DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE VYHODNOTIL SVŮJ VÝZKUM MEZI ZAHRANIČNÍMI STUDENTY V ČR

Dům zahraniční spolupráce (DZS) přináší výsledky výzkumu zaměřeného na hodnocení kvality studia a života v ČR zahraničními studenty vysokých škol. Reprezentativní vzorek čítající 10 248 respondentů z tohoto výzkumu činí největší šetření svého druhu, jaké bylo v ČR dosud provedeno.

Kdo jsou zahraniční studenti v ČR?

Od roku 2000, kdy statistiky SIMS1 začaly sledovat počet zahraničních studentů v ČR, počet zahraničních studujících v ČR konstantně stoupá. S klesajícím počtem vysokoškoláků s českým občanstvím způsobeným demografickým vývojem roste také podíl zahraničních studentů na celkovém počtu studujících. V současné době tvoří zahraniční studenti 16 % z celkového počtu vysokoškolských studentů v ČR. Téměř polovinu z nich tvoří studenti původem ze Slovenska (44,8%). Další nejčetnější skupinu tvoří studenti z Ruska (13,2 %),dále Ukrajiny (7,8 %), Kazachstánu (4,2 %) a Indie (2 %). Více než tři čtvrtiny oslovených zahraničních studentů v ČR studují studijní program v českém jazyce. „Z podílu studia v českých programech v porovnání s procentním zastoupením jednotlivých občanství je jasně patrné, že primárně v češtině studují kromě slovenských studentů i studenti ze zemí bývalého Sovětského svazu, jako je Rusko, Ukrajina nebo Kazachstán, kteří hovoří slovanským jazykem nebo mají alespoň dobrou znalost ruštiny“, komentuje výsledky Soňa Lippmann, vedoucí oddělení internacionalizace studiaz DZS.

Proč si cizinci vybírají studium v ČR?

Jednou z oblastí, na které se šetření zaměřilo, byla motivace k výběru vysoké školy v České republice. Ze získaných odpovědí vyplývá, že pro volbu studia v ČR jsou zásadní konkrétní studijní programy (49% odpovědí). Kromě studijního programu patří mezi nejčastější důvody pro rozhodnutí studovat v ČR také konkrétní vysoká škola (46%), ale i geografická poloha země (32%). Pro asi čtvrtinu respondentů byly rovněž důležité relativně malé náklady na živobytí, nízké poplatky za studium (nebo jejich úplná absence), ale také bezpečnost nebo přátelé a rodina žijící v ČR. V motivech k výběru studia v ČR lze sledovat regionální rozdíly – zatímco zejména slovenští studenti mají dobrou znalost českých vysokých škol a při jejich rozhodování hraje zásadní roli právě povědomí o kvalitě konkrétní vysoké školy, studenti v anglických studijních programech zdůrazňují především finanční dostupnost studia v ČR.

Jak zahraniční studenti hodnotí kvalitu studia v ČR?

Zahraniční studenti jsou obecně spokojeni s vybavením učeben a laboratoří (89 %) i skvalitou studijních materiálů (84 %), i když zde je relativně velký rozdíl mezi studenty v anglickém jazyce (74% spokojenost se studijními materiály) a českém jazyce (88% spokojenost). O něco méně jsou ale spokojeni s tím, jak k nim a jejich potřebám přistupují zaměstnanci fakulty (75 %), to se týká opět hlavně studentů v anglickém jazyce (64 % oproti 79 %), a také s propojeností studijního programu s praxí (rozhodně a spíše spokojeno je 70 % studentů). „Při pohledu na vybrané národnosti jsou obecně mezi spokojenějšími zejména slovenští studenti, což může být dáno zejména jazykovou a kulturní blízkostí i podobností českého a slovenského vysokoškolského systému. Nejméně spokojenými jsou naopak němečtí studenti“, vysvětluje vedoucí odboru vysokoškolského vzděláváníDZS Jakub Tesař.

Tři čtvrtiny zahraničních studentů (74 %) hodnotí podíl kvalitních učitelů na studované vysoké škole jako 70% nebo vyšší. Porovnáme-li výsledky se spokojeností s kvalitou výuky u celoevropského šetření výzkumu Eurostudent, kde je v České republice celkově nespokojena skvalitou výuky čtvrtina studentů, je celková spokojenost zahraničních studentů spíše vyšší. Mezi obory jsou pak nejlépe hodnocené právo, informační a komunikační technologie nebo umění.

To, jak jsou studenti spokojení nebo nespokojení se svou českou zkušeností, se samozřejmě odráží i na ochotě doporučit studium v ČR svým známým. Zatímco slovenští studenti jsou vesměs spokojení, a jsou také nakloněni studium v České republice doporučit známým a přátelům (97 %), studenti ze západní Evropy tomu jsou nakloněni o něco méně (75 % studium doporučuje), stejně tak studenti z Indie nebo ze Středního východu (76 %). Obecně by ale studium v České republice doporučilo 9 z 10 zahraničních studentů.

Začlenění zahraničních studentů do české komunity

Integrace mezi české studenty je úspěšná zhruba u dvou třetin zahraničních studentů. Začlenění je pochopitelně nejjednodušší pro studenty ze Slovenska, studenti z ostatních zemí (a především anglických programů) se cítí být více integrováni mezi sebou v komunitě zahraničních studentů. Více než polovina (54 %) studentů, kteří nepocházejí ze Slovenska, se necítí být začleněna mezi ostatní české studenty. Výzkum se zaměřil na řadu dalších aspektů studia a života vČR. Jeho výsledky byly poskytnuty MŠMT i jednotlivým vysokým školám, kterým mohou pomoci při tvorbě koncepce internacionalizace. Kompletní zpráva z šetření včetně záznamu ze setkání s médii je dostupná na: www.medialnisnidane.cz.

Zdroj: Tisková zpráva DZS

2. července 2020