ÉTA

Poskytovatel TAČR
Grantový program ÉTA
 
Anotace Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA (dále jen „program“) byl schválen usnesením vlády České republiky č. 37 ze dne 16. 1. 2017. Program podpoří zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny. V rámci programu budou podpořeny projekty, které jsou zaměřeny na jeden nebo více níže uvedených aspektů: * využívají přínosů multidisciplinárních přístupů, * propojují výzkum technického a netechnického charakteru, * vytěžují potenciál výstupů základního výzkumu k aplikacím.

Uzávěrka poskytovatele

21. června 2018


CÍLE PROGRAMU

Cílem programu je posílení společenské a humanitní dimenze v aktivitách aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a uplatnění výstupů těchto aktivit v podobě nových nebo podstatně zdokonalených stávajících výrobků, postupů, procesů nebo služeb v oblastech:

  1. člověk a společnost v kontextu dynamických společenských a technologických proměn a výzev 21. století,
  2. člověk a prostředí pro jeho život v kontextu udržitelného rozvoje krajiny, regionů, měst a obcí a stavební kultury,
  3. člověk a ekonomika v kontextu objevení nových konkurenčních výhod a rozvoje kompetencí pro 21. století,
  4. člověk a společenský systém v kontextu interakce mezi občanem a státem, veřejných politik, správy a veřejných služeb orientovaných na občana.

- podporuje zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, pro zvyšování kvality života člověka v době dynamických proměn technologií

-budou podpořeny projekty, které využívají přínosů multidisciplinárních přístupů, propojují výzkum technického a netechnického charakteru, nebo navazují na potenciál výstupů základního výzkumu směřující k aplikacím

 

cílem programu je posílení společenské a humanitní dimenze v aktivitách aplikovaného výzkumu v oblastech

- oblasti výzkumu člověk a společnost, člověk a prostředí

- předpokládané výsledky a přínosy: P, Z, F, G, N, R

minimální délka projektu je 12 měsíců, maximální doba řešení 3 roky

další informace zde

Informační portál Technologické agentury ČR ISTA <<< podávání přihlášek