Feedback

Napište nám vaší zpětnou vazbu na nový webEXPRO 2018

Poskytovatel GAČR
Grantový program EXPRO 2018
 
Anotace Cílem nové skupiny grantových projektů EXPRO je podporovat výzkumné týmy vedené špičkovou mezinárodně uznávanou vědeckou osobností nebo mladým vědeckým pracovníkem s přesvědčivým potenciálem pro excelenci, směřovat podporu tam, kde excelence už existuje nebo má naději vzniknout, a zvýšit tak kvalitu české vědy. Excelentní výzkum je založený na špičkových vědcích a často prostřednictvím „high risk – high gain“ projektů, což v Evropě ukazují např. projekty Evropské výzkumné rady (ERC). Cílená podpora takovýchto projektů v ČR dosud chyběla, což se promítá např. do naší velmi nízké úspěšností v získávání projektů ERC.

Uzávěrka poskytovatele

2018Novou skupinu grantových projektů EXPRO schválila na svém 328. zasedání dne 22. 9. 2017 Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) a následně vláda ČR usnesením č. 756 ze dne 23. října 2017.

GA ČR předpokládá vyhlášení první veřejné soutěže v průběhu druhého čtvrtletí roku 2018, se zahájením řešení projektů v roce 2019.

Základní parametry projektů EXPRO:

–  při hodnocení návrhů projektů bude hlavní důraz kladen na excelenci hlavního navrhovatele, jeho curriculum vitae (s přihlédnutím k délce jeho kariéry), dosažené publikační výsledky, mezinárodní ohlas navrhovatele (členství v odborných společnostech a edičních radách, zvané přednášky na mezinárodních konferencích), předchozí zkušenosti s řešením projektů, schopnost vést výzkumný tým;

–  v návrhu projektu smí být uveden pouze jeden uchazeč a nejvýše jeden spoluuchazeč, změna příjemce dotace bude v rámci pravidel zadávací dokumentace umožněna, pokud zaručí lepší podmínky pro řešení projektu;

– projekty budou pětileté, hodnocení z hlediska nakládání s finančními prostředky se bude provádět každoročně kanceláří GAČR, odborné hodnocení po 2,5 letech a poté rok po skončení projektu, tedy po šesti letech; návrhy projektů a jejich odborné výsledky budou hodnoceny výhradně mezinárodními panely;

–  předpokládá se, že řešitelé projektu a jejich spolupracovníci budou pracovat na tomto projektu s výší úvazku nejméně 0,5. Kolektiv by měl být spíš menší a kompaktní, s jasně definovanými úlohami jednotlivých členů;  předpokládaná výše dotace na jeden projekt bude podstatně vyšší než v případě standardních projektů; předpokládá se do 10 mil. Kč / rok, investice budou umožněny do 20 % celkové dotace na projekt. Výše mezd nebude omezena;

–  měla by umožnit zapojení zahraničních odborníků nebo českých odborníků, kteří dosud pracují v zahraničí; při hodnocení návrhu projektu bude přihlédnuto i k zapojení talentovaných studentů doktorského studia a postdoktorandů a k zapojení týmu do mezinárodní spolupráce;

–  podmínkou pro úspěšné splnění projektu EXPRO bude závazek řešitele nebo některého z členů jeho týmu, že nejpozději do šesti let od začátku řešení projektu podá návrh na projekt ERC. V případě, že řešitel návrh na projekt ERC nepodá, bude projekt EXPRO hodnocen jako nesplněný i v případě dostatku vědeckých výsledků a řešitel bude odpovídajícím způsobem penalizován.