POMŮCKA PRO CITOVÁNÍ A VYTVOŘENÍ SEZNAMU POUŽITÝCH ZDROJŮ

OBECNÉ ZÁSADY CITOVÁNÍ

 • Uveďte bibliografické citace všech pramenů, ze kterých jste při zpracování své práce čerpali. Nezapomínejte, že citování se týká i netextových zdrojů, např. rozhovor, film, fotografie, notový zápis.
 • V soupisu bibliografických citací použité literatury a ostatních zdrojů neuvádějte prameny, které jste pro práci nepoužili.
 • Používejte přesné údaje, aby bylo možné citovaný pramen vyhledat a případně získat.
 • Využívejte při své práci odborné a důvěryhodné zdroje a vždy zvažte, zda jsou pro dané téma relevantní. S informacemi, které naleznete např. na Wikipedii, v internetových zdrojích, v bakalářských a diplomových pracích jiných studentů apod., tedy se zdroji, jež neprošly odbornou redakcí a recenzním řízením, pracujte vždy velmi obezřetně a kriticky.

PROČ TAKÉ CITOVAT

 • Dokazujete tím svou znalost významných autorů v oboru a dosavadního stavu poznání tématu.
 • Dokazujete tím, že tématu rozumíte a že se v problematice orientujete.
 • Umožňujete ostatním vyhledat si původní dokumenty, z nichž jste čerpali.

NORMY A ZVYKLOSTI CITOVÁNÍ

Jakou formou a v jakém pořadí zapisovat údaje určuje citační norma ČSN ISO 690 (010197) .

ČSN ISO 690 obsahuje pravidla psaní a odkazování bibliografických citací všech druhů informačních zdrojů, včetně monografií, periodik, příspěvků v monografiích či periodikách, patentů, kartografických dokumentů, uměleckých děl a představení, stejně tak jako rozličných elektronických zdrojů, např. výzkumných dat, databází, programů a aplikací, webových archivů a sociálních médií, hudby, zvukových nahrávek, tiskovin, fotografií, grafických a audiovizuálních dokumentů, archivních zdrojů a filmů.

JAK POSTUPOVAT PŘI CITOVANÍ?

Citování zahrnuje 3 základní kroky:

1.    vytvoření bibliografických citací
2.    jejich uspořádání do seznamu použitých zdrojů (literatury)
3.    odkazování v textu na bibliografické citace v poznámce pod čarou

Od začátku práce na odborném textu je třeba si uvědomit, že odkaz v textu musí korespondovat s bibliografickými citacemi v seznamu zdrojů a že i řazení seznamu je formálně předepsáno (viz 2.).

1. VYTVOŘENÍ BIBLIOGRAFICKÝCH CITACÍ A CITAČNÍ MANAŽERY

Rozlišujeme dva typy citací

 • Přímá citace (odcitování původního znění textu oddělené uvozovkami)
 • Nepřímá citace (neboli parafráze je přepis původní myšlenky vlastními slovy)

Odkazem na citaci se odvoláváme na dokument, ze kterého jsme čerpali.
Doslovné citace cizího textu nebo i jen jednotlivých výrazů se uvádějí v uvozovkách a k tomu se přiřadí odkaz na citaci v poznámce pod čarou. Pokud text není uveden doslova, uvede se opět odkaz na citaci za příslušnou větu či odstavec.

Jestliže citujete doslovně z cizojazyčného zdroje, v přímé citaci uvedete vlastní překlad a do poznámky pod čarou doplníte originální text a poznámku, že se jedná o váš vlastní překlad (viz příklad přímé citace). Pokud se jedná o parafrázi, tzn. text není přepsaný doslova, uvozovky se nepoužijí. Odkaz na citaci se za příslušnou větu či odstavec doplňuje vždy.

Existují rozličné způsoby citování zdrojů v textu, které je možné použít v rámci normy ISO 690. Použitý styl citací musí být každopádně jednotný v celém textu.

Přímá citace

Judith Lynne Hannaová definovala tanec takto: „Pro účely mezikulturního srovnání je tedy tanec jako lidské chování v mém pojetí z pohledu tanečníka utvářen jako 1) účelné, 2) záměrně rytmizované a 3) kulturně vzorované sekvence 4a) neverbálních tělesných pohybů 4b) jiných než běžné motorické aktivity; 4c) pohyby mají vlastní (inherentní) a estetické hodnoty.“ 1
---
1 HANNA, Judith Lynne. Is dance music? Resemblances and Relationships. Online . The World of Music, vol. 24, no. 1 (1982), s. 57. ISSN 0043-8774. Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/43562654 . [citováno 2023-03-06]. Původní text: „Thus, for purposes of cross-cultural comparisons, I conceptualize dance as human behaviour composed – from the dancer's perspective as 1) purposeful, 2) intentionally rhythmical, and 3) culturally patterned se- quences of 4a) non-verbal body movements 4b) other than ordinary motor activities, 4c) the motion having inherent and aesthetic value.“ Vlastní překlad autora práce.

