Stipendia a poplatky

stipendia

AMU poskytuje svým studentům finanční podporu v podobě stipendií. Ta mohou být přiznána v různých situacích – například jako peněžitá pomoc, je-li student v obtížné sociální situaci či třeba jako hmotné ocenění za mimořádně kvalitní výsledky v nejrůznějších činnostech spjatých se studiem.

Podle ustanovení § 91 zákona o vysokých školách přiznává stipendia vysoká škola nebo fakulta podle stipendijního řádu.

Stipendijní řád AMU obsahuje úpravu stipendia za vynikající studijní výsledky,  za vynikající výzkumnou či uměleckou činnost, sociální stipendia, stipendia na podporu studia v zahraničí, stipendia na podporu ubytování či doktorandského stipendia.

Poplatky spojené se studiem

Povinnost hradit poplatky spojené se studiem stanoví zákon o vysokých školách v ustanovení § 58. V témže paragrafu jsou uvedeny druhy poplatků spojených se studiem (poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, poplatek za delší studium ve studijních programech akreditovaných v českém jazyce, poplatek za studium v cizím jazyce) a je zde též stanoven způsob vyměření poplatků a způsob podávání odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem.

Výnos rektora č. 1/2019 o pravidlech upravujících poplatky za delší studium, konkretizuje celý postup ve věci poplatků spojených se studiem – určuje pravidla pro stanovení výše, formu placení, splatnost poplatků, přezkoumání rozhodnutí v odvolacím řízení a přílohou mu je přehled zásad a  důvodů pro snížení či prominutí poplatku, ke kterým rektor přihlíží.

Poplatky za nadstandardní administrativní úkony jsou stanoveny Výnosem rektora č. 8/2019.