Sociální stipendium

Studenti mohou požádat o přiznání stipendia v případě tíživé sociální situace. Existují dva typy sociálních stipendií:

Státní sociální stipendium v tíživé sociální situaci

Podmínky poskytnutí státního sociálního stipendia upravuje § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách a Stipendijní řád Akademie múzických umění v Praze.

Státní sociální stipendium se přiznává studentovi, který má nárok na přídavek na dítě podle § 17 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5 . Tento nárok student prokazuje písemným potvrzením vydaným na jeho žádost orgánem státní sociální podpory, který přídavek na dítě přiznal. Rozhodný je příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za třetí kalendářní čtvrtletí roku a povinnost studenta studovat ve standardní době studia .

Potvrzení pro účely přiznání státního sociálního stipendia platí po dobu 21 měsíců od uplynutí čtvrtletí, za které byl příjem rodiny zjišťován. Nárok na státní sociální stipendium může student uplatnit za určité časové období pouze jednou.

Měsíční výše stipendia odpovídá jedné čtvrtině výše základní sazby minimální mzdy za měsíc, s tím, že takto určená výše stipendia se zaokrouhluje na celé desetikoruny nahoru. Aktuální výši naleznete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Žádost student předkládá na studijní oddělení fakulty zpravidla do konce října každého kalendářního roku, lze ji však předložit kdykoliv v průběhu roku s ohledem na vznik nároku. Sociální stipendia se přiznávají na 10 měsíců v roce, rozdělených na 2 období; nárok na toto stipendium nevzniká za měsíce červenec a srpen:

Sociální stipendia se přiznávají na 10 měsíců v roce rozdělených na 2 období

Říjen-prosinec (3 měsíce) s výplatním termínem zpravidla v druhé polovině prosince
Leden-září (7 měsíců) s výplatním termínem zpravidla v první polovině května


Žádost o státní sociální stipendium

Fakultní sociální stipendium v tíživé sociální situaci

I v případě, že nemáte nárok na státní sociální stipendium a nacházíte se v tíživé sociální situaci, je možné požádat o přiznání fakultního stipendia v případě tíživé sociální situace, dle Stipendijního řádu Akademie múzických umění v Praze.

O přiznání fakultního sociálního stipendia rozhoduje děkan fakulty na základě žádosti studenta a po návrhu stipendijní komise. Bližší podrobnosti ohledně podmínek a formálních požadavků na žádosti stanoví fakulty.