UZNÁVÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VZDĚLÁNÍ V ČR, TZV. " NOSTRIFIKACE"

Úvod

Tento druh nostrifikace je určen pro všechny absolventy zahraničních vysokých škol, kteří potřebují uznání svého zahraničního vysokoškolského vzdělání pro jiné účely, než je další studium na AMU (např. studium na jiné vysoké škole v ČR, zaměstnání v ČR, vízová povinnost aj.).

Kontakt: Lucie Polišenská: 234 244 504, email: lucie.polisenska@amu.cz

 

Informace pro občany Ukrajiny

Cizinci, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (Zákon č. 65/2022 Sb., dále jen " Cizinec "), mohou postupovat v návaznosti na ust. § 90 odst. 4 zákona o vysokých školách.
Cizinci, při prokazování dosaženého předchozího vysokoškolského vzdělání tedy mohou doklad podle § 48 odst. 5 písm. c) zákona o vysokých školách ( diplom a dodatek k diplomu ) nahradit čestným prohlášením takovéto osoby o skutečnostech jinak prokazovaných takovýmto dokladem, pokud tyto doklady k předchozímu vzdělání nemají.

Čestné prohlášení o dosaženém vysokoškolském vzdělání

Cizinci se s účinností od 24. 2. 2022 do 31. 8. 2024 také osvobozují od povinnosti hradit poplatek za úkony spojené s žádostí o uznání zahraničního vzdělání a kvalifikace podle §90a odst. 2 zákona o vysokých školách.
Cizinec v rámci nostrifikace doloží také:
- podepsanou prostou kopii statusu držitele dočasné ochrany dle zákona č. 65/2022 Sb., s datem pořízení prosté kopie;
- prostou kopii pasu s identifikačními údaji žadatele;
- vyplněnou Žádost o vydání osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice

Všechny dokumenty zašlete či doručte na adresu AMU:
AMU v Praze
rektorát
Malostranské náměstí 12
118 00 Praha 1

Základní informace

Nostrifikace je proces uznávání zahraničního vzdělání (nebo jeho části) a kvalifikace jako rovnocenného se vzděláním získaným v České republice. AMU je oprávněna uznat zahraniční vzdělání (nebo jeho části) a kvalifikaci pouze v případech, kdy AMU uskutečňuje obsahově obdobný studijní program. AMU vydá osvědčení na základě znalosti úrovně zahraniční vysoké školy nebo na základě rozsahu znalostí a dovedností osvědčených vysokoškolskou kvalifikací.

Nostrifikovaný doklad o zahraničním vzdělání má neomezenou časovou platnost pro území České republiky a je obecně použitelný např. pro účely zaměstnání, dalšího studia či pro orgány veřejné moci.

Vydání osvědčení o nostrifikaci předchozího vzdělání je v současné době zpoplatněno, viz níže.

Žadatel nemůže podat žádost o uznání téže zahraniční vysokoškolské kvalifikace na více veřejných vysokých škol současně.

Průběh procesu nostrifikace na AMU

Řízení se zahajuje na základě písemné žádosti absolventa zahraniční vysoké školy (žadatel) podané rektorátu AMU na formuláři Žádost o vydání osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice. Všechny dokumenty zašle žadatel v listinné podobě (nikoliv e-mailem) na adresu: rektorát AMU v Praze, Malostranské náměstí 12, 118 00 Praha 1. Zaslané dokumenty se žadateli nevrací.

K žádosti je třeba připojit:

 • originál či úředně ověřenou kopii diplomu, vysvědčení nebo obdobného dokladu o ukončení studia vydaného zahraniční vysokou školou;
 • originál či úředně ověřenou kopii dodatku k diplomu (tzv. „Diploma Supplement“, „Příloha k diplomu“, „Transcript of Academic records“ apod.) vydaného zahraniční vysokou školou;
 • doklad o uhrazení administrativního poplatku

Pokud nevyplývá z výše uvedeného může AMU žadatele vyzvat k doložení:

 • doplňující informace o tom, že studijní program uskutečňovala instituce oprávněná poskytovat vzdělání srovnatelné s vysokoškolským vzděláním podle zákona o vysokých školách,
 • podrobné informace o náplni vysokoškolského studia v zahraničí.

Pokud to situace uchazeče vyžaduje, doloží rovněž následující podklady:

 • Plnou moc, pokud je žadatel zastoupen zmocněncem (vzor plné moci zde),
 • V případě změny jména žadatele úředně ověřenou kopii dokladu, který toto prokazuje (např. oddací list),
 • Úředně ověřenou kopii rozhodnutí o udělení mezinárodní ochrany, žádá-li o posouzení osoba uvedená v § 90 odst. 4 zákona o vysokých školách a chce-li tato osoba využít možnosti nahrazení některého z podkladů čestným prohlášením.

