Metodiky digitalizace národního filmového fondu

Poskytovatel Ministerstvo kultury ČR
Grantový program NAKI
Získaná částka 52 506 000 Kč
Anotace Ve středu 6. března 2013 byl zahájen rozsáhlý výzkumný projekt Ministerstva kultury České republiky “Metodiky digitalizace národního filmového fondu”. Akademie múzických umění v Praze, fakulta filmová a televizní (FAMU) ve spolupráci s Národním filmovým archívem (NFA) začínají pracovat na projektu certifinované metodiky digitalizace archivních filmů. Tým řešitelů pod vedením prof. MgA. Marka Jíchy, vedoucího katedry kamery a Mgr. Anny Batistové Ph.D., ředitelky filmových sbírek NFA, začal svoji práci společnou schůzkou všech řešitelů v prostorách katedry kamery FAMU. Byl zdůrazněn celospolečenský význam digitálního restaurování klasických analogových filmových nosičů. Zájem archivářů o digitalizaci nejvýznamnějších archiválií vzrůstá v důsledku výrazného zdražování kopírovacích materiálů a jejich laboratorního zpracování. Zájmem filmové obdorné veřejnosti je zpřístupňovat filmové sbírky digitalizací archivních fondů. Zájem autorů filmů, režisérů, kameramanů, výtvarníků, hudebních skladatelů a zvukařů je rovněž naplňován kvalitním převodem jejich filmů do digitální podoby, které již nebudou promítány v defektní a často pro tvůrce nedůstojné kvalitě. Projekt NAKI realizovaný ve spoluprácu AMU a NFA přináší naprosto originální myšlenku o spolupráci filmových restaurátorů a autorských organizací formulovanou v teorii DRA – digitálně restaurovaného autorizátu. Tato teorie je předmětem zahájeného výzkumu. Dalším cílem programu je zachování paměti technologického knowhow ještě žijících pamětníků filmového průmyslu pro budoucí využití v procesu digitalizace nejen českých filmů. Na FAMU se tak po dlouhé době otevřel výzkumný projekt mající tradici v práci minulých generací kameramanů a technologů FAMU spolupracujících s Filmovým studiem Barrandov. Vzpomeňme na zakladatele této tradice pana prof. Ing. Dr. techn. Jaroslava Boučka.

Uzávěrka poskytovatele

termín bude upřesněnVýzkumný tým AMU/NFA získal pro svůj výzkum přímou podporu IMAGO, evropské federace kameramanských Asociací, která odhlasovala v sobotu 16. února 2013 v belgickém Monsu teorii DRA jako svoji IMAGO Deklaraci. Kameramani na celém světě tak vyjádřili svoji vůli kontrolovat procesy digitalizace archivních fondů a nést spoluodpovědnost za výsledy práce filmových restaurátorů. FAMU tak udělala první krok k ustavení odborného evropského centra kompetence pro metodiku digitalizace národního filmového dědictví.

DRA je podle textu Deklarace IMAGO jediným právoplatným originálním zdrojem pro vytváření jakýchkoliv kopií pro různé druhy exploatace (digitální kino, televize, domácí video, web apod.). Pokud dojde k jakémukoliv užití digitalizovaného kinematografickéh díla (bez ohledu na formát distribuční kopie) z masteru, který nesplňuje kritéria stanovená Deklarací IMAGO o DRA, jedná se v případě České republiky, podle § 11 odst. 3 Zákona č. 121/2000 Sb., Autorský zákon, o neoprávněný zásah do osobnostních práv autora, jejichž ochrany se i po smrti autora smí domáhat také právnické osoby sdružující autory, nebo příslušný kolektivní správce. Dojde-li přesto ke změně nebo jinému zásahu do původního kinematografického díla bez souhlasu kameramana, je uživatel povinen podle § 12 odst. 1 téhož zákona získat od autora za přiměřenou odměnu oprávnění k užití takového díla ve změněné podobě, ať již by bylo posléze distribuováno jakýmkoliv způsobem.