Výzkumné a publikační metody (ZS 2018-2019)

Semestrální volitelný kurz organizovaný v rámci rektorátního programu pro doktorandy.

Kurz je zakončený zkouškou a jeho hlavní cíle jsou:

- získat základní orientaci na poli humanitních oborů a jejich metodických přístupů, zejména teoretických přístupů v oblasti divadla, filmu a hudby;

- osvojit si základní publikační dovednosti a zorientovat se v publikačních standardech.

 

Termíny: 2. 11., 16. 11., 30. 11., 14. 12. 

Čas konání:   9.30-11.00 + 11.30-13.00

Místo konání: posluchárna č. 121 (přízemí), Dům U Bílého jelena, Tržiště 20, Praha 1

 

Program kurzu:

2. 11. 2018 Jan Jiřík (AMU)

Prezentace programu kurzů Centra pro doktorská studia AMU a konference Teritoria umění; prezentace odborných časopisů, odborné zdroje a rešerše

Seminář: Komentovaná prezentace doktorských výzkumných záměrů a jejich metodologie.

Abstrakty doktorských projektů je třeba poslat v elektronické podobě do 31. 10. 2018 na adresu jan.jirik@amu.cz.

16. 11. 2018 Pavel Janoušek (DAMU)

Přednáška: Základní metodologické přístupy k myšlení o umění, zejména o divadle. Od pozitivismu ke konceptuálnímu pojetí vědy.

Seminář: Diskuse nad odevzdanými abstrakty textů o divadle.

Abstrakty interpretovaného textu v rozsahu 2000-2500 znaků je třeba poslat v elektronické podobě do 12. 11. 2018 na adresu jan.jirik@amu.cz

30. 11. 2018 Iva Oplištilová (HAMU)

Přednáška: Základní výzkum a teoretické přístupy v oblasti hudby. Pozice hudební teorie v rámci hudebněvědných disciplín, její proměny a přesahy. Různé přístupy ke studiu hudební struktury. „Jak“ nebo „co“? Cíle a prostředky hudební analýzy. Percepce jako východisko pro zkoumání nejen hudebního díla.

Seminář: Diskuse nad odevzdanými abstrakty textu I. Oplištilová: Proměna paradigmatu.

Abstrakty interpretovaného textu v rozsahu 1500-2000 znaků je třeba poslat v elektronické podobě do 26. 11. 2018 na adresu jan.jirik@amu.cz

14. 12. 2018 Helena Bendová (FAMU)

Přednáška: Základní výzkum a teoretické přístupy v oblasti filmu. Bádání o filmu coby interdisciplinárním poli různých přístupů sahajících od poetických esejů až po empirické výzkumy. Historie filmové vědy od 10. let minulého století a její vztah k jiným vědám na jedné straně a k praktickému, tvůrčímu myšlené na straně druhé. Vývoj vědního oboru filmová věda mj. vyjevuje, jak je komplikované spojit estetické, nutně hodnotící a částečně subjektivní vnímání umění se snahami o dosažení standardů „vědeckosti“ známých z jiných věd.

Seminář: Diskuse nad odevzdanými abstrakty textu Marie-Laure Ryan: Avatars of Story.

Abstrakty v rozsahu 1000-1500 znaků je třeba poslat v elektronické podobě do 10. 12. 2018 na adresu jan.jirik@amu.cz

 

Pracovní literatura seminární části kurzu:

V rámci kurzu budou studenti pracovat s následujícími texty. Všechny texty budou zapsaným studentům dostupné v elektronické podobě.

1. k 16. 11. krátké ukázky z následujících textů:

G. Freytag: Technika dramatu; O. Zich: Estetika dramatického umění; P. Szondi: Teorie moderního dramatu; J. Veltruský: Drama jako básnické dílo; A. Kotte: Divadelní věda.

2. k 30. 11. studii: Iva Oplištilová: Přeměna paradigmatu, Živá hudba.

3. k 14. 12. studii: Marie-Laure Ryan: Avatars of Story, Electronic Mediations.

 

Hodnotící kritéria kurzu:

K získání zkoušky je třeba si osvojit předem znalost všech textů, se kterými se bude v rámci kurzu pracovat, odevzdat všechny požadované písemné úkoly a aktivní účast na semináři.

Písemné úkoly se odevzdávají nejpozději 4 dny před konáním semináře vyučujícímu elektronicky.

12. říjen 2018

.