ODEVZDÁNÍ PÍSEMNÉ ČÁSTI VŠKP

Nejzazší termín odevzdání kvalifikačních prací je stanoven děkanem/kou fakulty v rámci harmonogramu akademického roku fakulty.
Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací musí být nejméně jeden měsíc před datem konání obhajoby. V případě disertačních prací je časový interval mezi odevzdáním a vlastní obhajobou disertační práce nejméně 2 měsíce a maximálně 6 měsíců.

CO JE TŘEBA UDĚLAT, KDYŽ CHCI ODEVZDAT HOTOVOU PÍSEMNOU PRÁCI K OBHAJOBĚ

1)    Mít práci (formulář) ve stavu "Schválený". Pokud máte práci ve stavu "Návrh", není volba pro nahrání PDF souboru dostupná. Schvalování prací provádí katedry.

2)    Přihlásit se v rámci Studijního informačního systému KOS k některému z termínů státní závěrečné zkoušky.

3)    Odevzdat úplný text této písemné práce v JEDNOM souboru ve formátu PDF (bez hesla či jiného programového/softwarového nástroje pro zabezpečení) prostřednictvím Studijního informačního systému KOS. Obsah musí být zcela totožný s tištěnou verzí.

4)     Vyplnit ve Studijním informačním systému KOS všechny stanovené údaje o všech částech práce, tedy zvlášť o písemné a zvlášť o praktické nebo umělecké části. Jde o:

  • překlad názvu do anglického jazyka, či jiného cizího jazyka podle zadání uvedené kvalifikační práce,
  • abstrakt v českém a anglickém jazyce, případně jiném cizím jazyce podle zadání uvedené kvalifikační práce,
  • klíčová slova.

5)    Po vyplnění a nahrání práce uzamkněte formulář a stisknutím tlačítka potvrďte odevzdání. Pokud by poté bylo potřeba údaje opravit, musíte o zpřístupnění formuláře požádat katedru. Návody a nápovědy jsou přímo v systému KOS.

6)    Okamžikem odevzdání je datum nahrání do informačního systému, vyplnění předepsaných údajů dle předchozího odstavce a potvrzení tlačítkem „Potvrdit odevzdání“.

7)    Pokud to fakulta vyžaduje, předejte dále katedře či studijnímu oddělení maximálně jeden výtisk písemné části práce ve vazbě, a to v předepsané vnitřní i vnější úpravě (pokyny a vzory jsou na webu fakult AMU).

CO DĚLAT, KDYŽ NAJDU VE SVÉ UŽ ODEVZDANÉ NEBO SVÁZANÉ PRÁCI CHYBU?

Pokud už máte práci hotovou, odevzdanou do KOSu, případně i vytištěnou a svázanou a zjistíte, že jste v ní udělali chybu, připravte opravu této chyby nazývanou Errata.

Píše se na samostatný list papíru, který se s označením Oprava nebo Errata vloží do svazku. Musí jasně definovat chybu, její umístění v původním textu a její opravu.

Errata můžete nejpozději do patnácti dnů po konání obhajoby prostřednictvím studijního oddělení odevzdat fakultě (v tištěné a/nebo elektronické podobě).