Veškeré podklady, které uchazeč dokládá, musí být předloženy v originále či úředně ověřené kopii a řádně ověřeny, a to v souladu s příslušnými mezinárodními smlouvami, viz Ověřování dokladů o vzdělání. Nostrifikace zahraničního vysokoškolského vzdělání získaného v zemích, které podepsaly s Českou republikou bilaterální ekvivalenční dohodu (Slovensko, Polsko, Slovinsko, Německo, Maďarsko) podléhá zvláštním pravidlům. Více informací .

Podklady, které nejsou v originále vydány v českém, anglickém nebo slovenském jazyce, musí být úředně přeloženy do českého nebo anglického jazyka. Překlad vyhotoví soudní tlumočník (seznam soudních tlumočníků je přístupný na stránkách Ministerstva spravedlnosti na www.justice.cz – znalci a tlumočníci), nebo zastupitelský úřad České republiky v dané zemi. V případě, že úředně ověřený překlad vyhotovuje jiný než český soudní tlumočník, musí být listy s překlady připojeny k ověřeným kopiím dokladů, kterých se týkají, takovým způsobem, který znemožňuje dodatečnou výměnu nebo záměnu listů obsahujících překlad. Překlady připojené k prostým kopiím dokumentů nebudou akceptovány. Pokud jsou dokumenty vydány bilingvně a jedním z jazyků je angličtina, není nutné dokumenty překládat.

Poplatek

Poplatek za úkony spojené s řízením o žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (tzv. nostrifikaci), činí 3 000 Kč v souladu s ust. § 90a zákona o vysokých školách.

Poplatek je splatný při přijetí žádosti na účet AMU uvedený níže .

Údaje pro platbu uskutečněnou v ČR a ze států mimo EU

 • bankovní účet: 19 – 5373180297/0100
 • variabilní symbol: 9400100902
 • specifický symbol: 64922
 • informace pro příjemce: příjmení žadatele
 • adresa banky: Komerční banka, a s., Na Příkopě 33, čp. 969, Praha 1, 114 07

Údaje pro platbu uskutečněnou v zemích EU

 • IBAN: CZ5301000000195373180297
 • SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX
 • variabilní symbol: 9400100902
 • specifický symbol: 64922
 • informace pro příjemce: příjmení žadatele
 • adresa banky: Komerční banka, a s., Na Příkopě 33, čp. 969, Praha 1, 114 07
Posouzení žádosti

V rámci nostrifikačního řízení AMU porovnává obsah a rozsah zahraničního studia se studiem v obdobném (tj. porovnatelném) akreditovaném studijním programu uskutečňovaném na AMU. Na závěr řízení vydá AMU v případě kladného rozhodnutí osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace s časově neomezenou platností pro území České republiky. S uznáním vysokoškolského vzdělání se současně uznává i akademický titul, který zahraniční vysoká škola absolventovi přiznala. Držitel zahraničního diplomu má tedy právo užívat pouze akademický titul, který mu přiznala zahraniční vysoká škola.

Rozhodnutí se vydává v základní lhůtě do 30 dnů od přijetí žádosti bez vad . Ve složitých případech může být lhůta prodloužena, např. o dalších 30 dní.

Při vydání zamítavého rozhodnutí AMU, rektorát ze zákona vyzve žadatele k vyjádření se k podkladům pro vydání rozhodnutí. Žadatel se může osobně (nebo v zastoupení na základě plné moci) dostavit na rektorát AMU k nahlédnutí do svého spisu, nebo se může této možnosti vzdát (např. když žadatel nechce dokládat žádné další dokumenty a chce řízení urychlit) – ZDE najdete vzor pro vzdání se možnosti nahlédnout do spisu.

Tento dokument je nutné zaslat poštou na rektorát AMU, zaslání e-mailem neakceptujeme. Následně se žádost buď opětovně posoudí, nebo je vydáno zamítavé rozhodnutí.

Žadatel má právo podat odvolání ve lhůtě 15 dní ode dne doručení zamítavého rozhodnutí. Odvolání se podává orgánu, který zamítavé rozhodnutí vydal, tedy AMU. O odvolání rozhodne rektor AMU, pokud mu vyhoví, nebo je postoupí MŠMT jako odvolacímu orgánu. Rozhodnutí o odvolání je konečné.

Není-li AMU věcně příslušná nostrifikaci posoudit, postoupí žádost i s poplatkem veřejné vysoké škole, která má akreditovaný příslušný studijní program či obdobný studijní program.

Rozhodnutí i osvědčení se zasílají do vlastních rukou žadatele, případně jeho zplnomocněného zástupce, je možné i jejich osobní převzetí žadatelem / jeho zmocněncem po předchozí domluvě na rektorátu AMU.

