Velkou roli v procesu internacionalizace AMU hrají mezinárodní výměnné programy zajišťující mobilitu studentů a akademických pracovníků.

AMU finančně podporuje nejrůznější zahraniční aktivity studentů i zaměstnanců – studijní pobyty, praktické stáže, mobilitu zaměstnanců na výukové pobyty i školení v rámci programu Erasmus+ i mimo něj, účast na seminářích, workshopech, kurzech, soutěžích a festivalech v Evropě i v zemích mimo Evropu. Základním zdrojem finanční podpory zahraničních aktivit je Program Erasmus+ a Program mezinárodní spolupráce v rámci Institucionálního plánu, nicméně celková nabídka mobilitních programů je velmi rozmanitá. Informace o formách podpory zahraniční mobility jsou uvedené níže, aktuální výzvy jsou publikovány v seznamu aktualit.

Financování zahraniční mobility AMU

Institucionální plán AMU

Institucionální plán AMU vychází z rozvojových priorit AMU, jak byly popsány ve strategických materiálech AMU. Jednou z priorit je podpora internacionalizace, a právě tato kapitola umožňuje studentům vyjíždět na kratší studijní i pracovní pobyty mimo Erasmus prakticky do celého světa. Využívá se na podporu výjezdů pedagogů i financování hostujících pedagogů z celého světa. Po ukončení studia v rámci Institucionálního plánu student odevzdá na mezinárodním oddělení své fakulty závěrečnou zprávu.

Bližší informace o možnostech financování zahraničních aktivit poskytnou zájemcům příslušné fakulty: HAMU, DAMU a FAMU.

Podpora mobility doktorandů

Centrum pro doktorská studia AMU (CDS AMU) bylo založeno v září 2016 jako mezifakultní pracoviště pro podporu výzkumných a publikačních postupů v oblasti umění. CDS AMU pořádá společné kurzy pro studenty doktorských studijních programů DAMU, FAMU a HAMU, každoroční konferenci doktorandů uměleckých škol Teritoria umění a poskytuje podporu pro zahraniční badatelské pobyty doktorandů. Maximální délka pobytu je 10 kalendářních dnů. Jde o podporu takových mobilit, které není možné plánovat s ročním předstihem a nelze je tedy financovat z prostředků Studentské grantové soutěže, nebo jejichž délka je kratší než minimální délka pobytu stanovená pravidly programu Erasmus+.

Více informací je k dispozici na webových stránkách CDS AMU zde.


Programy zahraniční spolupráce – stipendia