EXPRO 2018

Poskytovatel GAČR
Grantový program EXPRO 2018
Určen pro Studenti a pedagogové
 
Anotace Cílem nové skupiny grantových projektů EXPRO je podporovat výzkumné týmy vedené špičkovou mezinárodně uznávanou vědeckou osobností nebo mladým vědeckým pracovníkem s přesvědčivým potenciálem pro excelenci, směřovat podporu tam, kde excelence už existuje nebo má naději vzniknout, a zvýšit tak kvalitu české vědy. Excelentní výzkum je založený na špičkových vědcích a často prostřednictvím „high risk – high gain“ projektů, což v Evropě ukazují např. projekty Evropské výzkumné rady (ERC). Cílená podpora takovýchto projektů v ČR dosud chyběla, což se promítá např. do naší velmi nízké úspěšností v získávání projektů ERC.

Uzávěrka poskytovatele

28. června 2018


 

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu grantových projektů excelence v základním výzkumu EXPRO s předpokládaným počátkem řešení v roce 2019.

Soutěžní lhůta začíná 15. 5. 2018.

Návrhy projektů je možné podávat do 28. 6. 2018.

Zadávací dokumentace pro EXPRO projekty a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete níže v příloze, nebo v záložce “Dokumenty“.

Vstup do aplikace pro podávání návrhů projektů

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na pracovníky Helpdesku GAČR písemně / (expro@gacr.cz) nebo telefonicky v úředních hodinách na tel. č. 227 088 803.

Základní parametry projektů EXPRO:

–  při hodnocení návrhů projektů bude hlavní důraz kladen na excelenci hlavního navrhovatele, jeho curriculum vitae (s přihlédnutím k délce jeho kariéry), dosažené publikační výsledky, mezinárodní ohlas navrhovatele (členství v odborných společnostech a edičních radách, zvané přednášky na mezinárodních konferencích), předchozí zkušenosti s řešením projektů, schopnost vést výzkumný tým;

–  v návrhu projektu smí být uveden pouze jeden uchazeč a nejvýše jeden spoluuchazeč, změna příjemce dotace bude v rámci pravidel zadávací dokumentace umožněna, pokud zaručí lepší podmínky pro řešení projektu;

– projekty budou pětileté, hodnocení z hlediska nakládání s finančními prostředky se bude provádět každoročně kanceláří GAČR, odborné hodnocení po 2,5 letech a poté rok po skončení projektu, tedy po šesti letech; návrhy projektů a jejich odborné výsledky budou hodnoceny výhradně mezinárodními panely;

–  předpokládá se, že řešitelé projektu a jejich spolupracovníci budou pracovat na tomto projektu s výší úvazku nejméně 0,5. Kolektiv by měl být spíš menší a kompaktní, s jasně definovanými úlohami jednotlivých členů;  předpokládaná výše dotace na jeden projekt bude podstatně vyšší než v případě standardních projektů; předpokládá se do 10 mil. Kč / rok, investice budou umožněny do 20 % celkové dotace na projekt. Výše mezd nebude omezena;

–  měla by umožnit zapojení zahraničních odborníků nebo českých odborníků, kteří dosud pracují v zahraničí; při hodnocení návrhu projektu bude přihlédnuto i k zapojení talentovaných studentů doktorského studia a postdoktorandů a k zapojení týmu do mezinárodní spolupráce;

–  podmínkou pro úspěšné splnění projektu EXPRO bude závazek řešitele nebo některého z členů jeho týmu, že nejpozději do šesti let od začátku řešení projektu podá návrh na projekt ERC. V případě, že řešitel návrh na projekt ERC nepodá, bude projekt EXPRO hodnocen jako nesplněný i v případě dostatku vědeckých výsledků a řešitel bude odpovídajícím způsobem penalizován.