3 A ½. ENVIRONMENTÁLNÍ DEN AMU …UDĚLÁME SI TO HEZKÝ…

11. října 2023 13:00 -

11. října 2023 20:00

3 a ½. environmentální den AMU / 3½th AMU Environmental Day
…uděláme si to hezký… / …let’s have a good time…
 

11. 10. 2023/11 October 2023
13:00–17:30 program v kampusu Malostranská / Programme on the Malostranská Campus
18:00-?? diskuze u nápoje (nejen) o udržitelné AMU (místo upřesníme v den akce) / Debate over a drink about (not only) a sustainable AMU (location TBA on the event day)

Program/ Programme

13:00–14:30 Galerie HAMU, Malostranské nám. 13
Somatický wellness workshop pod vedením Glynis Hull-Rochelle / A somatic wellness workshop guided by Glynis Hull-Rochelle
Počet míst na workshop je omezen / Workshop capacity is limited
Registrace zde / Register here 

15:00–15:40 Dům u Bílého jelena, Tržiště 20
Daruj krev s AMU / Donate blood with AMU
Přednáška přednosty Ústavu hematologie a krevní transfuze Jana Loužila na téma dárcovství krve / A lecture by Jan Loužil, the Head of the Institute of Hematology and Blood Transfusion, on the topic of blood donation

16:00–17:00 Dům u Bílého jelena, Tržiště 20
Tomáš Žižka: Zahnat kohouta do kouta / Corner the Rooster
Prezentace dlouhodobého site specific projektu SOUTOK, který je věnován místu na periferii Prahy, kde se slévá Berounka s Vltavou. / A presentation of SOUTOK (CONFLUENCE), a long-term site-specific project dedicated to a place on the outskirts of Prague where the Berounka and Vltava rivers meet.

---

Somatický wellness workshop pod vedením Glynis Hull-Rochelle
Svět je v neustálém pohybu. Často předpokládáme, že je běžnou součástí univerzitního života špatně jíst, být pořád unavení, přetěžovat se prací a všude spěchat. Udělejme si čas na odpočinek a zamyšlení. Na tomto 1, 5-hodinovém workshopu se naučíme jednoduché ztělesněné strategie, které můžeme praktikovat nejen proto, abychom zůstali klidní a soustředění, ale také proto, aby nám pomohly znovu regulovat náš nervový systém, když nás přemůže stres. Vyvažujeme introspekci, hluboké zpracování, hravost a propojení. S takovými nástroji bude snazší zajistit, aby nadcházející akademický rok proběhl co nejhladčeji a nejpříjemněji.
Glynis Hull-Rochelle, původem z USA, žije v Praze již více než 30 let.
Život je ze své podstaty nestabilní, a pokud chceme žít naplno, je důležité posilovat naši vnitřní stabilitu a snižovat strach z nestability.
Mým závazkem je podporovat transformaci traumatu v důstojnost, ať už ve vztazích, aktivistické práci, hře, pohybu, zpěvu, vystupování, výuce, terapeutické práci nebo v mých osobních činnostech a rituálech - a stejně jako život, i tyto věci mají tendenci se prolínat.
Mimo své praci jako dramaterapeutka a somaticka terapeutka, jsem učitelka nového cirkusu a baví mě akrobacie, chůze po laně, fyzické divadlo, improvizaci, tanec a klauniáda. Do veškeré své práce zapojuji cirkusové nástroje. Jsem zapojena do mezinárodních cirkusových projektů zaměřených na zlepšení duševního zdraví. Již mnoho let vedu semináře a podpůrné skupiny na různá témata. Mým záměrem je vždy vytvořit odvážný prostor pro kreativní zkoumání tématu a podpořit změnu a růst.
A somatic wellness workshop guided by Glynis Hull-Rochelle
The world is in constant movement. We often assume it is just part of university life to eat badly, be tired, overload ourselves with work and hurry everywhere. Let’s take some time to rest and reflect. In this 1.5 hour workshop, we will learn simple embodied strategies we can practice not only to stay calm and focused, but to help us re-regulate our nervous systems when we are overcome by stress. We will work with introspection, deep processing, playfulness and connection. With such tools, it will be easier to make sure this coming academic year runs as smoothly and enjoyably as possible.
Glynis Hull-Rochelle, originally from the US, has been living in Prague for over 30 years.
Life is inherently unstable, and it is important to strengthen our internal stability and decrease our fear of instability if we want to live fully.
I am committed to supporting the transformation of trauma into dignity, whether it be in my relationships, social justice work, play, movement, singing, performance, teaching, therapeutic work, or my own personal actions and rituals -- and, like life, these things all tend to merge together.  In addition to being a drama therapist and somatic therapist, I teach contemporary circus and enjoy acrobatics, wirewalking, physical theatre, improvisation, dance and clowning. I integrate circus tools into all of my work and am engaged in international circus projects focused on improving mental health. I have been a facilitator leading workshops and support groups on various themes for many years. My intention is always to create a brave space for creative exploration of any topic and support change and growth.

