Institut umění - Divadelní ústav: Program na podporu krátkodobé mobility - propagace umělců v zahraničí

IDU vyhlašuje výběrové řízení na podporu zahraničních kontaktů v oblasti profesionálního umění. Cílem programu je podpořit mezinárodní spolupráci a profesionalizaci českého umění v oborech divadlo, tanec, hudba, literatura, výtvarné umění.

Cílem programu je posílení mezinárodní spolupráce a profesní růst umělců a kulturních pracovníků prostřednictvím individuálních výjezdů na akce v zahraničí.

Program pro rok 2021

Aktuální výzva:
Online formulář najdete ZDE.
Podrobné zásady a potřebné informace k úspěšnému vyplnění přihlášky naleznete v tomto dokumentu.

V souvislosti s epidemií COVID-19 je výzva v roce 2021 vyhlášena v těchto okruzích:

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY

Žádosti lze předkládat pouze za tyto obory, popřípadě jejich kombinaci:

Žadatel může být podpořen v jednom kalendářním roce žádat pouze 1x a nemůže kombinovat více podprogramů výzvy (např. podporu výjezd do zahraničí a podporu tvorby portfolia v anglickém jazyce). Výzva je výhradně určena na podporu jednotlivce, nikoliv organizace.

Obvyklá podpora na jednu akci se pohybuje v rozmezí mezi 10 – 30 tisíci Kč.

Program není určený pro přímé financování vzniku uměleckého díla (např. na transport a nákup materiálu v případě výstav; financování zkoušení k již domluvenému projektu).

OKRUH 1: PODMÍNKY PRO ŽÁDOSTI NA INDIVIDUÁLNÍ VÝJEZDY NA PROFESNÍ AKCE V ZAHRANIČÍ

Zahraniční cesta musí mít charakter účasti na prestižní akci v zahraničí.

Zahraniční cesta musí mít nekomerční charakter.

Zahraniční cesta nemůže mít charakter stáže, studijního či rezidenčního pobytu a nesmí být součástí studentské nebo pedagogické mobility (např. doktorská studia a další). Podpora se nevztahuje na dlouhodobé pobyty, např. na výjezd na měsíční workshop, stáž či rezidenční pobyt v zahraničí.

Program není určený k financování hostování souboru na akci v zahraničí. Na podporu výjezdů do zahraničí slouží jiné grantové nástroje Ministerstva kultury ČR.

V souladu s principy udržitelné mobility musí žadatel pro cesty mezi 100 až 700 km použít vlak nebo autobus. Jiné dopravní prostředky lze použít pouze v případě politické nestability či nefunkční dopravní infastruktury v daném regionu, a to na základě řádného zdůvodnění.

Z této výzvy jsou vyloučeny cesty zástupců mezinárodních nevládních organizací se sídlem v IDU, pro které je určeno separátní výběrové řízení.

Vzhledem k omezeným finančním prostředkům komise zpravidla nepodporuje výjezd více zástupců jedné organizace na jednu akci. Pokud takový případ nastane, je nutné doložit podrobné zdůvodnění, kde bude vyspecifikován (např. rozdílný účel cesty, jiná aktivita apod.).

Mobilita zaměstnanců příspěvkových organizací státu bude podpořena pouze ve výjimečných případech. Žadatel musí prokázat, že jeho výjezd přesahuje náplň jeho práce v organizaci.

Žadatel je povinen sledovat stránky MZV ČR, konkrétně aktuální seznam bezpečných zemí v posledním týdnu uzávěrky. IDU jako poskytovatel podpory si vyhrazuje právo na úpravu schválených žádostí v návaznosti na doporučení Ministerstva zahraničních věci ČR a Ministerstva kultury ČR v souvislosti s epidemií COVID-19.

OKRUH 2: PODMÍNKY PRO ŽÁDOSTI O PODPORU VYTVÁŘENÍ PROPAGAČNÍCH A PREZENTAČNÍCH MATERIÁLŮ INDIVIDUÁLNÍCH UMĚLECKÝCH OSOBNOSTÍ

V případě žádosti o podporu vytváření propagačních a prezentačních materiálů individuálních uměleckých osobností se musí jednat o aktivitu za účelem prezentace tvorby žadatele v zahraničí a za účelem navázání mezinárodní spolupráce (např. anotace, úryvky z recenzí, ukázky, profily a portfolia individuálních umělců doplněné o ukázky z tvorby ve formátu textových, audio i audiovizuálních materiálů, titulkování ukázek apod.).

OKRUH 3: PODMÍNKY PRO ŽÁDOSTI O ÚČAST NA ZPOPLATNÉNÝCH MEZINÁRODNÍCH ON-LINE KONFERENCÍCH A WORKSHOPECH

V případě účasti individuálních umělců a kulturních pracovníků na zpoplatněných mezinárodních on-line konferencích a workshopech je možné zažádat o podporu na úhradu účastnických poplatků a dále na úhradu překladů odborných příspěvků na akcích v zahraničí nebo publikovaných tiskem v odborných periodicích nebo na profesních webových portálech.

2. prosinec 2021

.