Od akademického roku 2005/2006 – prvně v listopadu 2005 - vydává AMU v Praze všem absolventům bakalářských a magisterských studijních programů  na všech třech fakultách automaticky a bezplatně Dodatek k diplomu (Diploma Supplement) v českém i anglickém jazyce ( Ukázka dodatku k diplomu vydávaném na AMU / PDF ).

Ve Studijním a zkušebním řádu AMU je zakotvena povinnost školy vydat  dodatek k diplomu, který odpovídá modelu vytvořenému Evropskou komisí, Radou Evropy a organizací UNESCO/CEPES. Vydávání dodatku je od roku 2006 rovněž nařízeno zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění.

Dodatek k diplomu přispívá ke spravedlivému akademickému a profesnímu uznání získané kvalifikace v České republice i v zahraničí.

Diploma Supplement Label / PDF

 


.