Podpora zahraničních kontaktů jednotlivců v rámci krátkodobé mobility

Poskytovatel Institut umění - Divadelní ústav
Grantový program Podpora zahraničních kontaktů v oblasti profesionálního umění
 

Uzávěrka poskytovatele

12. února 2018Na základě pověření Ministerstva kultury vyhlašuje Institut umění – Divadelní ústav (IDU) jako zadavatel výběrové řízení na podporu zahraničních kontaktů v oblasti profesionálního umění. Na výběrové řízení byla pro rok 2017 alokována celková částka ve výši 1,2 mil. Kč.  Podpora zahraničních kontaktů je zaměřena na vysílání jednotlivců do zahraničí jako účastníků odborných konferencí, seminářů, workshopů, zasedání mezinárodních networků, pozorovatelů na festivalech, přehlídkách, výstavách, veletrzích a dalších odborných akcích. Podpora bude udělena formou příspěvku na cestu a pobyt.

Základní podmínky jsou následující:

 • zahraniční cest musí mít charakter účasti na prestižní akci v zahraničí
 • cesta musí mít nekomerční charakter
 • cesta se musí týkat pouze oboru, v němž IDU působí (případně jejich kombinace):
  • divadlo
  • tanec
  • hudba
  • literatura
  • výtvarné umění
 • účastník akce pořádané v zahraničí některou mezinárodní nevládní organizací přiloží doporučující stanovisko příslušného českého střediska /komitétu/ této organizace
 • zahraniční cesta nemůže mít charakter stáže, studijního či rezidenčního pobytu
 • zahraniční cesta musí být po všech stránkách (tj. vč. ekonomické) realizována a účetně ukončena v jednom kalendářním roce

S vybranými žadateli budou uzavřeny příkazní smlouvy, které upraví podmínky, výši smluvní ceny, formu zpracování závěrečné zprávy a způsob vyúčtování.

Podpora je žadatelům vyplácena formou refundace po realizaci akce.

Výběrové řízení je určeno pro fyzické osoby starší 18 let s trvalým nebo přechodným pobytem na území ČR, které doloží požadované náležitosti uvedené na webu IDU.

Termín uzávěrka pro příjem žádostí není pro rok 2018 v této chvíli stanoven. S ohledem na příjem žádostí v roce 2017 lze předpokládat první kolo uzávěrky v polovině únoru 2018, druhé kolo v polovině září 2018.

Veškeré informace a podmínky účasti naleznete zde: