Stipendia a poplatky

Stipendia

AMU poskytuje svým studentům finanční podporu v podobě stipendií. Ta jsou používána v různých situacích – například jako sociální dávka, je-li student v obtížné situaci či třeba jako hmotná pochvala za mimořádně kvalitní výsledky v nejrůznějších činnostech spjatých se studiem.

Podle ustanovení § 91 zákona o vysokých školách přiznává stipendia vysoká škola nebo fakulta podle stipendijního řádu. Podle ustanovení § 17 odstavce 1 písmene g) téhož zákona je vnitřním předpisem veřejné vysoké školy stipendijní řád.

Stipendijní řád AMU obsahuje úpravu stipendia za vynikající studijní výsledky, účelové stipendium, doktorandské stipendium, stipendiu na podporu studia v zahraničí, stipendium na podporu ubytování a sociální stipendium.

Poplatky spojené se studiem

Povinnost hradit poplatky spojené se studiem stanoví zákon o vysokých školách v ustanovení § 58. V témže paragrafu jsou uvedeny druhy poplatků spojených se studiem (poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, poplatek za delší studium ve studijních programech akreditovaných v českém jazyce, poplatek za studium v cizím jazyce) a je zde též stanoven způsob vyměření poplatků a podávání odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem.

Směrnice prorektorky pro studijní záležitosti a uměleckou činnost č.2/2017, o poplatcích spojených se studiem, konkretizuje celý postup ve věci poplatků spojených se studiem – určuje pravidla pro stanovení výše, formu placení a splatnost poplatků. Jde o základní informativní souhrn, přesné formulace jsou uvedeny v směrnici a v dalších vnitřních předpisech AMU.

Poplatky za nadstandardní administrativní úkony jsou stanoveny výnosem rektora č. 1/2015.