POSOUZENÍ ZAHRANIČNÍHO STŘEDOŠKOLSKÉHO A VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ V RÁMCI PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA AMU

V rámci přijímacího řízení je AMU oprávněna posoudit zahraniční vzdělání a kvalifikaci i v případech, kdy AMU neuskutečňuje obsahově obdobný studijní program.  Jedná se o posouzení předchozího vzdělání pouze pro interní účely přijímacího řízení na AMU. Jde tedy o odlišný proces, než tzv. "nostrifikace" tj. proces uznávání zahraničního vzdělání (nebo jeho části) a kvalifikace jako rovnocenného se vzděláním získaným v České republice.

Posouzení předchozího vzdělání v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025 je zpoplatněno ve výši 931,- Kč.

Informace pro občany Ukrajiny

Cizinci, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (Zákon č. 65/2022 Sb., dále jen "Cizinec") mohou postupovat v návaznosti na  Výnos rektorky 05_2022_Zvláštní pravidla organizace studia cizinců s dočasnou ochranou, kterým se upravuje opatření pro organizaci studia a rozhodování na Akademii múzických umění v Praze (dále jen „AMU“).

Uchazeči o studium na AMU, kteří jsou Cizinci, mají s ohledem na výše uvedené možnost při prokazování dosaženého předchozího vzdělání doklad (např. maturitní vysvědčení, diplom a další podle § 48 odst. 4 písm. d) a § 48 odst. 5 písm. c) zákona o vysokých školách) nahradit čestným prohlášením takovéto osoby o skutečnostech jinak prokazovaných takovýmto dokladem, pokud tyto doklady k předchozímu vzdělání nemají.

Čestné prohlášení o dosaženém středoškolském vzdělání

Čestné prohlášení o dosaženém vysokoškolském vzdělání

Posouzení zahraničního vzdělání v rámci přijímacího procesu na AMU je poskytováno bezplatně.
Cizinec v rámci nostrifikace doloží také:
- podepsanou prostou kopii statusu držitele dočasné ochrany dle zákona č. 65/2022 Sb., s datem pořízení prosté kopie
- prostou kopii pasu s identifikačními údaji uchazeče.

 

Pro uchazeče do bakalářských programů a magisterského programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program bez ohledu na státní příslušnost

Podmínkou přijetí ke studiu a získání akademického titulu v kterémkoliv bakalářském studijním programu a v magisterském studijním programu Herectví činoherního divadla dle ust. § 48 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou (ke studiu mohou být přijati také uchazeči s vyšším odborným vzděláním v konzervatoři). Tuto podmínku uchazeč prokazuje:

A) dokladem o obecném uznání zahraničního středoškolského vzdělání v České republice, získaným podle školského zákona (z. č. 561/2004 Sb.)

 •  Doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice, získaného podle školského zákona (z. č. 561/2004 Sb)., nebo podle dřívějších právních předpisů vydávají krajské úřady, Magistrát hlavního města Prahy nebo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“)
 •  Více informací

B) dokladem o udělení Evropského bakalaureátu

 • Týká se pouze Evropského bakalaureátu
 • Neplatí pro International Baccalaureate, který je považován za doklad podle § 48 odst. 4 písm. d) zákona o vysokých školách a u kterého se postupuje dle písmene D). Pokud je International Baccalaureate nedílnou součástí vysvědčení o maturitní zkoušce u žáků, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury ve společné části maturitní zkoušky, dokládají tito uchazeči v rámci přijímacího řízení úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení

C) dokladem automaticky rovnocenným bez dalšího úředního postupu

 • Zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu - jedná se o doklady prokazující získání ekvivalentu české maturity na Slovensku, v Polsku (swiadectwo dojrzalosci), Maďarsku (érettségi bizonyítvány) a Slovinsku. U dokladů prokazujících získání ekvivalentu české maturity v Německu (Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife) se posuzuje splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou dle § 48 odst. 4 písm. d) zákona o vysokých školách. Mezinárodní smlouva s Německem však stanoví, že výsledek takového posouzení bude vždy kladný, ale je nutné formálně postupovat dle písmene A) nebo D).
  1Maturitní vysvědčení vydávané školami, kterým byl udělen souhlas Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s odlišným způsobem ukončování vzdělávání maturitní zkouškou v oboru vzdělání 79-41-K/610 Gymnázium – vybrané předměty v cizím jazyce (§ 81 odst. 9 školského zákona na dobu od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2020). IB Diploma je nedílnou součástí vysvědčení o maturitní zkoušce u žáků, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury ve společné části maturitní zkoušky. Jedná se o následující školy: The English College in Prague, Anglické gymnázium, o.p.s., PORG - gymnázium a základní škola, o. p. s., OPEN GATE - gymnázium a ZŠ, s. r. o., 1st International School of Ostrava - mezinárodní gymnázium, s. r. o. Absolventi těchto středních škol dokládají v rámci přijímacího řízení úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

