PÍSEMNÁ ČÁST

Součástí všech bakalářských, magisterských, navazujících magisterských i doktorských studijních programů na AMU je písemná kvalifikační práce.

Téma a název práce

Počátkem celého procesu přípravy je výběr tématu a názvu práce. Vyberte si téma, které svým zaměřením odpovídá studovanému studijnímu programu a současně které je vám blízké! Mělo by se věnovat otázkám dosud méně zpracovaným, dobře uchopitelným, jež lze jednoznačně definovat.

Zadání zapište do KOSu a následně vytištěný a podepsaný návrh tématu písemné části práce v termínu určeném harmonogramem fakulty předejte katedře, příp. studijnímu oddělení.

Více informací ZDE

Tvorba písemné části VŠKP

Struktura práce obsahuje kromě vlastního textu také stanovené formální náležitosti. Například, že pro psaní běžného textu se používá písmo Arial velikost 11 bodů, případně Roboto 11 bodů.

Pro přípravu však můžete použít šablonu, která již správné formální náležitosti obsahuje.

Rozsah práce

Minimální rozsah normostran (znaků) vlastního textu písemné práce včetně mezer a poznámek pod čarou, bez seznamu literatury, abstraktu a případných příloh),

Bakalářské práce
a) 20 normostran (36 000 znaků), pokud je doplňkem absolventského výkonu,
b) 40 normostran (72 000 znaků) v ostatních případech.

Diplomové práce
a) 40 normostran (72 000 znaků), pokud je doplňkem absolventského výkonu,
b) 60 normostran (108 000 znaků) v ostatních případech.

Disertační práce
a) 80 normostran (144 000 znaků), pokud je doplňkem absolventského výkonu,
b) 120 normostran (216 000 znaků) v ostatních případech.

Více informací ZDE

Citace

Při psaní práce vycházíte pochopitelně z dokumentů (tj. knih, článků, fotografií, filmů, notových zápisů atd.) jiných autorů. Dbejte vždy na to, aby bylo jasné, kdy se jedná o váš vlastní text a kdy o text převzatý, tj. abyste vždy použité dílo řádně uvedli ve formě bibliografické citace.

Více informací ZDE

Odevzdání písemné části VŠKP

Nejprve je nutné být přihlášen na některý z termínů státní závěrečné zkoušky. Poté stačí nahrát kvalifikační práci ve formátu PDF (bez hesla či jiného programového/softwarového nástroje pro zabezpečení) do KOS.
Fakulta může vyžadovat (maximálně) jeden výtisk práce ve vazbě jako pomocný pro potřeby státní závěrečné zkoušky. Formální náležitosti stanoví děkan.

Více informací ZDE