Nepřímá citace (parafráze)

Judith Lynn Hannaová ve své studii Is Dance Music? definuje tanec z kulturně antropologické perspektivy, zdůrazňuje emický pohled tančícího, kulturní specifičnost tance a jeho souvislost se vzorci kultury, v níž existuje. Z parametrů tance zdůrazňuje tělesnost, rytmičnost, neverbálnost pohybů, jejich sekvencování, intencionalitu, účelnost, odlišnost od každodenních pohybových aktivit, přítomnost specifických hodnot; nezmiňuje prostorovou povahu tance. 2
---
2 HANNA, Judith Lynne. Is dance music? Resemblances and Relationships . Online. The World of Music, vol. 24 (1982), no. 1, s. 57–71. ISSN 0043-8774. Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/43562654 . [citováno 2023-03-06].

Bibliografické citace podle normy ISO 690

Vytvářejte citaci vždy podle dokumentu, který máte k dispozici.  U online zdrojů uvádějte přímo URL daného textu, nejen adresu webového sídla. Uvádějte i obtížněji citovatelné zdroje, jejich formální úpravu konzultujte s vedoucím práce. Kontrolujte formální prvky citací (např. data citování online zdrojů a datum zadání/odevzdání práce).

Citaci si můžete stáhnout i z knihovních katalogů a databází. Je také možné využít službu citace.com, která je uzpůsobena tuzemské citační normě a v základní podobě je k dispozici zdarma. V placené variantě (Citace PRO Plus) pak nabízí např. i

rozšiřující doplňky pro webové prohlížeče a MS Word.
Jiným dobře využitelným nástrojem je Zotero ( https://www.zotero.org/ ). Je k dispozici zdarma, nicméně pouze v anglické verzi a není zde automaticky k dispozici styl citování dle české citační normy ISO 690.

Doporučujeme pracovat s citačními manažery hned od začátku, umožňují mj. vytvářet si přehledné knihovny zdrojů v rámci přípravných rešerší.

K vytvoření citace jsou u každého typu dokumentu potřeba různé údaje. Norma předepisuje, které údaje o dokumentu zapsat, jakou formou a v jaké posloupnosti. Pokud si nejste jisti, podívejte se do odkazů níže. Důležité je zachovávat v celé práci jednotný styl zapisování citací.

PŘÍKLADY CITACÍ DLE JEDNOTLIVÝCH ZDROJŮ:

Kniha - monografie

PŘÍJMENÍ, Jméno (do pěti autorů uvedeme všechny, pokud jich je šest a více, bude za pátým zkratka et al.). Název: podnázev . Typ dokumentu (pokud se hodí upřesnění). PŘÍJMENÍ, Jméno (překladatel). Vydání (pouze v případě, že nejde o první vydání). Místo vydání: nakladatel, rok publikování. ISBN.

NAVRÁTIL, Antonín. Cesty k pravdě či lži . 2. vyd. Praha: Nakladatelství AMU, 2002. ISBN 80-7331-909-8.

SAVAGE, Karen, SYMONDS, Dominic. Economies of collaboration in performance: more than the sum of the parts . Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2018. ISBN 9783319952109.

PUŠKIN, Alexandr Sergejevič. Ruslan a Ludmila: velká kouzelná opera v pěti dějích . Libreto. KOLÁŘ, Josef (překladatel). 3. vyd. Praha: Fr. A. Urbánek, 1887.

Příspěvek ve sborníku

PŘÍJMENÍ, Jméno. Název příspěvku: podnázev příspěvku. In: PŘÍJMENÍ, Jméno (editor/ři sborníku). Název sborníku . Vydání [jen pokud se nejedná o první]. Místo vydání: nakladatel, datum publikování, číslování svazku apod., rozsah stran příspěvku ve zdrojovém dokumentu. ISBN.

KOUBOVÁ, Alice, KUBARTOVÁ, Eliška. (S)jednat performanci knihou. In: KOUBOVÁ, Alice, KUBARTOVÁ, Eliška (eds.). Terény performance , s. 13-22. Praha: Nakladatelství AMU, 2021. ISBN 978-80-7331-581-8.