Daruj krev s AMU
Akademie múzických umění v Praze (AMU) a Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) spojily své síly v oblasti osvěty ohledně dárcovství krve a náboru dárců z řad studujících a zaměstnanců AMU. V rámci své třetí role se tak AMU nyní zaměřuje na oblast zdravotnictví, pro které je dobrovolné a neplacené dárcovství zcela nenahraditelné, a to nejen při záchraně života. V případě dárců je pak hlubokým projevem lidské solidarity a ochoty pomoci druhým. Spolupráce AMU s UHKT přitom není náhodná; obě instituce propojuje personálně tajemnice ředitele UHKT Andrea Daňková, která je zároveň absolventkou Divadelní fakulty AMU (DAMU).
Donate blood with AMU
The Academy of Performing Arts in Prague (AMU) and the Institute of Hematology and Blood Transfusion (ÚHKT) have joined forces in the field of education on blood donation and recruitment of donors from among AMU students and employees. As part of playing its third role, AMU is now focusing on the healthcare sector, for which voluntary and free-of-charge blood donations are indispensable, and not just when saving lives. On the part of the donors, it is also a profound display of human solidarity and the willingness to help others. The collaboration between AMU and ÚHKT is not arbitrary – both institutions are connected on a personal level, as the Secretary of the Director of ÚHKT Andrea Daňková is also an alumna of the Theatre Faculty of AMU (DAMU).

Tomáš Žižka: Zahnat kohouta do kouta
Prezentace dlouhodobého site specific projektu SOUTOK, který je věnován místu na periferii Prahy, kde se slévá Berounka s Vltavou. V projektu se umělecky pracuje s historicky silnými významy krajiny kolem soutoku těchto řek. Jedná se o dávnou křižovatku a výrazný bod české mentální topografie. Svérázná říční krajina se během staletí proměnila v polozapomenutou periférii Prahy, a v budoucnu by se měla proměnit v příměstský park. Projekt SOUTOK lze tedy také chápat jako kulturně-animační a popularizační program pro veřejnost.
Tomáš Žižka k projektu: „Projektem “Zahnat kohouta do kouta” chceme následovat tradiční solární slavnosti, v nichž symbol kohouta (patron Svatovítský) reprezentuje vyváženost dne a noci. Zajímá nás polarita Slunce a Měsíce, a také pojetí programu jako procesu na jedné straně a finality – dokončenosti na straně druhé. Na misky vah se přikládají umělecká vyjádření a řešení místních a nově příchozích participantů – v tom tkví napětí a dynamika“.
Tomáš Žižka: Corner the Rooster
A presentation of SOUTOK (CONFLUENCE), a long-term, site-specific project which is dedicated to an area on the outskirts of Prague where the Berounka and Vltava rivers meet. The project is an artistic treatment of the historically powerful connotations of the landscape that surrounds the confluence of the two rivers. The place is an ancient crossroads and a prominent point in the Czech mental topography. Over the course of centuries, the unique riverine landscape has transformed into a half-forgotten periphery of Prague, and plans exist for turning it into a suburban park in the future. Hence, CONFLUENCE can also be understood as a cultural/animation and popularisation programme for the general public.

AMU

Malostranské nám. 12, Praha 1