Průběh řízení

Řízení se zahajuje na základě písemné žádosti absolventa zahraniční vysoké školy (žadatel) podané veřejné vysoké škole (rektorátu - studijnímu oddělení) - formulář Žádost o vydání osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice / DOCX .

K žádosti je třeba připojit:

  • úředně ověřenou kopii (případně originál) diplomu nebo obdobného dokladu o ukončení studia, dodatku k diplomu (tzv. „Diploma Supplement“, „Příloha k diplomu“, „Transcript of Academic records“ apod.),
  • na vyžádání doplňující informace o tom, že studijní program uskutečňovala instituce oprávněná poskytovat vysokoškolské vzdělávání, nebo informace o konkrétní náplni vysokoškolského studia,
  • na vyžádání úřední překlad dokumentů do českého jazyka. Překlad vyhotoví soudní tlumočník (seznam soudních tlumočníků je přístupný na stránkách Ministerstva spravedlnosti na www.justice.cz – znalci a tlumočníci), nebo zastupitelský úřad České republiky v dané zemi,
  • písemnou plnou moc v případě zastoupení žadatele zmocněncem.

Upozornění: 1. září 2016 nabývá účinnosti zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 111/998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, zavádějící povinnost žadatele uhradit poplatek ve výši 3000 Kč,

a) Rozhoduje-li o žádosti veřejná vysoká škola, je poplatek vybírán veřejnou vysokou školou, viz VÝNOS REKTORA Č. 8_2016, uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace.pdf

b) Rozhoduje-li o žádosti ministerstvo – MŠMT, MO či MV, je poplatek vybírán podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

V případě podání žádosti MŠMT, MO, MV, kdy toto ministerstvo bude o dané žádosti samo rozhodovat, obdrží žadatel výzvu k úhradě správního poplatku s podrobnostmi o způsobu a termínu úhrady.

Pokud MŠMT (MO, MV) žádost postoupí k rozhodnutí věcně příslušné veřejné vysoké škole, bude poplatek vybrán až touto školou.

Poznámka: na řízení zahájená před 1. zářím 2016 se zpoplatnění nevztahuje.

Vysoká škola porovnává obsah a rozsah zahraničního studia se studiem v obdobném (tj. porovnatelném) akreditovaném studijním programu uskutečňovaném veřejnou vysokou školou v České republice.

Na závěr řízení vydá vysoká škola kladné rozhodnutí – tj. osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace s časově neomezenou platností pro území České republiky.

Rozhodnutí se vydává v základní lhůtě do 30 dnů od přijetí žádosti bez vad. Ve složitých případech může být lhůta prodloužena např. o dalších 30 dní.

Při vydání zamítavého rozhodnutí vysokou školou má žadatel právo podat odvolání ve lhůtě 15 dní ode dne doručení; rozklad, pokud o uznání přímo rozhodovalo ministerstvo (MŠMT, MO, MV). Odvolání či rozklad se podává orgánu, který zamítavé rozhodnutí vydal (odvolání vysoké škole, rozklad ministerstvu).

O odvolání rozhodne veřejná vysoká škola, pokud mu vyhoví, nebo je postoupí MŠMT jako odvolacímu orgánu. MŠMT o odvolání rozhodne – buď mu vyhoví, nebo potvrdí rozhodnutí vysoké školy. Rozhodnutí o odvolání (rozkladu) je konečné.