SVATOŇOVÁ, Kateřina. Pokusy s artisty a zpívajícím slonem aneb Možnosti vybočení v normalizační kinematografii. In: BÍLEK, Petr A., ŠEBEK, Josef (eds.). Česká populární kultura: transfery, transponování a delší tranzitní procesy , s. 123–150. Praha: FF UK, 2017. ISBN 978-80-7308-725-8.

Příspěvek (článek) v periodiku

PŘÍJMENÍ, Jméno (tvůrce/i článku). Název článku. Název periodika , ročník (rok vydání), číslo, rozsah stran. ISSN.

JUNGMANNOVÁ, Lenka. Kudy vede hranice mezi literární a divadelní vědou?. Divadelní revue , vol. 33 (2022), no. 3, s. 71-73. ISSN 0862-5409.

TESAŘ, Antonín. Filmové ekohorory: když příroda vrací úder. Cinepur , roč. 30 (2021), č. 137, s. 94-101. ISSN 1213-516X.

Pokud je dokument dostupný i v digitální podobě , doplníme za název slovo Online. K údajům o vydání pak informaci o dni, kdy jsme ho použili.

ROGOŠIĆ, Višnja Kačić. 1990s Beyond institutions: Zagreb independent theatre scene . Online. ArteActa, roč. 5 (2022), č. 7, s. 7–26. ISSN 257-1695. Dostupné z: https://arteacta.cz/1990s-beyond-institutions-zagreb-independent-theatre-scene . [citováno 2023-02-15].

Příspěvek (článek) na internetu

PŘÍJMENÍ, Jméno (tvůrce článku). Název . Online. Název webové stránky (např. časopisu). Datum publikování na internetu. ISSN. Informace o dostupnosti. [datum citování zdroje].

HLAVÁČEK, Karel. To už není chyba, ale zločin. Docent bere méně než nastupující středoškolský učitel, kterého na univerzitě připravoval . Online. Deník N. 2022-02-13. ISSN 2571-1717. Dostupné z: https://denikn.cz/1079325/to-uz-neni-chyba-ale-zlocin-docent-humanitnich-ved-bere-mene-nez-nastupujici-stredoskolsky-ucitel-ktereho-na-univerzite-pripravoval . [citováno 2022-02-14].

LOUGHRIDGE, Deirdre, PATTESON, Thomas. Kočičí piana a domy akustiky: imaginární hudební nástroje v dějinách hudby . Online. A2. 2020, č. 22. ISSN 1803-6635. Dostupné z: https://www.advojka.cz/archiv/2020/22/kocici-piana-a-domy-akustiky . [citováno 2022-02-17].

Prameny, nepublikované nebo netextové zdroje

Pro citování jiných typů zdrojů obecně platí, že je třeba uvést (pokud známe): jméno autora v pořadí PŘÍJMENÍ, Jméno. (Do kulatých závorek doplníme autorskou roli dirigent(ka), režisér(ka) apod.) Název . V hranatých závorkách se může uvést zpřesňující informace [název v českém překladu nebo varianta díla, např. pro klavír]. Doplníme typ díla, např. Film, Socha, Partitura, Koncert atd. V případě, že jde o zdroj dostupný online, přidáme za název a typ slovo Online. U nepublikovaných zdrojů doporučujeme uvést místo uložení nebo realizace (Místo: ). Vždy uvádíme rok vzniku, publikování nebo realizace díla. U online zdrojů uvedeme Dostupné z: webová adresa a v hranatých závorkách doplníme datum, kdy jsme zdroj použili [citováno rok-měsíc-den].


Archivní pramen

PŘÍJMENÍ, Jméno autora. Název dokumentu . Popis dokumentu. Místo: Název archivu, případně další informace k umístění (např. signatura).

FREJKA, Jaroslav. Sen noci svatojánské . Režijní kniha. Místo: Národní muzeum v Praze, Divadelní oddělení, pozůstalost J. Frejky, JaF 25-8-9.


Rozhovor

PŘÍJMENÍ, Jméno. Rozhovor ... . Typ dokumentu. Datum, kdy se rozhovor odehrál, ve formátu rok-měsíc-den. Místo: Kde se přepis nachází.

NĚMEC, Bohuslav. Rozhovor s Karlem Vachkem . Přepis rozhovoru. 2010-09-12. Místo: Soukromý archiv Bohuslava Němce.

