PODPORA DOKTORSKÝCH VÝZKUMNÝCH POBYTŮ V ZAHRANIČÍ

Studenti doktorského studia AMU mohou pětkrát ročně žádat o finanční podporu na mezinárodní krátkodobé mobility, tj. výjezdy na konference, workshopy, dílny či individuální cílenou rešerši. Maximální délka pobytu je 10 kalendářních dnů. Jde o podporu takových mobilit, které není možné plánovat s ročním předstihem a nelze je tedy financovat z prostředků Studentské grantové soutěže, nebo jejichž délka je kratší než minimální délka pobytu stanovená pravidly programu Erasmus+. Pravidla a podmínky přidělování podpory upravuje

O přidělení podpory rozhoduje komise složená z prorektorů AMU a kvestora AMU. Komise se schází v souladu s pěti uzávěrkami podávání žádostí dle následujícího harmonogramu:

a. 15. března – rozhodnutí do 29. března

b. 14. května – rozhodnutí do 28. května

c. 14. červenec s rozhodnutím do 28. července

d. 10. září – rozhodnutí do 20. září

e. 15. listopadu – rozhodnutí do 30. listopadu

Aktuální informace

V souvislosti s přetrvávajícími omezenými možnostmi cestování do některých regionů, bychom Vás chtěli informovat o aktuálních možnostech financování krátkodobých doktorských projektů.

Akademie múzických umění v Praze považuje za důležité, aby její studenti byli schopni pokračovat ve vzdělávání a profesním rozvoji i v této situaci, a aby při tom měli možnost flexibilně využívat i zdrojů na zahraniční aktivity.

Rádi bychom Vás proto vyzvali, abyste i v roce 2024 aktivně vyhledávali konkrétní možnosti virtuálního vzdělávání a setkávání se zahraničními odborníky ve Vašem oboru – například formou webinářů, online konferencí apod., a abyste předkládali žádosti o jejich profinancování Mezinárodnímu oddělení AMU (kontakt: Klára Banotová, klara.banotova@amu.cz ) s ohledem na termíny jednotlivých výzev. Virtuální (online) doktorské mobility jsou i nadále podporovány, ale je třeba je předložit ke schválení komisi prorektorů v rámci vypsaných výzev.

INFO

Nejbližší uzávěrka pro podání žádostí je: 14.5.2024.

INFORMACE O MOBILITÁCH:

prof. Mgr. Jan HANČIL

Prorektor pro mezinárodní vztahy, uměleckou činnost a styk s absolventy a veřejností Telefon: 234 244 507 Úřední hodiny: Konzultace možné pouze po předchozí domluvě Detail osoby
Foto

přijímání žádostí a závěrečných zpráv:

Mgr. Klára BANOTOVÁ

Referent správního úseku Telefon: 234 244 567 Detail osoby
Foto