ABSOLVENTSKÝ VÝKON - UMĚLECKÁ ČÁST VŠKP

Součástí vysokoškolských kvalifikačních prací většiny studijních programů na AMU je absolventský výkon. Absolventským výkonem studující prokazují úroveň své umělecké nebo odborné práce vytvořením vlastního uměleckého díla, uměleckého výkonu nebo odborného projektu.

Zadání i parametry absolventského výkonu určuje fakulta s přihlédnutím k případnému návrhu studenta na doporučení vedoucího katedry, a to vše dle pravidel fakulty.

ZADÁNÍ ABSOLVENTSKÝCH VÝKONŮ

Zadání obsahuje název absolventského výkonu a jeho stručnou charakteristiku, jméno vedoucího a nejpozdější termín jeho realizace.
Uskutečňuje se vložením do informačního systému KOSu. Pro zápis je třeba dodržovat některá pravidla. Ne všechny údaje mohou být součástí názvu, který je zejména v případě mnoha interpretovaných děl potřeba vytvořit obecně.

REALIZACE ABSOLVENTSKÝCH VÝKONŮ

Absolventský výkon se realizuje v souladu se studijním plánem na některém z pracovišť AMU a nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání jeho obhajoby.

Studující mohou výjimečně realizovat svůj absolventský výkon také mimo AMU nebo v kratším než pětidenním termínu před termínem konání obhajoby. K tomuto je však potřeba předchozí písemný souhlasu děkana/ky fakulty.

(V případě absolventských výkonů, které jsou součástí disertačních prací, je třeba je realizovat nejpozději 30 pracovních dnů před termínem obhajoby, a to bez ohledu na místo realizace.)

V některých případech se odevzdává ještě zaznamenané nebo nezaznamenané umělecké dílo nebo umělecký výkon. Pro přehlednost jsou ve studijním systému KOS označeny velkými písmeny B až E takto:

  • "B" Text hry, scénář, fotografie, projekty, dokumentace, ukázky práce apod.
  • "C" Audiovizuální záznam hry, film, videozáznam apod.
  • "D" Interpretační výkon (zahraný koncert, dirigovaný výkon, režijní nebo choreografické nastudování, taneční vystoupení, herecký výstup)
  • "E" Skladba