OPATŘENÍ REKTORKY K PROVOZU A FUNGOVÁNÍ AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE OD 1. ČERVNA 2021

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. 5. 2021 a jeho změny bude s platností od úterý 1. 6. 2021 provoz Akademie múzických umění v Praze následující:

 • Je povolena prezenční výuka a praxe studentů všech ročníků bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborů/programů. Pro všechny studenty je povoleno ubytování na Koleji Hradební, UVS Poněšice a UVS Beroun. Ubytovaní studenti musí absolvovat testování zajišťované školou každých 7 dní bez ohledu na to, jestli se v daném týdnu účastní výuky nebo nikoli.
   
 • Umělecká (praktická) výuka a praxe jsou povoleny bez omezení. Ostatní vzdělávání a zkoušky jsou povoleny bez omezení počtu osob za předpokladu, že mezi všemi zúčastněnými je možné udržet rozestupy minimálně 1,5 metru.
   
 • Je povoleno konání přijímacích zkoušek bez omezení počtu osob, za předpokladu, že mezi všemi zúčastněnými je možné udržet rozestupy minimálně 1,5 metru.
   
 • Je povolena návštěva knihoven a studoven.
   
 • Zpěv jako stěžejní součást studijního programu je povolen za účasti maximálně 30 studentů v místnosti, umožňují-li jiná omezení přítomnost takového počtu studentů.
   
 • Sportovní činnost jako součást vzdělávání je povolena ve vnějších prostorách; ve vnitřních prostorách za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště a přítomno může být nejvýše 12 osob ve skupině a nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště. Zakazuje se s výjimkou šaten přítomnost v jiných vnitřních prostorech jako jsou např. sprchy“.
   
 • Kurzy celoživotního vzdělávání lze uskutečňovat za předpokladu že maximální přípustný počet přítomných účastníků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných osob (včetně vystupujících, pořadatelů, zkoušejících apod.) nesmí být vyšší než 50 osob, koná-li se akce ve vnitřních prostorech, nebo 100 osob, koná-li se tato akce výhradně ve vnějších prostorech; nejedná-li se o praktickou výuku, musí být všichni účastníci usazeni. Na účastníky CŽV se vztahují stejné požadavky na testování jako na studenty, navíc se lze prokázat také platným PCR testem ne starším než 7 dní.

Podmínkou osobní přítomnosti ve výuce je negativní antigenní test ze školy ne starší 7 dnů. Testování je zajištěno školou v těchto dnech:

 • HAMU – PO a ČT,
 • FAMU – PO,
 • DAMU – ÚT a ČT,
 • Studio FAMU – ST.

Veškeré informace o testování včetně přístupu do rezervačního systému najdete na www.amu.cz.

V případě testování na jiném testovacím místě se student při vstupu do školy musí prokázat potvrzením o negativním testu starým maximálně 72 hodin.

Během pobytu ve škole je třeba dodržovat zakrytí dýchacích cest, dezinfekci a mytí rukou a dodržování rozestupů/odstupů min 1,5 metru.

Výjimka z testování platí pro ty, kteří v posledních 180 dnech prodělali onemocnění COVID-19 (počítáno od prvního pozitivního testu, prokazuje se čestným prohlášením, vzor ke stažení ZDE) a též pro ty, kteří byli očkováni proti onemocnění COVID-19 a

 • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
 • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
 • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,
  (prokazuje se očkovacím certifikátem).

V případě, že studentovi vyjde pozitivní antigenní test, je třeba:

 • zamezit dalšímu přenosu infekce,
 • neprodleně nastoupit do domácí izolace,
 • sdělit tuto skutečnost na studijní oddělení své fakulty,
 • telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře,
 • povinně podstoupit konfirmační PCR test.

Mimořádné opatření MZČR – Příloha č. 1 provoz škol  + odkazy na jeho změny

Podrobné informace k provozu jednotlivých fakult najdete na jejich webových stránkách.

Tímto opatřením se ruší předcházející opatření platné od 24. 5. 2021.

PhDr. Ingeborg Radok Žádná v. r.
rektorka
 

2. června 2021