TVORBA PÍSEMNÉ ČÁSTI VŠKP

Příprava na psaní

Nejprve je vhodné stanovit cíl práce a případně definovat problémy, které chcete řešit, hlavní a doplňkové výzkumné otázky, případně hypotézy, které chcete v práci ověřit. Je třeba zvolit výzkumné metody a objasnit si, v čem bude spočívat přínos práce. Tuto přípravnou část je vždy dobré zkonzultovat s vedoucím práce, který vám poradí, co se týče metodologie práce, využitelných odborných konceptů z dosavadní literatury apod.

REŠERŠE

Rešerše je vyhledávání informací a současně soupis literatury k tématu, o kterém máte psát. Díky ní si získáte přehled o dostupnosti relevantní literatury a budete mít čas ji včas získat a přečíst. Udělat si rešerši znamená prohledat dostupné informační zdroje: katalogy knihoven, odborné elektronické databáze i jiné zdroje (nejen) na internetu. Fakultní knihovny AMU umožňují studujícím zdarma přístup do několika online elektronických databází, v nichž jsou k dispozici plné verze mnoha časopiseckých textů.

Snadno dostupným zdrojem obsahujícím i plné verze starších i zcela nových textů je také např. Google Scholar (https://scholar.google.com/). S rešerší vám může pomoci fakultní knihovna.

Shromáždění a přečtení vybrané relevantní literatury je předpokladem k vytvoření přehledu o aktuálním stavu poznání v daném oboru a o tématu práce. Utřídíte si tak základní poznatky, východiska a získáte inspiraci pro svou vlastní práci.

STRUKTURA PRÁCE

Struktura práce obsahuje kromě vlastního textu také stanovené formální náležitosti.

Požadavky na strukturu a formální uspořádání práce najdete ve:

Výnosu rektorky č. 2/2023, kterým se upravují pravidla pro tvorbu a jednotnou úpravu písemných částí bakalářských, diplomových a disertačních prací na Akademii múzických umění v Praze (AMU).

Pro přípravu však můžete použít také šablonu, která již správné formální náležitosti obsahuje.

Při psaní dodržujte pravidla pravopisu, odborné názvosloví a jasný styl vyjadřování. Text nelze zbytečně zahlcovat zkratkami. Vždy je třeba uvést abecedně řazený seznam zkratek. Pokud používáte pojmy a termíny, které nejsou v daném oboru zcela běžné je nutné vysvětlit jejich obsah.

Rozvrhněte si postupné kroky a pokuste se promyslet osnovu budoucí práce, rozvržení kapitol, které na sebe budou logicky navazovat. Naplánujte si dobře čas, který budete na jednotlivé kroky potřebovat, včetně konzultací s vedoucím práce a následných úprav rozepsaného textu podle jeho komentářů.

Práce by před odevzdáním měla projít jazykovou korekturou, nezapomeňte na ni myslet v časovém harmonogramu.
Naplánování jednotlivých kroků vám usnadní dodržet termín odevzdání.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE MŮŽETE ZÍSKAT TAKÉ V UVEDENÝCH PUBLIKACÍCH:

 • ČMEJRKOVÁ, S., F. DANEŠ a D. SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text . Praha: Leda, 1999.
 • ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci . Olomouc: Votobia, 1997.
 • FILKA, Jaroslav. Metodika tvorby diplomové práce . Brno: Knihař, 2002.
 • FREI, Jiří a Soňa LOUDOVÁ. Manuál pro zpracování diplomové práce . Plzeň: Západočeská univerzita, 2013. ISBN 978-80-261-0167-3.
 • HOLOUŠOVÁ, Drahomíra a Milena KROBOTOVÁ. Diplomové a závěrečné práce . Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002.
 • Jak vypracovat bakalářskou a diplomovou práci . 6., aktualiz. vyd. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2015. ISBN 978-80-7452-106-5.
 • KAPOUNOVÁ, Jana a Pavel KAPOUN. Bakalářská a diplomová práce: od zadání po obhajobu . Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0079-8.
 • MICHALÍK, Petr, Zdeněk ROUB a Václav VRBÍK. Zpracování diplomové a bakalářské práce na počítači . Plzeň: Západočeská univerzita, 2002.
 • PLACHETA, Zdeněk. Pokyny pro vypracování magisterské diplomové práce . Brno: Masarykova univerzita, 2000.
 • SYNEK, Miloslav, Helena SEDLÁČKOVÁ a Hana VÁVROVÁ. Jak psát diplomové a jiné písemné práce . Praha: VŠE, 2002.
 • SZOTKOWSKÁ LACKOVÁ, Eva. Bakalářská a diplomová práce je hra, aneb, 10 + 5 tipů, jak napsat závěrečnou práci rychle, efektivně a bez stresu . Písek: Genius Institut, 2019. ISBN 978-80-270-5293-6.