Film

PŘÍJMENÍ, Jméno (role, ideálně režisér, případně producent). Originální název [Český distribuční název filmu]. Film. Rok prvního uvedení.

NOLAN, Christopher (režisér). Inception [Počátek]. Film. 2010.

Video

PŘÍJMENÍ, Jméno (tvůrce nebo název instituce, hudební skupina ...). Název videa . Datum zveřejnění ve formátu rok-měsíc-den. Dostupné z: webová adresa . [citováno rok-měsíc-den].

VICTORIA & ALBERT MUSEUM. Decode Exhibition . Online. 2010-09-15. Dostupné z: https://vimeo.com/15000377 . [citováno 2023-03-01].

Fotografie

EBBETS, Charles Clyde (fotograf). Oběd na vrcholu mrakodrapu [Lunch atop a skyscraper]. Fotografie. Online. 1932. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Oběd_na_vrcholu_mrakodrapu . [citováno 2023-03-01].

Notový zápis (hudebnina)

PŘÍJMENÍ, Jméno (např. skladatele). Název skladby: podnázev nebo obsazení . Typ dokumentu. Místo vydání: Nakladatel, rok vydání.

MARTINŮ, Bohuslav. IV. smyčcový kvartet: pro dvoje housle, violu a violoncello . Partitura. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1963.

Hudební vystoupení

PINK FLOYD. The Wall Tour . Koncertní turné. 1980–1981. Místo: Los Angeles, Londýn.

Divadelní představení

AVRAMOVA, Tinka (režisér). Encyklopedie ničeho . Divadelní představení. 2023-03-02. Místo: Divadlo Disk, Praha.

Sociální sítě

PŘÍJMENÍ, Jméno autora příspěvku [Název sociální sítě: název nebo adresa profilu]. [ Název stránky , nebo obsah , nebo prvních několik slov , nebo nadpis příspěvku ]. Typ dokumentu. Datum publikace ve formátu rok-měsíc-den. Dostupné z: Název sociální sítě, webová adresa . [citováno rok-měsíc-den].

BAXA, Martin [Twitter: @MartinBaxa2]. [ Mám rád knihovny ]. Tweet. 2023-03-01. Dostupné z: Twitter, https://twitter.com/MartinBaxa2/status/1630910200843587590 . [citováno 2023-03-01].

 

2. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ

Seznam úplných bibliografických citací, které jste ke své práci použili, se uvádí na konci hlavního textu, před přílohami. Je to samostatná kapitola práce nazvaná Seznam použitých zdrojů.

Seznam použitých zdrojů obsahuje veškerou literaturu a prameny, které autor/ka ve své práci využil/a. Nejde tudíž o soupis všech publikací, které se dané problematiky týkají. Seznam použitých zdrojů řaďte abecedně, případně je možné jej rozčlenit do tematických celků nebo podle druhů dokumentů (např. knihy, skripta, články ze sborníků, filmy, představení atd.).

Jednotlivé publikace či jiné zdroje se uvádějí abecedně podle příjmení autora, případně názvu publikace (pokud autor není znám).

Příklad:

1.    BOHAČKOVÁ, Kamila. Nosiče DVD začínají nabízet program na celý den. Hospodářské noviny . 2001-08-19. ISSN 0862-9587.

2.    NAVRÁTIL, Antonín. Cesty k pravdě či lži: 70 let československého dokumentárního filmu . 2. vyd. Praha: Nakladatelství AMU, 2002. ISBN 80-7331-909-8.

3.    SKÝBOVÁ, Anna. České královské korunovační klenoty . Praha: Panorama, 1982.


3. ODKAZ NA CITACI V TEXTU

Pro písemné kvalifikační práce studujícím na AMU doporučujeme citace prostřednictvím poznámek pod čarou. U těchto citací se používá v rámci textu číselný odkaz v horním indexu (“... podle Husserla 22 ...”). V poznámce pod čarou se pak uvede bibliografická citace – při prvním výskytu odkazu na určitý zdroj v plném znění, při opakované citaci je možno uvést zkrácenou verzi odkazu.

Příklad citace v poznámce pod čarou:

 • První výskyt (úplná citace):

  22 HUSSERL, Edmund. Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii . RETTOVÁ, Anna, URBAN, Petr (překladatelé). Praha: OIKOYMENH, 2004, s. 10. ISBN 80-7298-085-8.
 • Opakovaný výskyt (zkrácená citace):

  41 HUSSERL, E. Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii , s. 30
 • Opakovaná citace v případě, kdy je zdroj totožný se zdrojem v poznámce předchozí:

  42 Tamtéž.