POPLATKY ZA DELŠÍ STUDIUM

Studujete-li v bakalářském nebo magisterském studijním programu déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok, má fakulta povinnost stanovit vám poplatek za studium dalších započatých šesti měsíců studia.

Vyměřování poplatků za delší studium se řídí ust. § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách a je upraveno v čl. 20 a čl. 21 Statutu AMU. Informace k poplatkům za delší studium jsou uvedeny ve výnosu rektora č. 1_2019.  Poplatky za delší studium jsou ze zákona povinny stanovovat všechny fakulty AMU. Finanční prostředky získané z poplatků za delší studium jsou příjmem stipendijního fondu fakulty.

Kdy se na Vás poplatek za delší studium vztahuje?

Orientační informace, o tom, kdy se na vás bude poplatek vztahovat naleznete v „Údajích o studiu“ .

Podle § 58 odst. 3 zákona je poplatek za delší studium povinen platit student, který studuje v bakalářském nebo magisterském studijním programu déle než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok.

Do doby studia se kromě aktuálního studia započtou též doby studia všech předchozích studií v bakalářských a magisterských studijních programech na veřejných vysokých školách v ČR, která byla ukončena jinak než řádně podle ust. § 45 odst. 3 nebo § 46 odst. 3 zákona o vysokých školách, nejde-li o předchozí studium, po jehož ukončení student řádně ukončil studijní program stejného typu. Období, ve kterém student studoval v takovýchto studijních programech, nebo v takových programech a v aktuálním studijním programu souběžně, se do odstudované doby započítávají pouze jednou.

Do odstudované doby se nezapočítává doba, po kterou bylo studium přerušeno, doba studia financovaná jinak než z rozpočtu MŠMT (soukromé vysoké školy), uznaná doba rodičovství a doba studia, které bylo řádně ukončeno.

Výše poplatku a datum vydání rozhodnutí

Výši poplatku za delší studium, způsob a lhůtu jeho úhrady stanoví pro každý akademický rok rektor v souladu s čl. 20 Statutu AMU. Poplatek za delší studium je vyměřován na dobu 6 dalších měsíců od začátku vyměřovacího období (vzniklé poplatkové povinnosti). Vydání rozhodnutí fakultami se provádí pravidelně každý akademický rok přibližně v těchto termínech:

25. listopadu
25. ledna
25. dubna
25. července

Je možné se proti poplatku odvolat?

V případě, že Vám byl vyměřen poplatek za další studium je možné proti němu podat odvolání a to do 30 dnů od doručení rozhodnutí fakulty.

Rektor může v rámci rozhodování o odvolání vyměřený poplatek snížit, prominout nebo odložit termín jeho splatnosti s přihlédnutím zejména ke studijním výsledkům a sociální situaci studujících. Mezi nejčastější důvody pro prominutí patří péče o dítě do tří let věku, či úspěšné absolvování studia nejpozději do jednoho měsíce ode dne vzniku poplatkové povinnosti.

Odvolání zasílejte na poštou či osobně na studijním oddělení fakulty. Odvolání je také možné poslat datovou zprávou do datové schránky AMU - ID datové schránky: ikwj9fx. Odvolání nelze podat e-mailem.

I v případě, že úspěšně absolvujete a po ukončení studia je vám stanoven poplatek za delší studium je nezbytné proti tomuto rozhodnutí podat odvolání. Obdobně v případě, kdy uplatňujete jeden odvolací důvod opakovaně, např. péči o dítě do tří let věku, je nezbytné proti každému jednomu rozhodnutí podat odvolání. AMU má ze zákona povinnost poplatek vyměřit a zároveň nemůže rozhodnout o prominutí z moci úřední (bez odvolání studujících).

Zasílané dokumenty

•    Obecná žádost o přezkoumání rozhodnutí o poplatcích s výčtem důvodů k odvolání
•    Přílohy žádosti - relevantní doklady k důvodům uvedených v odvolání

Nekompletní žádost Vám bude vrácena k doplnění.