Ověřování dokladů o vzdělání

Veškeré podklady, které uchazeč dokládá, musí být předloženy v originále či úředně ověřené kopii a řádně ověřeny , a to v souladu s příslušnými mezinárodními smlouvami:

A) Státy, které s Českou republikou uzavřely smlouvu o právní pomoci

 • Originální doklady platí na území smluvních státu bez dalšího ověření. V případě, že uchazeč předkládá kopie takových dokumentu, musí to být úředně ověřené kopie vyhotovené českým nebo zahraničním notářem, na českém zastupitelském úřadu v zahraničí nebo vyhotovené prostřednictvím služby Czech Point.

Seznam států, které s Českou republikou uzavřely smlouvu o právní pomoci a postačuje tedy originál či úředně ověřená kopie:

Afghánistán, Albánie, Alžírsko, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Francie, Gruzie, Jemen, Chorvatsko, Korea (KLDR= Severní Korea), Kuba, Kypr, Kyrgyzstán, Maďarsko, Severní Makedonie/FYROM, Moldavsko, Mongolsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Ruská federace, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, Španělsko, Švýcarsko, Ukrajina, Uzbekistán, Vietnam.

B) Státy, které jsou signatáři mnohostranné úmluvy o zjednodušení ověřování cizích veřejných listin

Úmluva  o  zrušení  požadavku  ověřování  cizích  veřejných  listin  (Haag, 5.10.1961, publikované pod č. 45/1999 Sb.m.s.), dále jen „ Haagská úmluva ".

 • Pro tyto státy je stanovena jednotná forma ověření pravosti dokladu, tzv. Apostila, kterou vystavuje pověřený orgán státu, v němž byl diplom vydán, tzv. apostilní úřad. Seznam apostilních úřadů je k dispozici na stránkách Haagské konference

Dokumenty z následujících států musí být ověřeny ve formě Apostily:

Andorra, Antigua a Barbuda, Argentina, Arménie, Austrálie, Azerbájdžán, Bahamy, Bahrain, Barbados, Belize, Bolívie, Botswana, Brazílie, Brunej Darussalam, Burundi, Cookovy ostrovy, Čína včetně Hong Kong a Macao, Dánsko, Demokratická republika sv. Tomáše a Princova ostrova (od 15. července 2008), Dominika, Dominikánská  republika   (ověřování  apostilní  doložkou  od  30.  8.  2009), Ekvádor, Estonsko, Fidži, Filipíny, Finsko, území patřící k Francii (tj. Francouzská Polynésie, Francouzské území Affars aIssas, Guadelupe, Guyana, Indonésie, Komorské ostrovy, Martinik, Nová Kaledonie, Réunion, Svatý Pierre a Miquelon, Wallis a Futuna), Grenada (od 7. dubna 2002 - do tohoto data vedena pod Velkou Británií), Guatemala, Honduras, Chile,Indie, Indonésie, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Jamajka, Japonsko, JAR, Kanada, Kazachstán, Kolumbie (je akceptována Apostila vydávaná elektronicky),  Korejská  republika  (Jižní Korea), Kosovo, Kostarika, Lesotho, Libérie, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malawi, Malta, Maroko, Marshallovy ostrovy, Mauricius, Mexiko, Monako, Namibie, Německo, Nikaragua, Niue, Nizozemí a jeho území (tj. Nizozemské Antily, Aruba), Norsko, Nový Zéland, Omán, Pakistán, Panama, Paraguay, Peru, Portugalsko, Rwanda, Salvador, Samoa, San Marino, Saudská Arábie, Senegal, Seychely, Singapur, Surinam, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincenc a Grenadiny, Svazijsko, Švédsko, Tádžikistán, Tonga, Trininad a Tobago, Turecko, Uruguay, USA a jejich území (tj. Americká Samoa, Guam, Severní Marianiny Ostrovy (Northem  Mariana Islands),  Puerto  Rico,  Panenské  ostrovy  Spojených  státu  (Virgin Islands of the United States), Velká Británie a její území (tj. Jersey, the Bailiwick of Guernsey, Ostrov Man, Anguilla, Bermudy, British Antarctic Territory, Britské Panenské ostrovy (British VirginsIslands), Britské Šalamounovy ostrovy (British SolomonIslands), Kajmanské ostrovy, Falklandské ostrovy, Gibraltar, Montserrat, Svatá Helena, Jižní Jiřího a Jižní Sendvičuv Ostrovy (South Georgia and South Sandwich Islands, Turks a Caicos Islands), Vanuatu a Venezuela.

C) Ostatní státy – doklady o ukončení studia musí být superlegalizovány.

V rámci superlegalizace je pravost podpisu a otisku razítek na originálech dokladu ověřena:

 • Ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo střední nebo vysoká škola, která doklad vydala, nebo příslušným cizozemským orgánem
 • a dále také příslušným zastupitelským úřadem České republiky.

! Požadavky na předložení řádně ověřených dokumentů budou splněny i v případě, že uchazeč předloží úředně ověřené kopie z dokumentu, které jsou ověřeny tím z výše uvedených způsobů, který se vztahuje na jím předkládané podklady (např. v případě diplomu z Egyptu předloží žadatel úředně ověřenou kopii superlegalizovaných dokumentů).