JAK NEJLÉPE POSTUPOVAT PŘI ZADÁNÍ PÍSEMNÉ ČÁSTI VŠKP

Výběr tématu práce

Výběr tématu je počátkem celého procesu přípravy, vlastní odborné práce i napsání textu. Vyberte si téma, které svým zaměřením odpovídá studovanému studijnímu programu a současně které je vám blízké! Mělo by se věnovat otázkám dosud méně zpracovaným, dobře uchopitelným, jež lze jednoznačně definovat.

Do KOSu jej zapište jako stručnou, velmi obecnou anotaci ve 3–5 větách, která vystihne hlavní smysl a obsah práce. Vytištěný a podepsaný návrh tématu kvalifikační práce v termínu určeném harmonogramem fakulty následně předejte katedře, příp. studijnímu oddělení.

Zadané téma dodržte, případně vysvětlete, co vás vedlo k odchylkám. Pozor! Po vyplnění do KOSu lze téma změnit pouze podle pravidel určených fakultou.

NÁZEV PRÁCE

Název práce musí být jednoznačný a výstižný. Musí jasně a stručně formulovat téma práce s využitím odborné terminologie.

Téma nemusí být nutně identické s názvem práce (název práce může téma blíže určovat).

O změnu názvu práce, který byl zadán do KOS a následně schválen, je třeba požádat na vaší katedře anebo na studijním oddělení; je k tomu zapotřebí souhlas vedoucího práce.

V názvu práce rozhodně nepoužívejte nespisovné výrazy a složité formulace. Pamatujte na to, že název má za úkol podat základní informaci o tématu práce. Myslete na to, že
•    označení typu práce (bakalářská, diplomová apod.) NENÍ nikdy součástí názvu!
•    na konci názvu se nepíše tečka,
•    se v názvu většinou nepoužívají pomlčky, závorky apod. (viz příklady dále),
•    se v něm také nepoužívají žádné jiné zvláštní znaky,
•    se jména osobností vždy rozepisují celým jménem.

Název je také možné upřesnit v poli „Podnázev“. Podnázev se vždy zapisuje s malým písmenem na začátku.


Příklady názvů:

Správně: Rozbor komorního díla Petra Ebena
Špatně: PETR EBEN : ROZBOR KOMORNÍHO DÍLA.

Správně: Vývoj černobílé fotografie
Špatně: Diplomová práce: vývoj černobílé fotografie.

Správně: Název: Inscenace John Sinclair
                 Podnázev: výtvarné řešení
Špatně: Inscenace John Sinclair – výtvarné řešení.