou vysokoškolskou instituci na základě jejího pozvání (vysokoškolská instituce jeho pobyt financuje).

 Školení

 • zaměstnanec vysoké školy (pedagogický, administrativní i jiný pracovník),
 • zaměstnanec může být občanem jakékoliv země, ale musí být v pracovněprávním vztahu s vysílající vysokoškolskou institucí v České republice.

Kam můžete vyjet:

 • Výukový pobyt i školení mohou zaměstnanci českých vysokých a vyšších odborných škol realizovat pouze v programových a partnerských zemích mimo ČR a zemi svého pobytu. Do programu Erasmus+ jsou v současnosti zapojeny tyto státy:
 • 27 členských států EU: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko
 • Velká Británie, Švýcarsko
 • Země EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko
 • Kandidátské země: Turecko, Severní Makedonie, Srbsko
 • Partnerské země: dle příslušné Výzvy pro předkládání návrhů v rámci mezinárodní kreditové mobility

O konkrétních možnostech výjezdu na vysoké školy v zemích, se kterými má Vaše škola uzavřeny meziinstitucionální dohody, se informujte na Mezinárodním oddělení rektorátu.
 

 
.