Uchazeč tedy doloží:

 • Originál či úředně ověřenou kopii zahraničního vysvědčení, nebo obdobného dokladu o zahraničním středoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole působící podle právních předpisů cizího státu.

V případě potřeby vyzve AMU uchazeče, aby doložil rovněž následující podklady:

 • Originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o obsahu a rozsahu vzdělávání absolvovaného v zahraniční škole (přehled předmětů s hodinovou dotací za jednotlivé roky studia).

D) zahraničním dokladem o zahraničním středoškolském vzdělání

 • Zahraniční vysvědčení, nebo obdobný doklad o zahraničním středoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole působící podle právních předpisů cizího státu, a který v daném cizím státě opravňuje jeho držitele k přístupu ke studiu v bakalářském studijním programu nebo v magisterském studijním programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program.
 • Doklad o obsahu a rozsahu vzdělávání absolvovaného v zahraniční škole (přehled předmětů).

Pokud nevyplývá z výše uvedených dokladů

 • Potvrzení příslušné zahraniční střední školy nebo jiného příslušného zahraničního orgánu (např. Ministerstva školství) o tom, že absolvent studia ve středoškolském vzdělávacím programu dané zahraniční střední školy je v uvedeném cizím státě oprávněn ucházet se o přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu nebo v magisterském studijním programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program.
 • Doplňující informaci o tom, že studijní program uskutečňovala instituce oprávněná podle právních předpisů cizího státu poskytovat vzdělání srovnatelné se středoškolským vzděláním podle školského zákona.

Pro uchazeče do navazujících magisterských programů, doktorských programů bez ohledu na státní příslušnost

Podmínkou přijetí ke studiu a získání akademického titulu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program dle ust. § 48 odst. 5 zákona o vysokých školách, je řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu. Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu a získání akademického titulu.

Prokázání splnění podmínky řádného ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu, resp. ukončení studia v magisterském studijním programu a získaní akademického titulu je možné následujícími doklady:

A) dokladem o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, získaným podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách (tzv. nostrifikace)

 • Je vydávaný veřejnými vysokými školami, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo v případě specializovaných vysokých škol Ministerstvem vnitra a Ministerstvem obrany. AMU může nostrifikovat diplomy, vysvědčení nebo obdobné doklady vydané zahraniční vysokou školou, která uskutečňuje obsahově obdobný studijní program, více informací.

B) zahraničním dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazku rovnocenný bez dalšího úředního postupu

 • Jedná se o doklady osvědčující absolvování studijního programu na Slovensku (výjimkou jsou diplomy vydané zahraničními pobočkami slovenských vysokých škol po 28. 3. 2015, u těch se postupuje dle písmene C), v Polsku, Maďarsku. Dohoda stanoví, že Česká republika stejně jako Slovinská republika uznávají diplomy vydané po ukončení vysokoškolského studia magisterských studijních programů. Na diplomy vydané po ukončení studia bakalářských studijních programů se automatická rovnocennost nevztahuje a posuzují se dle písmene C).

Německé vysokoškolské kvalifikace (diplomy) osvědčující absolutorium vysokoškolského vzdělání předkládané za účelem dalšího studia, dále příslušných částí studia a jednotlivých zkoušek nejsou rovnocenné automaticky a bez dalšího úředního postupu. Uplatní se na ně postup dle písmene C), avšak výsledek posouzení bude vždy kladný, jak stanoví mezinárodní smlouva.

