Tvorba a odevzdání VŠKP

Tvorba

Typy prací

Každý student musí odevzdat textovou závěrečnou (bakalářskou, diplomovou nebo disertační) práci. V některých případech odevzdává ještě zaznamenané nebo nezaznamenané umělecké dílo nebo umělecký výkon. Pro přehlednost jsou ve studijním systému KOS označeny velkými písmeny A až E takto:

 • "A" Textová práce (povinná pro každého studenta)
 • "B" Hra, scénář, fotografie, soubor fotografií, pedagogoický výstup....
 • "C" Film, videozáznam
 • "D" Interpretační výkon (taneční, herecký...)
 • "E" Skladba, notový zápis díla

Jak psát text

Tomuto tématu se věnuje samostatný článek Jak psát text.

(Možná se vám bude hodit Číslování, např. od strany 5)

Jak správně vytvořit název práce

Tomuto tématu se věnuje samostatný článek Jak správně vytvořit název

Etika psaní odborného textu a jak citovat

Tomuto tématu se věnuje samostatný článek Etika psaní odborného textu a jak citovat

Odevzdání

Co je třeba udělat, než chci odevzdat svoji hotovou práci k obhajobě

 1. Odevzdat minimálně dva (přesně si zjistěte počet na své fakultě) tištěné exempláře písemné části práce a to v předepsané vnitřní i vnější úpravě (pokyny a vzory jsou vystaveny na webu AMU).
 2. Odevzdat záznam tj. úplný text této písemné práce na srozumitelně označeném CD ROM a v JEDNOM souboru. Obsah musí být zcela totožný s tištěnou verzí !
 3. Pokud to stanovuje předpis fakulty, odevzdat také záznam praktické části práce (umělecké dílo, interpretační výkon apod.), nejlépe na CDR, DVD .
 4. Vyplnit ve  Studijním informačním systému KOS všechny stanovené údaje o všech částech své práce, tedy zvlášť o písemné a zvlášť o praktické nebo umělecké.
  Tyto údaje se vyplňují i v případě, že praktickou/uměleckou práci  neodevzdáváte zaznamenanou na nosiči (např. přestože koncert apod. není nahrán). Vyplnit je třeba všechny údaje o díle a jeho provedení tj. zapsat všechny herce, skladby atd.!
  Návody a nápovědy jsou přímo v systému KOS.
 5. Vytisknout z KOS a odevzdat dva podepsané exempláře Rámcové licenční smlouvy (pokud jste tak již neučinili dříve).
 6. Dále vytisknout z KOS pro každou samostatně odevzdávanou práci příslušnou přílohu Licenční smlouvy opět ve dvou exemplářích, podepsat ji a odevzdat na katedře.

.