Uchazeč tedy doloží:

 • Originál či úředně ověřenou kopii diplomu, vysvědčení nebo obdobného dokladu (například osvědčení o absolvování studia) vydaného zahraniční vysokou školou
 • Originál nebo úředně ověřenou kopii dodatku k diplomu nebo výpisu vykonaných zkoušek (tzv. Diploma Supplement nebo Transkript)

C) zahraničním dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání

 • Diplom, vysvědčení nebo obdobný doklad (např. osvědčení o absolvování), který byl získán absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole působící podle právních předpisů cizího státu;.
 • Dodatek k diplomu nebo výpisu vykonaných zkoušek (tzv. Diploma Supplement nebo Transkript)
 • V případě potřeby vyzve AMU uchazeče, aby doložil rovněž následující podklady:
 • Doplňující informace o obsahu a rozsahu zahraničního vysokoškolského studia
 • Potvrzení příslušného zahraničního orgánu o tom, že daná zahraniční vysoká škola je v uvedeném cizím státě oprávněna poskytovat vysokoškolské vzdělání (potvrzení o akreditaci)

Pokyny pro uchazeče:

Úředně ověřené kopie či originály výše uvedených podkladů uchazeč zašle v listinné podobě poštou (nelze e-mailem) na adresu fakulty, na kterou se hlásí ke studiu. Konečné datum pro dodání podkladů nalezne na internetových stránkách příslušné fakulty. Uchazeč nevyplňuje žádnou žádost o nostrifikaci.

Podklady, které nejsou v originále vydány v českém, anglickém nebo slovenském jazyce, musí být úředně přeloženy do českého nebo anglického jazyka. Překlad vyhotoví soudní tlumočník (seznam soudních tlumočníků je přístupný na stránkách Ministerstva spravedlnosti na www.justice.cz – znalci a tlumočníci), nebo zastupitelský úřad České republiky v dané zemi. V případě, že úředně ověřený překlad vyhotovuje jiný než český soudní tlumočník, musí být listy s překlady připojeny k ověřeným kopiím dokladů, kterých se týkají, takovým způsobem, který znemožňuje dodatečnou výměnu nebo záměnu listů obsahujících překlad. Překlady připojené k prostým kopiím dokumentů nebudou akceptovány. Pokud jsou dokumenty vydány bilingvně a jedním z jazyků je angličtina, není nutné dokumenty překládat.

Pokud to situace uchazeče vyžaduje, doloží rovněž následující podklady:

 • Plnou moc, pokud je uchazeč pro doložení splnění podmínky přijetí dle § 48 odst. 4 a 5 zákona o vysokých školách zastoupen zmocněncem ( vzor plné moci),
 • V případě změny jména uchazeče úředně ověřenou kopii dokladu, který toto prokazuje (např. oddací list),
 • Úředně ověřenou kopii rozhodnutí o udělení mezinárodní ochrany, žádá-li o posouzení osoba uvedená v § 90 odst. 4 zákona o vysokých školách a chce-li tato osoba využít možnosti nahrazení některého z podkladů čestným prohlášením.

Ověřování dokladů o vzdělání

Veškeré podklady, které uchazeč dokládá, musí být předloženy v originále či úředně ověřené kopii a řádně ověřeny, a to v souladu s příslušnými mezinárodními smlouvami:

A) Státy, které s Českou republikou uzavřely smlouvu o právní pomoci

 • Originální doklady platí na území smluvních státu bez dalšího ověření. V případě, že uchazeč předkládá kopie takových dokumentu, musí to být úředně ověřené kopie vyhotovené českým nebo zahraničním notářem, na českém zastupitelském úřadu v zahraničí nebo vyhotovené prostřednictvím služby Czech Point.

Seznam států, které s Českou republikou uzavřely smlouvu o právní pomoci a postačuje tedy originál či úředně ověřená kopie:

Afghánistán, Albánie, Alžírsko, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Francie, Gruzie, Jemen, Chorvatsko, Korea (KLDR= Severní Korea), Kuba, Kypr, Kyrgyzstán, Maďarsko, Severní Makedonie/FYROM, Moldavsko, Mongolsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Ruská federace, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, Španělsko, Ukrajina, Uzbekistán, Vietnam.

B) Státy, které jsou signatáři mnohostranné úmluvy o zjednodušení ověřování cizích veřejných listin
Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (Haag, 5.10.1961, publikované pod č. 45/1999 Sb.m.s.), dále jen „Haagská úmluva".

 • Pro tyto státy je stanovena jednotná forma ověření pravosti dokladu, tzv. Apostila, kterou vystavuje pověřený orgán státu, v němž byl diplom vydán, tzv. apostilní úřad. Seznam apostilních úřadů je k dispozici na stránkách Haagské konference.

Dokumenty z následujících států musí být ověřeny ve formě Apostily:

Andorra, Antigua a Barbuda, Argentina, Arménie, Austrálie, Azerbájdžán, Bahamy, Bahrain, Barbados, Belize, Bolívie, Botswana, Brazílie, Brunej Darussalam, Burundi, Cookovy ostrovy, Čína včetně Hong Kong a Macao, Dánsko, Demokratická republika sv. Tomáše a Princova ostrova (od 15. července 2008), Dominika, Dominikánská  republika   (ověřování  apostilní  doložkou  od  30.  8.  2009), Ekvádor, Estonsko, Fidži, Filipíny, Finsko, území patřící k Francii (tj. Francouzská Polynésie, Francouzské území Affars aIssas, Guadelupe, Guyana, Indonésie, Komorské ostrovy, Martinik, Nová Kaledonie, Réunion, Svatý Pierre a Miquelon, Wallis a Futuna), Grenada (od 7. dubna 2002 - do tohoto data vedena pod Velkou Británií), Guatemala, Honduras, Chile,Indie, Indonésie, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Jamajka, Japonsko, JAR, Kanada, Kazachstán, Kolumbie (je akceptována Apostila vydávaná elektronicky),  Korejská  republika  (Jižní Korea), Kosovo, Kostarika, Lesotho, Libérie, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malawi, Malta, Maroko, Marshallovy ostrovy, Mauricius, Mexiko, Monako, Namibie, Německo, Nikaragua, Niue, Nizozemí a jeho území (tj. Nizozemské Antily, Aruba), Norsko, Nový Zéland, Omán, Pakistán, Panama, Paraguay, Peru, Portugalsko, Rwanda, Salvador, Samoa, San Marino, Saudská Arábie, Senegal, Seychely, Singapur, Surinam, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincenc a Grenadiny, Svazijsko, Švédsko, Tádžikistán, Tonga, Trininad a Tobago, Turecko, Uruguay, USA a jejich území (tj. Americká Samoa, Guam, Severní Marianiny Ostrovy (Northem  Mariana Islands),  Puerto  Rico,  Panenské  ostrovy  Spojených  státu  (Virgin Islands of the United States), Velká Británie a její území (tj. Jersey, the Bailiwick of Guernsey, Ostrov Man, Anguilla, Bermudy, British Antarctic Territory, Britské Panenské ostrovy (British VirginsIslands), Britské Šalamounovy ostrovy (British SolomonIslands), Kajmanské ostrovy, Falklandské ostrovy, Gibraltar, Montserrat, Svatá Helena, Jižní Jiřího a Jižní Sendvičuv Ostrovy (South Georgia and South Sandwich Islands, Turks a Caicos Islands), Vanuatu a Venezuela.

C) Ostatní státy – doklady o ukončení studia musí být superlegalizovány.

V rámci superlegalizace je pravost podpisu a otisku razítek na originálech dokladu ověřena:

 • Ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo střední nebo vysoká škola, která doklad vydala, nebo příslušným cizozemským orgánem
 • a dále také příslušným zastupitelským úřadem České republiky.

! Požadavky na předložení řádně ověřených dokumentů budou splněny i v případě, že uchazeč předloží úředně ověřené kopie z dokumentu, které jsou ověřeny tím z výše uvedených způsobů, který se vztahuje na jím předkládané podklady (např. v případě diplomu z Egyptu předloží žadatel úředně ověřenou kopii superlegalizovaných dokumentů).

! Ve výjimečných případech lze u dokladů ze zemí Evropské unie, Norska, Spojených států amerických, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu nahradit Apostilu úředně ověřenou kopií dokladů (obdobně jako při variantě států, které s Českou republikou uzavřely smlouvu o právní pomoci), pokud bude současně splněna některá z následujících podmínek:

 • zahraniční střední nebo vysoká škola na žádost, kterou jí zašle uchazeč, potvrdí prostřednictvím elektronické pošty AMU, že je uchazeč absolventem této zahraniční střední nebo vysoké školy,
 • oficiální internetové stránky zahraniční střední nebo vysoké školy umožňují AMU bezplatně ověřit, že je uchazeč jejím absolventem (např. možnost stáhnout po zadání hesla transkript uchazeče z oficiálního webu zahraniční vysoké školy).